Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.4. Групування : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.3.4. Групування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

З метою використання для аналітичних висновків сукуп-ності первинного матеріалу необхідна відповідна системати-зація первинних даних. Одним із видів такої систематизації є групування, тобто зведення первинних даних в окремі од-норідні групи в залежності від тієї чи іншої ознаки.

Групування дозволяють не тільки систематизувати ма-теріал, а й виявляти характерні і типові взаємозв’язки про-цесів, ліквідувати випадкові відхилення.

В аналізі використовують такі види групувань:

♦          типологічні (наприклад, групування організацій за формами власності, групи населення за родом діяль-ності);

♦          структурні — для оцінки внутрішньої структури показ-ників (наприклад, для вивчення персоналу за стажем роботи, за професіями; для вивчення структури про-дукції, що виготовляється, тощо);

♦          аналітичні — для вивчення взаємозв’язку факторних і результативних показників (наприклад, залежності су-ми виданого банком кредиту від величини процентної ставки, залежність рівня плинності робочої сили від рівня середньомісячної заробітної плати одного працівника).

Групування складають здебільшого за таким алгоритмом:

♦          визначення цілі аналізу;

♦          збирання необхідних даних щодо всієї сукупності об’єктів;

♦          ранжирування сукупності за вибраною для групування ознакою;

♦          оцінка крайніх варіантів факторної ознаки;

♦          визначення кількості груп у групуванні;

♦          визначення розміру рівновеликого інтервалу;

♦          визначення середньогрупових показників за різними ознаками;

♦          аналіз отриманих середніх величин та визначення на-правлення дії факторних показників на результатив-ний.

Під час складання структурних і факторних групувань важливу роль відіграє визначення інтервалів групувань, тобто проміжків між найменшим і найбільшим значенням ознак у кожній групі. Інтервали можуть бути закритими (з визначен-ням верхньої та нижньої межі) та відкритими, коли визначено тільки одну межу.

Перш ніж приступити до визначення кількості груп та ве-личини рівновеликого інтервалу, необхідно перевірити крайні варіанти на їх належність до даної сукупності спостережень. Це робиться за допомогою формули:

де: τ — крайні варіанти сукупності спостережень, що досліджується;

хі — і-й показник;

х — середнє значення показника даної сукупності;

δх — середньоквадратичне відхилення.

Для визначення кількості інтервалів групування викорис-товують спеціальні статистичні таблиці або формулу:

Розділ n = 1+3,32* Lg N

де: n — кількість груп; N — кількість спостережень.

Величина рівновеликого інтервалу визначається в такий спосіб:

x -x

i= max min

 

n          1+3,32* Lg N,

де хmax, xmin — найбільше та найменше значення сукупності, що досліджується.

Наприклад, вибрати інтервал і згрупувати дані про вико-нання норм виробітку в цеху. Зробити висновок про рівень ви-конання норм виробітку.

95,3% — 5 осіб          105 % — 2 особи

98,5 % — 3 особи     106,3 % — 4 особи

95,5 % — 2 особи     108,4 % — 3 особи

100      % — 1 особа  110,2 % — 5 осіб.

101      % — 3 особи

Групування: 95– 99,9 % — 10 осіб 100–104,9 % — 4 особи 105–109,9% — 9 осіб 110–104,9 % — 5 осіб.

Таким чином, не виконують норми виробітку 10 осіб, пе-ревиконують норми виробітку до 5 % — 4 особи, від 5 % до 10% — 9 осіб, більше ніж на 10 % — 5 осіб.

Правильне групування інформації дає можливість вивчи-ти взаємозв’язок між показниками, глибше розібратися в сут-ності явищ, що досліджуються, систематизувати матеріали аналізу, визначити головне, характерне, типове.