Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Способи детермінованої комплексної оцінки результатів діяльності : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.5. Способи детермінованої комплексної оцінки результатів діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Аналітики постійно прагнуть одержувати узагальнюючу оцінку результатів господарської діяльності організації чи її підрозділів. Важливо, що така комплексна оцінка може висту-пати в ролі порівняльної характеристики комерційної діяльності конкуруючих фірм, служити основою для вибору пер-спективних варіантів розвитку. Дослідники давно прийшли до висновку про те, що неможливо виділити з числа результатив-них показників який-небудь один у якості загального, придат-ного для комплексної оцінки. Це пов’язано зі значною і всезро-стаючою кількістю як об’єктів аналізу, так і індикаторів, кри-теріїв діяльності. Звідси виникає необхідність формування комплексної оцінки на базі системи показників, агрегування яких тим чи іншим способом дозволить ранжувати результати.

Конструювання інтегрального показника для узагальню-ючої комплексної оцінки може проводитися методами: сум; се-редньої геометричної; коефіцієнтів; суми місць; відстаней, так-сонометричним, матричним методом тощо.

Комплексна оцінка методом суми визначається шляхом підсумовування фактичних значень показників чи їхніх темпів зростання стосовно бази порівняння. Недолік цього ме-тоду — можливість одержання високої оцінки по загальному показнику при відставанні деяких інших, коли відбувається згладжування, вирівнювання загального результату. Викорис-тання даного методу вимагає дотримання вимоги односпрямо-ваності окремих показників, що досліджуються. Якщо ріст по-казників-критеріїв оцінюється позитивно, то безпосередньо інтегрувати їх з тими показниками, зменшення яких також розцінюється позитивно, не можна.

Метод середньої геометричної базується на визначенні ко-ефіцієнтів за окремими показниками, коли за одиницю прий-мається найвище значення даного індикатора. Інтегральна оцінка розраховується за формулою середньої геометричної.

Метод коефіцієнтів заснований на одержанні інтегрально-го показника шляхом перемноження відповідних коефіцієнтів і, власне кажучи, аналогічний методу середньої геометричної.

Метод суми місць припускає попереднє ранжирування кожного об’єкта аналізу — організації чи підрозділу, в залеж-ності від рівня показників, що досліджуються. Число місць по-винно дорівнювати кількості організацій, що аналізуються.

Розділ 4

Чим менша сума місць, тим вищий ранг привласнюється об’єкту.

Треба відмітити, що з метою одержання більш точної ком-плексної оцінки кожним з перерахованих методів може бути врахована порівняльна значущість показників-індикаторів. Коефіцієнти значущості, як правило, визначаються експерт-ним шляхом.

В основу таксонометричого методу покладені операції з матрицями. Наприклад, необхідно проранжувати т підпри-ємств за n показниками. Тоді сукупність значень показників по цій групі підприємств можна подати у вигляді матриці:

 

'x11