Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.1. Абсолютні та відносні величини : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

4.3.1. Абсолютні та відносні величини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Аналіз будь-яких економічних показників розпочинається з використання абсолютних величин, які показують, як змінюється показник протягом певного періоду часу або на скільки один порівнянний показник (об’єкт, явище) відрізняється від іншого за певною ознакою у абсолютному виразі. Величина, з якою порівнюють, називається базисною величиною (а0), а та, що порівнюється — звітною (a1).

A a = a1 - a0.

Традиційні логіч-

ні прийоми

обробки інформа-

ції

 

I

I

Математичні прийоми ma способи

I

ПрИЙОМИ фІ-          ПрИЙОМИ СТО

нансовоі ма-тематики

хастичного аналізу

Прийоми детерміно-ваного аналізу

Прийоми оптиміза-ції показників

Евристичні прийоми

I

Психологічні прийоми творчого мислення

 

-          поршняння;

-          відносні та се-редні величини;

-          групування;

-          балансові;

-          графічні;

-          табличні

Логіко-

економічні

прийоми

Моделювання факторних систем, у тому числі для маржинального аналізу:

-          адитивних;

-          мультиплікативних;

-          кратних;

-          комбінованих

Способи факторних розраху-нків:

-          ланцюгові підстановки;

-          абсолютних різниць;

-          індексний;

-          відносних різниць;

-          процентних різниць;

-          інтегральний;

-          пропорційного ділення та дольової участі тощо

Способи детермінованої комплексної оцінки:

-          метод сум;

-          суми місць;

-          середньої геометричної;

-          метод відстаней

Прості та склад ні відсотки:

-          еквівалентність

простої та скла-

дної ставки від-

сотка;

математичний та комерційний методи дискон-тування;

-          визначення нарощеної суми на основі прос-тих ставок від-сотка;

-          визначення нарощеної суми на основі склад-них відсотків

Кореляція для

дослідження

зв'язків

кількісних ха-рактеристик

Способи коре-ляційного ана-лізу:

-          парна, ранго-ва, канонічна кореляція;

-          регресійний аналіз;

-          дисперсійний аналіз;

-          компонентний аналіз;

-          сучасний бага-томірний фак-торний аналіз тощо

Математичне програмування:

-          лінійне, блочне, нелі-нійне, динамічне;

-          дослідження операцій;

-          теорія ігор, теорія ма-сового обслуговування;

-          сітьові методи плану-вання і управління, те-орія управління запа-сами тощо

Економіко-

математичні

методи

Прийоми:

-          аналогій, інверсії (системи "навпаки");

-          "мозкового штурму"; контрольних питань;

-          конференції ідей, гірлянд і асоціацій, колективного блокнота, функціонального винахідництва;

-          морфологічний аналіз;

-          інтуїтивні та експертні прийоми

£

 

Рис. 4.4. Прийоми та способи економічного аналізу

Наприклад, чистий дохід швейної фабрики в попередньо-му році складав 9199 тис. грн, а в звітному році — 7664,5 тис. грн. Тобто чистий дохід фірми скоротився на 1534,5 тис. грн (7664,5 – 9199 = –1534,5).

Відносні величини незамінні при аналізі явищ динаміки. Частіш за все відносні величини обчислюються шляхом побу-дови часового ряду, тобто вони характеризують зміну того чи іншого показника в часі у відносному виразі. Здебільшого відносні величини є відношенням двох абсолютних величин. Відносна величина показує, у скільки разів порівнювана вели-чина більша за базисну або яку частку становить перша. За до-помогою відносних величин виражаються численні фактори суспільного життя: відсоток виконання плану, темпи зростан-ня та приросту окремих показників, координації інтенсив-ності, ефективності тощо (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Види відносних величин

Показник        Сутність відносної величини

Відносна величина планового завдання   Відношення планового рівня показника поточного року до фактичного його рівня минулого року або до серед-нього за три–п’ять попередніх роки

Відносна величина виконання плану        Відношення між фактичним та плановим рівнем показ-ника, що виражене у відсотках

Відносна величина динаміки          Відношення показника звітного періоду до його рівня у по-передньому періоді (місяць, квартал, рік). Ці величини на-зиваються темпами зростання (приросту) і виражаються у відсотках або коефіцієнтах. Відносні величини динаміки можуть бути базисними та ланцюговими. У першому випа-дку кожен наступний рівень ряду динамки порівнюється з базисним роком, а в другому – рівень показника наступного року відноситься до попереднього

Показник структури  Це питома вага частини в загальному, що виражена у відсотках або коефіцієнтах. Наприклад, питома вага ко-жного виду продукції у загальному випуску продукції тощо

Відносна величина координації      Відношення частин цілого між собою. Наприклад, спів-відношення активної та пасивної частин основних фон-дів, власного та залученого капіталу тощо

Розділ 4

Продовження табл. 4.Показник

Сутність відносної величини

Відносна величина інтенсивності  Характеризують ступінь розповсюдженості, розвитку будь-якого явища у відповідному середовищі. Напри-клад, ступінь захворюваності населення, процент робі-тників з високою кваліфікацією тощо

Відносна величина ефективності   Співвідношення ефекту з ресурсами або затратами. Наприклад, розмір прибутку на одну гривну витрат, на одну гривню фінансових ресурсів тощо

Розглянемо деякі приклади відносних величин. Наприклад, розглянемо, яким чином змінювався чистий дохід підприємства протягом років (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Динаміка чистого доходу

 

Показники     2003 р.            2004 р.            2005 р.

Чистий дохід, тис. грн         7265,0 9199,0 7664,5

Темпи зростання, до попереднього року (ланцюгові), %            -          126,62 83,32

Темпи зростання до 2003 р. (базові), %     100,00 126,62 105,50

Таким чином, отримаємо, що динаміка (темп зростання) чистого доходу підприємства у 2004 р. порівняно з 2003 р. складає 126,62 %, у 2005 р. порівняно з 2004 р. — 83,32 %.

9199    7664,5 ⎞

* 100 = 126,62 %

* 100

83,32 %⎟

9199

7265,0

Темпи зростання чистого доходу стосовно базового 2003 р. склали 126,62 % у 2004 р. та 105,5 % у 2005 р.

7664,5

 

* 100 = 105,5 %

7265,0

Тобто відносна зміна (темп приросту) чистого доходу швейної фабрики складає у 2004 р. порівняно з 2003 р. 26,62 % (126,62 – 100 = 26,62 %), у 2005 р. порівняно з 2004 р. –16,68 % (83,32 –100 = –16,68 %). Отже у 2004 р. порівняно з 2003 р. чи-

стий дохід збільшився на 26,62 %, у 2005 р. порівняно з 2004 р. — зменшився на 16,68 %.

Відносно 2003 р. у 2004 р. чистий дохід збільшився на 26,62 %, у 2005 р. на 5,5 %.