Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Економіко-математичне моделювання в аналізі : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

5.2. Економіко-математичне моделювання в аналізі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Математичне моделювання економічних явищ і процесів є, як уже вказувалося, важливим інструментом економічного аналізу. Воно дозволяє одержати чітке уявлення про досліджуваний об’єкт, охарактеризувати і кількісно описати його внутрішню структуру і зовнішні зв’язки. Модель — умов-ний образ об’єкта керування (дослідження). Зміст методу мо-делювання складає конструювання моделі на основі поперед-нього вивчення об’єкта і виділення його істотних характерис-тик, експериментальний чи теоретичний аналіз моделі, зістав-лення результатів з даними про об’єкт, коректування моделі.

В економічному аналізі використовуються головним чи-ном математичні моделі, що описують досліджуване явище чи процес за допомогою рівнянь, нерівностей, функцій та інших математичних засобів. Розрізняють: математичні моделі з кількісними характеристиками, записаними у вигляді фор-мул; числові моделі з конкретними числовими характеристи-ками, логічні, записані за допомогою логічних виразів, і графічні, виражені в графічних образах. Моделі, реалізовані за допомогою ЕОМ, називаються машинними чи електронними.

ЕМ модель повинна бути адекватна дійсності, відбивати істотні сторони і зв’язки досліджуваного об’єкта.

Процес моделювання можна умовно розділити на три ета-пи:

♦          аналіз теоретичних закономірностей, властивих досліджуваному явищу чи процесу, й емпіричних да-них про його структуру та особливості, на основі тако-го аналізу формуються моделі;

♦          визначення методів, за допомогою яких можна розв’язати задачу;

♦          аналіз отриманих результатів.

При ЕМ моделюванні часто виникає ситуація, коли досліджувана економічна система має занадто складну струкО.С. Чигринська, T.M. Власюк ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

туру, не розроблені математичні методи, схеми, що охоплюва-ли б всі основні особливості і зв’язки цієї системи. Такою еко-номічною системою, наприклад, є економіка підприємства в цілому, у її динаміці, розвитку. Виникає необхідність спро-щення досліджуваного об’єкта, виключення й аналізу деяких його другорядних особливостей для того, щоб всі істотні для даного об’єкта риси були включені в модель.

Важливим моментом першого етапу моделювання є чітке формулювання кінцевої мети побудови моделі, а також визна-чення критерію, за яким будуть порівнюватися різні варіанти рішення. В економічному аналізі такими критеріями можуть бути: найбільший прибуток, найменші витрати виробництва, максимальне завантаження устаткування, продуктивність праці та інше.

У задачах математичного програмування такий критерій відбивається цільовою функцією.

Наприклад: необхідно проаналізувати виробничу програ-му вироблення продукції з метою одержання максимального прибутку від впливу структурних зрушень в асортименті.

Критерієм оптимальності в даному випадку виступає мак-симум прибутку, а рівняння цільової функції має вигляд:

п

L = J.II X -^тах

де: Xj — кількість виробленої продукції (у натуральному вираженні)/-го виду;

П- — прибуток, одержуваний від виробництва одиниці продукції^-го виду.

При постановці задач математичного програмування за-звичай передбачається обмеженість ресурсів, що необхідно розподілити на виробництво продукції. Якщо усі види вироб-ничих ресурсів, до яких відносяться сировина, трудові ресур-си, потужність устаткування тощо, використовуються для ви-пуску продукції, то необхідно знати витрати кожного виду ре-сурсу на одиницю продукції.

Розділ 5

Всі обмеження, що відбивають економічний процес, по-винні бути несуперечливими, тобто повинно бути хоча б одне розв’язання задачі, що задовольняє всім обмеженням.

Як обмеження, при побудові ЕМ моделі виступає система нерівностей, що має такий вигляд:

5>ух; <Wi, i = l,2,...,m ,

де: a{J- — норма витрати матеріалу (виробничого ресурсу) на виробництво одиниці продукції7-го виду;

W{ — запаси г'-го виду виробничого ресурсу за період часу, що розглядається.

Поєднуючи цільову функцію і систему обмежень у єдину модель, одержимо лінійну ЕМ модель асортиментної задачі:

п

L = Т,П X -^тах,

la1]x] <Wi, i = l,2,...,m, х] >0, j = l,2,...,n.

Не для всякої економічної задачі потрібна власна модель. Деякі процеси з математичної точки зору можуть бути одно-типними й описуватися однаковими моделями.

Другим етапом моделювання економічних процесів є вибір найбільш раціонального математичного методу для рішення задачі. Наприклад: для рішення задач лінійного про-грамування відомо багато методів:

♦          симплексний;

♦          потенціалів та ін.

Кращою моделлю вважається не найскладніша чи та, кот-ра найбільш схожа на реальне явище чи процес, а та що дозво-ляє одержати найраціональніше рішення і найточніші еко-номічні оцінки. Зайва деталізація затрудняє побудову моделі, часто не дає яких-небудь переваг в аналізі економічних взаємозв’язків і не збагачує висновків. Зайве укрупнення моделі призводить до втрати істотної економічної інформації, а часом навіть до неадекватного відображення реальних умов.

Третім етапом моделювання є всебічний аналіз результа-ту, отриманого при вивченні економічного явища чи процесу.

Остаточним критерієм вірогідності і якості моделі є: прак-тика, відповідність отриманих результатів і висновків реаль-ним умовам виробництва, економічна змістовність отриманих оцінок. Якщо отримані результати не відповідають реальним виробничим умовам, то необхідний економічний аналіз при-чин невідповідності. Такими причинами можуть бути:

♦          недостатня вірогідність інформації;

♦          невідповідність використаних математичних засобів і схем особливостям і сутності досліджуваного еко-номічного об’єкта.

Після того, як причина встановлена, у модель повинні бу-ти внесені корективи, а розв’язання задачі повторене.

Таким чином, ЕМ моделювання роботи підприємства має базуватися на аналізі його діяльності і збагачувати цей аналіз результатами та висновками, одержаними після розв’язання відповідних задач.

Побудова, чи моделювання кінцевої факторної системи для економічного показника, що аналізується, може бути ви-конано як формальним, так і евристичним шляхом на базі якісного аналізу сутності економічного явища, яке відби-вається через даний показник. Найбільш поширене застосу-вання моделювання для встановлення зв’язку між узагальню-ючими результативними показниками ефективності діяль-ності підприємства і зовнішніми факторами, що обумовлюють певні їх значення. За способом поєднання факторів аргументів у моделі вони мають чотири типи:

1) адитивні моделі

п

У = Т,хі =хх +х2 +--- + хп.

і=\

Розділ У цих моделях результативний показник визначається як алгебраїчна сума факторних показників;

2)         мультиплікативні моделі:

п

У - П Х,■ = Х\ • Х2   Хп ■

і=\

Для такої моделі результативний узагальнюючий показ-ник визначається як добуток певної кількості показників;

3)         кратні моделі:

 — х2

х

У

Ці моделі застосовуються, якщо значення функціонально-го показника розраховується як співвідношення факторних показників;

4) комбіновані моделі:

a + b    а          а-Ь „_/ ,А\„

у =       • у =   • у =   • у — \а + Dj-c

с '        Ь+с '    с '

й інші.

Такі моделі поєднують в собі в певний спосіб попередні моделі.

Стосовно цього класу детермінованих факторних систем розрізняють такі основні методи моделювання:

1)         Метод подовження факторної системи

Вихідна шформація: у — — , якщоа1=а11+а12+а1з+...+а1ге, тоді факторна система буде мати вигляд:

у = -^ + -2 + -^ + ... + -^-.

а2 а2 а2          а2 '

2)         Метод розширення факторної системи.

Вихідна шформація: У - —

Розширимо чисельник і знаменник, помноживши їх на де-яке число:

a1 bcde... a1 b c d e

y=        = ⋅⋅⋅⋅...;

a2 bcde... b c d e a2

3) Метод скорочення факторної моделі.

a1

a          ba

y= 1 ; y= = 11

2          a2        21 .

aa b

Розділимо чисельник і знаменник на деяке число (повинні бути дотримані правила виділення факторів).

Таким чином, складний процес формування рівня досліджуваного показника господарської діяльності може бути розкладений різними прийомами на його складові (фактори) і представлений у вигляді детермінованої факторної системи.

Детерміноване моделювання факторних систем — це про-стий і ефективний засіб формалізації зв’язків економічних по-казників: воно є основою для кількісної оцінки ролі окремих факторів у динаміці узагальнюючого показника.

Однак може виявитися недостатнім рівень знань про при-роду прямих зв’язків того чи іншого економічного показника.

Розмах кількісних змін економічних показників можна з’ясувати тільки стохастичним аналізом масових емпіричних даних. Стохастичний аналіз спрямований на вивчення непря-мих зв’язків, тобто опосередкованих факторів. Виникає питан-ня про співвідношення детермінованого і стохастичного аналізу.

Оскільки прямі зв’язки необхідно вивчати в першу чергу, то головна роль приділяється детермінованому аналізу. Сто-хастичний аналіз носить допоміжний характер і доповнює де-термінований аналіз.

При стохастичному моделюванні факторних систем уза-гальнюються закономірності варіювання значень економічних

            Розділ 5

показників — кількісних характеристик факторів і результатів господарської діяльності. Таким чином, передумовою стохас-тичного моделювання є можливість скласти сукупність спос-тережень, тобто можливість повторно виміряти параметри то-го самого явища в різних умовах.

При детермінованому факторному аналізі модель не змінюється за господарськими об’єктами і періодами (тому, що співвідношення відповідних основних категорій стабільні). При необхідності порівняння результатів діяль-ності окремих господарств чи одного господарства в окремі періоди може лише виникати питання про порівнянність ви-явлених на основі моделі кількісних аналітичних результатів. У стохастичному аналізі модель складається на основі сукуп-ності емпіричних даних. Необхідною умовою є збіг кількісних характеристик зв’язків у розрізі всіх вихідних спостережень. Таким чином, обов’язковою умовою застосування стохастич-ної моделі є якісна однорідність сукупності.

В економічних дослідженнях знайшли застосування такі математико-статистичні методи стохастичного моделювання господарських явищ:

♦          оцінка зв’язку і кореляції між показниками;

♦          оцінка статистичної значущості зв’язку;

♦          регресійний аналіз;

♦          виявлення параметрів періодичних коливань еко-номічних показників;

♦          угрупування багатомірних спостережень;

♦          дисперсійний аналіз;

♦          сучасний факторний аналіз.

Найбільш загальна і типова статистична задача в еко-номічному аналізі — вивчення наявності, напрямку й інтен-сивності зв’язків між показниками. Задача економічного аналізу — розкрити якісну основу взаємозв’язку між кількісними характеристиками економічних процесів.

У випадку нелінійності зв’язку при вивченні множинної кореляції задача визначення тісноти зв’язку співвідноситься з

проблемою вивчення аналітичної форми зв’язку (коефіцієнт кореляції прямо залежить від обраної форми зв’язку). Вияв-лення аналітичної форми зв’язку означає моделювання госпо-дарського процесу шляхом виявлення закономірностей фор-мування значень результативного показника під впливом фак-торних показників.

Це основна і найскладніша задача в економічному аналізі.

Вивчення інтенсивності й аналітичної форми зв’язків між показниками за допомогою методів кореляційного і дис-персійного аналізу дозволяє вирішувати важливу для еко-номічного аналізу задачу — ранжування і класифікацію фак-торів, які впливають на економічне явище, що аналізується.

Певний розвиток у спеціальній літературі та у практичних дослідженнях знайшли статистичні проблеми дослідження ча-сових рядів. Часові ряди в загальному мають дві особливості:

♦          тенденцію в зміні значень показників;

♦          періодичні коливання рівня економічних показників. Оскільки основні математико-статистичні методи призна-

чені для дослідження стаціонарних статистичних рядів, де відсутні систематичні тенденції зміни рівня показників, то ви-никає задача виключення цих тенденцій з тимчасових рядів. Для цих цілей розроблено безліч різних методів. А після ви-ключення цього явища (тренда) застосовуються вже спеціаль-но розроблені методи аналізу динамічних процесів.

Класифікація і ранжування господарських об’єктів є однією з найважливіших задач економічного аналізу. Вияв-лення класів однотипних підприємств для розробки загальних нормативів планування, оцінки, стимулювання і ранжування господарських об’єктів за результатами господарської діяль-ності давно впровадилися в економічний аналіз.

Останньою узагальненою статистичною задачею в еко-номічному аналізі є порівняння структури зв’язків у різних су-купностях. Порівняння можуть бути просторові і часові. При просторових порівняннях досліджуються інформаційна ємність різних систем показників і розходження в структурі

Розділ 5

зв’язків у різних сукупностях господарських об’єктів. Такі порівняння дозволяють перенести висновки, зроблені за ре-зультатами дослідження однієї сукупності, на інші сукупності, що подібні першій за своєю структурою.