Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Контрольні запитання : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

1.         Що розуміють під методом економічного аналізу? Які його основні риси та характерні особливості?

2.         У чому полягають відмінності у змісті понять: метод, методи-ка, способи та прийоми економічного аналізу? Поясніть їх взаємозв’язок.

3.         Назвіть основі елементи методики економічного аналізу, що використовуються на різних етапах дослідження.

4.         Назвіть основні принципи економічного аналізу та поясність їх сутність.

5.         Які традиційні методи дослідження застосовуються в еко-номічному аналізі?

Розділ 4

6.         Розкрийте суть та порядок визначення абсолютних та відносних величин.

7.         Які види середніх величин використовуються в економічно-му аналізі?

8.         Дати визначення рядів динаміки. Які основні показники ви-користовуються для оцінки рядів динаміки? Методика їх розрахунку.

9.         У чому полягає метод групування?

 

10.       Які існують види групування?

11.       З якою метою в економічному аналізі використовуються графічні методи?

12.       Які графічні методи використовуються в економічному аналізі?

13.       Охарактеризуйте стовпчикові діаграми.

14.       Розкрийте зміст секторних діаграм.

15.       В яких випадках в економічному аналізі використовують гістограми?

16.       У чому полягає суть балансового способу та сфера його за-стосування в економічному аналізі?

17.       Пояснити сутність терміна “елімінування”? Які прийоми відносять до прийомів елімінування?

18.       У чому полягає різниця між результативним показником і чинником?

19.       За якими ознаками класифікуються чинники?

20.       У чому полягає суть способу ланцюгових підстановок? Алго-ритм розрахунку для різних типів моделей.

21.       У чому полягає сутність та значення способу абсолютних різниць? Який алгоритм розрахунку цим способом.

22.       У чому полягає суть способів відносних та процентних різниць? Яка техніка використання цих способів?

23.       Індексний спосіб. Суть та техніка застосування.

24.       У чому полягають переваги застосування інтегрального спо-собу?

25.       Суть способів пропорційного ділення та дольової участі. Сфери їх застосування.

26.       В яких випадках використовується метод коригуючого ко-ефіцієнта?

27.       Розкрийте процедуру розрахунку впливу факторів на ре-зультативний показник при методі коригуючого коефіцієнта.

28.       Які способи виявлення впливу факторів можуть використо-вуватися в мультиплікативних моделях?

29.       Які способи виявлення впливу факторів можуть використо-вуватися в кратних моделях?

30.       Які задачі стоять перед детермінованим аналізом?

31.       Які існують основні способи детермінованої комплексної оцінки результатів діяльності?

32.       У чому полягає метод сум?

33.       Охарактеризуйте метод відстаней.

34.       Охарактеризуйте таксонометричний метод.

35.       У чому полягає сутність матричного методу?

36.       У чому суть евристичних прийомів вирішення економічних задач?

37.       Які основні евристичні прийоми використовуються в еко-номічному аналізі?

38.       Назвіть основні неформалізовані моделі прийняття рішень та поясніть їх суть.