Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспромож-ності продукції на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і уп-равління.

Важлива роль у розв’язанні цієї задачі належить еко-номічному аналізу. З його допомогою визначається стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та уп-равлінські рішення, виявляються резерви підвищення ефек-тивності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємств. Сучасний фахівець (економіст, бухгалтер, фінансист, менеджер) має добре знати не лише загальні зако-номірності і тенденції розвитку економічних законів на прак-тиці, а й володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою комплексного економічного аналізу, який всебічно охоплює господарську діяльність підприємства.

Головною метою вивчення курсу “Теорія економічного аналізу” є одержання студентами знань з наукових основ еко-номічного аналізу, його методу, методології, організації інфор-маційного забезпечення, використання як традиційних ме-тодів, так і сучасних економіко-математичних методів і моде-лей, статистичних методів та специфічних видів аналізу: функціонально-вартісного та системного.

Освоївши курс “Теорії економічного аналізу”, студент має:

♦          вільно користуватися методами і моделями еко-номічного аналізу для дослідження виробничо-госпо-дарської діяльності підприємства;

♦          знаходити шляхи підвищення ефективності господарю-вання;

♦          вміло використовувати результати аналізу для прий-няття обґрунтованих управлінських рішень.

У посібнику після кожного розділу наведені контрольні запитання для самоперевірки знань, одержаних при засвоєнні матеріалу; наводяться приклади задач, що розв’язуються з ви-користанням тих чи інших конкретних методів аналізу. На-лежне місце відведено специфічним видам аналізу: функціонально-вартісному та системному, наведені приклади їх використання в економічному аналізі.

Навчальний посібник може бути використаний студента-ми економічних спеціальностей для освоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок у розв’язанні прак-тичних задач.

Навчальний посібник підготовлено викладачами кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного універ-ситету технологій та дизайну: О.С. Чигринською (розділи: 1, 5, 7, 8) та Т.М. Власюк (розділи: 2, 3, 6), Т.М. Власюк та О.С. Чи-гринською (розділ 4).