Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Зміст економічного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

1.2. Зміст економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Економічний аналіз є самостійною галуззю наукових знань, що має свій зміст.

Економічний аналіз як наука — це система спеціальних знань, що пов’язані:

а)         з дослідженням економічних процесів у їх взаємозв’язку,

що складаються під впливом об’єктивних економічних законів;

б)         з науковими обґрунтуваннями бізнес-планів, з

об’єктивною оцінкою їх виконання;

в)         з виявленням позитивних та негативних факторів і

кількісним вимірюванням їх дії;

г)         з розкриттям тенденцій та пропорцій господарського

розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогоспо-

дарських резервів;

д)         з узагальненням передового досвіду, з прийняттям уп-

равлінських рішень.

У ході економічного аналізу всі явища вивчаються у взаємозв’язку та взаємообумовленості. Причинний або фак-торний аналіз виходить з того, що кожна причина, кожний фактор отримує відповідну оцінку. З цією метою усі фактори класифікуються за групами: суттєві та несуттєві, основні та допоміжні, визначні та невизначні. Як правило, вивчаються суттєві та випускаються несуттєві. Головна задача: розкрити та зрозуміти причини виконання та невиконання бізнес-пла-ну. В процесі аналізу не тільки відкриваються та аналізуються основні фактори, що впливають на господарську діяльність, а й вимірюється сила їх впливу.

Зміст економічного аналізу залежить від соціально-еко-номічного устрою, в умовах якого функціонує підприємство. В умовах планової економіки головною в економічному аналізі була оцінка виконання підприємствами планових завдань (пе-реважно кількісних показників виробництва та реалізації про-дукції), що централізовано затверджувалися.

В ринковій економіці зміст аналізу докорінно змінюється відповідно до змін, які відбуваються у характері та цілях гос-подарської діяльності підприємств з різними формами влас-ності та організаційно-правовими формами функціонування.

Особливості досліджень економічного аналізу обумовлю-ються: виділенням в економічному просторі самостійних гос-подарюючих суб’єктів та розширенням їх складу, необхідністю поглиблення внутрішнього та зовнішнього аналізу, високою динамічністю ринкового середовища, наявністю комерційного ризику та його оцінкою, вибором ділового партнера, на-явністю великої кількості конкурентів та непрогнозованістю їх поведінки та іншим.

Розділ 1

Окрім цього в сучасних умовах значно має зрости опера-тивність економічного аналізу та розширитись обсяг додатко-вої інформації, залученої до його проведення.

Отже, змістом економічного аналізу є комплексне дослідження процесів господарської діяльності підприємств та їх структурних підрозділів, визначення причинно-наслідко-вих зв’язків і тенденцій розвитку з метою обґрунтування уп-равлінських рішень та оцінки їх ефективності.