Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.6. Графічні методи у дослідженні аналітичних : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.3.6. Графічні методи у дослідженні аналітичних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

показників

Серед первинних способів аналізу особлива увага повинна бути приділена графічному відображенню вихідної інформації і результатів її обробки. В економічному аналізі використову-ються графічні методи, наведені на рис. 4.5.

Розділ Стовпчикові

Використовуються для відображення даних, які не належать до нечислових або якісних змін

 

Лінійні

Використовуються для відображення даних за

визначений годинний термін або для порівняльного

аналізу двох і більшої кількості показників

 

Секторні

Використовуються для відображення окремих значень відносно загального

 

Гістограми

Використовуються для відображення даних частот у вигляді окремих стовпців

Рис. 4.5 Графічні методи, що використовуються в економічному аналізі

Найбільш поширені діаграми і лінійні графіки. Лінійні графіки (ламана частотність) застосовуються для відображен-ня даних за визначений часовий період, а також у разі потреби порівняння декількох наборів даних, коли на графіку буде зо-бражена не одна ламана лінія, а декілька.

Наприклад, провести порівняльний аналіз доходу підприємств А та Б протягом певного періоду часу з викорис-танням графічного методу (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

Вихідні дані

 

Підприємство            Рік

 

            2000    2001    2002    2003    2004    2005

А         15        20        22        28        29        35

Б          20        17        19        27        30        32

Лінійні графіки зручно будувати з використанням елек-тронних таблиць EXCEL.

40 30 20 10

Доход, тис. грн

 

            2000    2001    2002    2003    2004    2005

—•— Підприємс тво А        15        20        22        28        29        35

Підприємс тво Б       20        17        19        27        30        32

Роки

Рис. 4.6. Порівняння рівня доходу підприємств А і Б

Таким чином бачимо, що дохід підприємства А поступово зростає з роками. Доход підприємства Б, то зростає, то спадає. Так в 2000 та 2004 рр. дохід підприємства Б був більший за А, у всі інші роки він був дещо меншим.

Окремі значення щодо загальної кількості відображають-ся за допомогою секторних діаграм. Вони використовуються для характеристики частки, наприклад, комерційних і уп-равлінських витрат у загальній сумі витрат.

Наприклад, аналіз структури операційних витрат швейного підприємства з використанням графічного методу (табл.4.8).

Таблиця 4.8

Вихідні дані

 

Показ-ники    Матеріа-льні ви-трати         Витрати на опла-ту праці    Відрахуван-ня на соціа-льні заходи            Аморти-зація Інші опе-раційні витрати     Разом

Сума, тис. грн           600      250      150      60        40        1100

Питома вага, %         54,55   22,73   13,64   5,45     3,64     100

Як видно з рис. 4.7, найбільшу питому вагу займають ма-теріальні витрати підприємства — 54,55 %, що є типовим яви-щем для підприємств легкої промисловості України.

Розділ 54,55%

3,64 5,45

22,73%

13,64%

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці Відрахування органам соціального страхування

Амортизація

Інші операційні витрати

Рис. 4.7. Структура операційних витрат підприємства

У гістограмах кожен стовбець відображає значення частот для визначення інтервалу групування. Наприклад, провести групування працівників за рівнем заробітної плати з викорис-танням гістограми.

 

Заробітна плата, грн 100      150      200      250      300      350

Кількість працівників, осіб   2          5          4          6          8          10

 

12       

10-     

 

                                  

8                                

 

                                                          

6                                                        

 

                                                                                 

4                                                                                                       

 

                                                                                                                                

2                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                        

100      150      200      250

Заробітна плата, грн

300

 

Рис. 4.8. Гістограма заробітної плати