Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 6. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАДАЧ 6.1. Економіко-математичні методи та моделі, що використовуються в економічному аналізі : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Розділ 6. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАДАЧ 6.1. Економіко-математичні методи та моделі, що використовуються в економічному аналізі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Кількісні методи, що використовуються в економічному аналізі базуються на прийомах елементарної і вищої матема-тики. В основі економіко-математичних прийомів лежить ме-тодика розрахунків, що застосовується у вищій математиці.

Для неї характерне вивчення ймовірних залежностей, що виникають в умовах невизначеності, пов’язаних з одержанням приблизних результатів, що можуть бути використані для прийняття управлінських рішень і в прогнозуванні госпо-дарської діяльності.

Навіть короткий перелік економіко-математичних спо-собів і прийомів дозволяє переконатися в їхньому різноманітті і значущості для управління бізнесом (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Економіко-математичні методи та прийоми

 

№ з/п

1

2          Економіко-математичний спосіб

 

            Теорія ймовірності

 

            Методи кореляції і регресії

Характеристика

Способи вивчення й оцінки імовірності в умовах невизначеності при вирішенні господарських проблем, наприклад в управлінні ризиками Способи вивчення лінійної і нелінійної залежно-сті, співвідношень у господарських ситуаціях для прийняття реалістичних ділових рішень і скла-дання базисних прогнозів

Продовження табл. 6.1

 

№ з/п

3 4

5

6

7          Економіко-математичний спосіб    Характеристика

 

            Методи виділення трендів  Способи вивчення й оцінки придатності та на-дійності методів прогнозування ділової активно-сті, що застосовуються, порівняння їхньої ефек-тивності і точності; прогнозування на основі тимчасових рядів

 

            Моделі управління запасами й оптималь-ним розміром замов-лення  Складні моделі з урахуванням невизначеного попиту, що використовуються в переробній про-мисловості, у галузях матеріально-технічного постачання, у торгівлі і службі сервісу; пошук компромісних рішень проблем, пов'язаних з витратами на збереження зайвих запасів і ризиками невиконання замовлень при підтриманні запасів на незначному рівні; моделі безупинної і періодичної перевірки

 

            Лінійне програмуван-ня, симплексний ме-тод розв’язання задач лінійного програму-вання з більш ніж двома змінними, ме-тоди вирішення транс-портних задач        Розв’язання задач оптимізації в умовах обме-жень; пошук виходу із ситуацій, що вимагають максимізації чи мінімізації залежності від різних обмежень

 

            Розробка імітаційних моделей, застосування випадкових чисел при моделюванні перемін-них, вирішення задач масового обслугову-вання         Моделювання з метою аналізу можливих альтер-нативних рішень в управлінні запасами, при ви-користанні ресурсів, у виробничому бізнес-плануванні, при аналізі ризиків, у тому числі пов’язаних з ринком похідних фінансових ін-струментів, тобто з роботою на мінливих і непе-редбачених ринках

 

            Сіткові графіки і гра-фіки Ганта, ймовірна оцінка проекту мето-дом ПЕРТ      Прийоми мережевого аналізу при плануванні і реалізації взаємозалежних заходів при здійсненні складних проектів; використання понять неви-значеності та імовірності в ході оцінки термінів і визначенні очікуваної тривалості дій

Використання достатньо складних кількісних прийомів аналізу діяльності стає дуже актуальним у сучасному бізнесі, оскільки полегшує прийняття менеджерами реалістичних гос-подарських рішень.

Розділ 6