Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 4. МЕТОД, МЕТОДИКА, СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 4.1. Поняття методу економічного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Розділ 4. МЕТОД, МЕТОДИКА, СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 4.1. Поняття методу економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Під методом розуміється спосіб підходу до вивчення ре-альної дійсності, спосіб дослідження явищ природи і суспільства. Будь-яка наука в своїх дослідженнях базується на діалектичному методі. Основною його особливістю є те, що явища, що вивчаються, беруться в їх взаємозв’язку та взаємо-обумовленості, у русі, у розвитку.

Можна виділити декілька значущих відмінностей діалек-тичного методу пізнання в економічному аналізі. По-перше, це використання системи показників для характеристики різних сторін господарської діяльності організації. Така система фор-мується під дією об’єктивних умов та процесів. При цьому по-казники весь час змінюються.

Крім того, не менш важливо в аналізі не тільки виявити, а й виміряти причинно-наслідкові зв’язки між показниками.

Отже, можна сказати, що метод економічного аналізу — це діалектичний підхід і способи вивчення, виміру і узагаль-нення впливу численних факторів на зміну результатів діяль-ності організації для їх покращання.

Метод економічного аналізу має ряд особливостей (рис. 4.1).

I

Виявлення і вивчення

причин, що зумовили

зміну господарських

показників

Особливості методу економічного аналізу

3=

Використання

системи

показників

I

Виявлення і вимірювання взаємо-

зв’язків, взаємообумовленостей і

взаємозалежностей між

показниками

58

Рис. 4..1 Особливості методу економічного аналізу

Розділ 4

Однією з найважливіших особливостей методу еко-номічного аналізу є використання системи показників для вив-чення господарських явищ та процесів. Адже економічний аналіз спроможний дослідити лише ті економічні явища, які відображено в певних економічних показниках, що мають чис-лову характеристику. Система економічних показників ба-зується, як правило, на системах та підсистемах економічної інформації, проте не виключено, що в ході самого аналізу ви-никатиме потреба в розрахунку нових показників.

Інша характерна особливість методу економічного аналізу — вивчення причин, що вплинули на зміну тих чи інших еко-номічних показників. Ураховуючи, що економічні явища обу-мовлено причинно-наслідковою залежністю, головним за-вданням аналізу є розкриття та вивчення цих причин (фак-торів). На господарську діяльність підприємства, навіть на ок-ремо взятий показник, можуть впливати численні фактори. Визначити та вивчити абсолютно всі причини дуже складно, та й не завжди доцільно. Завдання полягає в тому, щоб знайти те найсуттєвіше, що найбільше впливає на той чи інший по-казник. Отже, обов’язковою умовою правильного аналізу є економічно обґрунтована класифікація причин, що вплинули на господарську діяльність підприємства та її результати.

До характерних особливостей методу економічного аналізу належить і визначення та вимірювання взаємозв’язку між об’єктивними економічними показниками. Іноді нехтуван-ня таким взаємозв’язком може призвести до некоректних вис-новків, а подеколи зробити аналіз узагалі неефективним. Тому в економічних дослідженнях жодне явище не може бути пра-вильно інтерпретоване, якщо воно розглядається ізольовано, без зв’язку з іншими. Не можна також на основі окремо взято-го явища робити загальні висновки про тенденцію розвитку об’єкта в цілому. Такий підхід призводить, як правило, до фа-льсифікованих висновків. Однак це зовсім не виключає мож-ливості та необхідності логічного виокремлення певних явищ у процесі економічних розрахунків.

Процедурну сторону методології та методики економічно-го аналізу регулюють його принципи. До них відносять: сис-темність та комплексність, періодичність, зрозумілість та адекватність тлумачення, достовірність та об’єктивність, до-речність та своєчасність (рис. 4.2).

Принципи економічного аналізу

Системний підхід до вивчення явищ виявляється в комплексному взаємозв'язаному вивченні багатосторонніх зв'язків і взаємозумовленості дії факторів організації, техніки і технології виробництва. Здебільшого комплексне дослідження результатів діяльності підприємства починають з вивчення загальних показників. Потім, розподіляючи їх, поглиблюють аналіз, вивчаючи окремі сторони та ділянки роботи підприємства

Принцип періодичності (або регулярності) передбачає необхідність систематичного проведення аналізу за відповідні звітні періоди (та протягом таких) з метою створення цілісного уявлення про динаміку господарських і фінансових процесів на підприємстві

Зрозумілість та адекватність тлумачення досягається через обов’язкове пояснення отриманих результатів дослідження (розрахунків) у вигляді відповідних висновків, коментарів, складання пояснювальних записок. Наявність аналітичних висновків є обов’язковим елементом методики економічного аналізу

Достовірність та об'єктивність аналітичних досліджень передбачають використання вірогідної інформації, відсутність арифметичних помилок у розрахунках, правильне застосування методики розрахунку окремих показників та впливу окремих факторів

Доречність та своєчасність. Своєчасна та доречна інформація дає можливість оперативно оцінити минулі, теперішні чи майбутні події та вжити необхідних заходів для виправлення ситуації або її поліпшення. Дані аналізу мають не просто констатувати факти минулих подій та давати їм оцінку, а насамперед служити інформацією для прогнозування господарських подій, майбутнього фінансового стану підприємства, його фінансових результатів. Принцип доречності передбачає також відсутність зайвої інформації, яка непотрібна для прийняття управлінських рішень

Рис. 4.2. Принципи економічного аналізу

Метод реалізується через конкретні методики в залеж-ності від особливостей цілей, задач, об’єктів, способів та технічних засобів дослідження.

Розділ 4