Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Наукові основи аналізу, історія та перспективи його розвитку : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Розділ 1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Наукові основи аналізу, історія та перспективи його розвитку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Теорія пізнання є одним з фундаментальних методо-логічних розділів філософії, вивчає можливості та зако-номірності пізнання від відчуттів, уявлень, понять до об’єктивної реальності. Виступаючи як методологічна основа всіх галузей науки, теорія пізнання визначає суть, не-обхідність та послідовність економічного аналізу. Перш за все вона визначає поняття об’єкта та суб’єкта пізнання. Під пер-шим розуміється об’єктивна дійсність, практика, матеріальна діяльність людини. Другим є сама людина, або товариство лю-дей, тобто живі особистості.

Узагальнюючи методи та прийоми сучасної науки, процес пізнання широко використовує такі важливі інструменти, як аналіз та синтез, експеримент, моделювання. Активною скла-довою тут є людське мислення.

Аналіз та синтез виступають як особливості людського мислення. Вивчення явищ природи та суспільного життя не-можливе без аналізу. Термін “аналіз” походить від грецького слова “analіzіs”, що означає “розділяю”, “розчленовую”. Отже, аналіз у вузькому смислі слова означає розчленування явищ або предмета на складові частини (елементи) для вивчення їх як часток цілого. Таке розчленування дозволяє зазирнути все-редину предмета, явища або процесу, що досліджується, зро-зуміти його внутрішню сутність, визначити роль кожного еле-мента в предметі або явищі, що вивчається.

Разом з тим треба відмітити, що багато явищ та процесів оточуючого середовища не можуть бути осмислені лише за до-помогою аналізу. Досить часто виникає потреба використання інших способів, що відповідають людському мисленню. Найбільш близький до аналізу в цьому смислі синтез, який ви-являє зв’язки та залежності між окремими частинами предме-та, що вивчається.

Таким чином, під аналізом у широкому плані розуміється спосіб пізнання предметів та явищ оточуючого середовища, що оснований на розчленуванні цілого на складові частини та вивченні їх в усьому різноманітті зв’язків та залежностей.

Економічний аналіз — наука прикладна. Спираючись на теорію пізнання, вона має забезпечувати практичну користь, підвищувати економічну ефективність практичної діяльності людини.

Емпіричний та теоретичний аналіз дозволяє не лише раціонально обґрунтувати якісь поточні явища або їх ближню перспективу, а й зазирнути за горизонт середньої та далекої перспективи. Раціонально керувати — означає передбачати.

До основного принципу, на якому базується економічний аналіз, слід віднести те, що все пізнається в русі, в певних зв’язках та взаємозв’язках. Рух — непорушна передумова роз-витку природи, суспільства, економіки і, в кінцевому рахунку, — самої людини. Сам рух — явище крайньої складності, що поєднує в собі повторення, розвиток за спіраллю, критичність з конструктивністю і т.ін.

Економічний аналіз відігравав важливу роль на різних етапах розвитку нашого суспільства і відповідно господарства. Аналітичні здібності людини виникли та вдосконалювалися у зв’язку з об’єктивною необхідністю постійної оцінки своїх дій, вчинків в умовах оточуючого середовища. Це завжди спонука-ло до пошуку найбільш ефективних способів праці, викорис-тання ресурсів. Зі збільшенням чисельності населення, вдос-коналенням засобів виробництва, зростанням матеріальних та духовних потреб людини аналіз поступово став першою життєвою необхідністю цивілізованого суспільства. Еко-номічний аналіз сформувався як результат диференціації

Розділ 1

суспільних наук. Раніше функції економічного аналізу розгля-далися в рамках існуючих в той час таких наукових дисциплін, як балансоведення, бухгалтерський облік, фінанси, статисти-ка. В рамках цих наук з’явилися перші прості способи аналітичного дослідження. Однак з’явилася потреба в ком-плексному всесторонньому аналізі, а значить, і в необхідності виділити аналіз господарської діяльності в окрему самостійну галузь знань. У подальшому роль економічного аналізу посту-пово зростає й інтерес до нього також. Аналіз став важливим засобом планового керування економікою.

Розглядаючи історію становлення та розвитку аналізу гос-подарської діяльності, треба підходити до проблеми з двох по-зицій: перша — розробка теоретичних питань, науки, друга — їх практичне використання.

Перші спеціальні праці з аналізу з’явилися на початку XX ст. Вони були присвячені аналізу балансу та мали явно мето-дичну спрямованість. У 30-ті рр. аналіз був введений до про-грами вузів СРСР. З’явились перші підручники та посібники з аналізу. Авторами їх були Н.Р.Вейцман, С.К.Татур, М.І.Ба-канов та інші. Саме в 30-ті роки й відбулося становлення аналізу як науки. За передвоєнні роки з питань економічного аналізу було видано близько трьохсот книжок та близько ше-стисот наукових статей.

За умов воєнного часу економічний аналіз набув особли-вого значення, оскільки сприяв зростанню випуску високо-якісної продукції з найменшими витратами. У роки війни бу-ло видано цілу низку праць з обліку та аналізу діяльності підприємств.

Післявоєнний час можна охарактеризувати як період ґрун-товної розробки теоретичних питань аналізу. В той же час аналіз органічно вписується і в практику управління господар-ством на рівні як підприємства, так і національної економіки.

Набуває особливого значення аналіз діяльності окремих галузей народного господарства, вивчається робота госпрозра-хункових підприємств і їхніх підрозділів, розробляються ме-тодики аналізу зведених звітів. Поступово розробляються са-мостійні напрямки методології економічного аналізу: порівняльний, техніко — економічний, оперативний, еко-номіко — математичний, функціонально — вартісний і т.ін.

Великий вклад у розвиток методології комплексного аналізу господарської діяльності внесли такі вчені-еко-номісти, як: М.І.Баканов, А.Д.Шеремет, С.Б.Барнгольц, В.Ф.Палій, І.І.Поклад, І.І.Каракоз, А.М.Маргуліс, В.І.Сам-борський, Г.М.Тація, М.Г.Чумаченко, В.І.Стражев, С.Т.Ов-сяніков, М.А.Русак, Л.І.Кравченко, Б.І.Майданчик, Р.С.Сай-фулін та інші.

Фактично було підготовлено ґрунт для наступного етапу економічного аналізу в умовах переходу до ринкових відносин.

При ринковій економіці потрібні нові дослідження, а час-то і нова методологія та нові прийоми економічного аналізу. Докорінні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, вису-вають нові вимоги і до організації та проведення економічного аналізу. З розширенням роздержавлення, приватизації та са-мостійності в господарській діяльності підприємств буде роз-ширюватися сфера використання аналізу. Зокрема, глибше будуть вивчатися потреби і кон’юнктура ринку, попит і пропо-зиція, визначатимуться пріоритетні напрямки експорту та імпорту, ефективність внутрішніх і зовнішніх зв’язків з питань виробництва, постачання, збуту.

Перебудова господарського механізму, орієнтація його на ринкові відносини потребують перегляду традиційних прий-омів аналізу. Важливе значення матиме комерційний розраху-нок, що означає максимальне використання економічних ва-желів для підвищення ефективності виробництва. У зв’язку з тим, що аналіз діяльності підприємств сприяє вивченню і по-ширенню передового досвіду, запровадженню передової техніки і технології, прогресивних форм управління, то поши-рення такого розрахунку без аналізу практично неможливе.

Важливим завданням економічного аналізу за сучасних умов є дослідження комерційного ризику.

Розділ 1

Для ринкової економіки характерна динамічність ситу-ації, що відноситься і до підприємств та їх зовнішнього середо-вища. В цих умовах першорядна роль належить ситуаційному комерційному аналізу, заснованому на комп’ютерній техно-логії обробки оперативних та інформаційних масивів. Це доз-волить оперативно керувати маркетинговою діяльністю на підприємстві.

На даному етапі розвитку суспільства перед економічним аналізом постало багато проблем. Насамперед необхідно ство-рити єдину систему економічного аналізу, яка б інтегрувала аналіз діяльності на всіх рівнях. З цим має бути пов’язана і си-стема різнострокових прогнозів, що базувалася б на виявлених аналізом закономірностях, тенденціях. Належить створити єдину обґрунтовану систему оцінювальних показників ефек-тивності діяльності підприємств. Існує також необхідність у підвищенні оперативності економічного аналізу, перебудові інформаційних потоків. Для розв’язання цих задач необхідно створити комплексну автоматизовану систему комерційної інформації, що зробити досить не легко.

Вирішення актуальних проблем аналізу потребує широко-го застосування економіко-математичних методів, електрон-но-обчислювальної техніки та персональних комп’ютерів. Це дозволить скоротити розміри інформаційних потоків та зни-зити ймовірність помилок у вихідній інформації.