Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Особливості організації та методика внутрішньогосподарського та міжгосподарського аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

3.3. Особливості організації та методика внутрішньогосподарського та міжгосподарського аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Особливості внутрішньогосподарського аналізу поляга-ють в його деталізації за окремими підрозділами. Внутрішньо-господарський аналіз охоплює всі сходинки управлінської ієрархії основної ланки народного господарства — від підрозділів першого порядку до робочого місця.

При внутрішньогосподарському аналізі діяльності підприємства необхідно враховувати особливості його струк-тури.

Внутрішньогосподарський економічний аналіз полягає в об’єктивній і всебічній оцінці виконання планових завдань підрозділами; визначенні й вимірюванні факторів і причин, що зумовили результати виробництва, виявленні внутрішньо-господарських резервів, розробці заходів їх використання, дослідженні економічних особливостей функціонування і роз-витку того або іншого підрозділу.

За своїм змістом внутрішньогосподарський економічний аналіз суттєво відрізняється від аналізу діяльності підприємства в цілому. Ці особливості визначаються спе-цифічним змістом економічних показників, що встановлю-ються внутрішньогосподарським підрозділом на відміну від показників діяльності підприємства в цілому. Нерідко кожен з цехів основного виробництва не випускає повністю закінчену

виробництвом продукцію. Тому основними показниками ефективності виробництва в цьому випадку слугують не при-буток і рентабельність, а витрати на виробництво продукції. У внутрішньогосподарському аналізі більше використовуються натуральні вимірники для оцінки обсягу виробництва, про-дуктивності праці, якості продукції, що виробляється.

Внутрішньогосподарський економічний аналіз має і свої специфічні суб’єкти аналізу. Якщо діяльність підприємства головним чином перевіряють економічні служби підпри-ємства, вищі організації, то економіку внутрішньогосподарсь-ких виробничих підрозділів вивчають в основному спеціалісти підприємства і відповідні служби цехів.

Суттєво відрізняється і інформаційна база внутрішнього-сподарського економічного аналізу від інформаційного забез-печення аналізу діяльності підприємства в цілому. Внутрішньогосподарський економічний аналіз має більш ши-року інформаційну базу. Для його проведення використову-ються не лише дані звітності, а й дані зведених і навіть первин-них документів, оскільки саме у розрізі виробничих підрозділів зазвичай групуються і узагальнюються різні пер-винні документи обліку наявності, руху і використання основ-них фондів; матеріальних, трудових ресурсів, випуску про-дукції тощо. До зведених джерел внутрішньогосподарського економічного аналізу відносяться різного роду звіти цехів про витрати сировини, матеріалів, палива.

Методика проведення внутрішньогосподарського еко-номічного аналізу виробничих підприємств у промисловості наведена на рис. 3.4.

Важливе місце в економічному аналізі займає також

міжгосподарський порівняльний аналіз діяльності підприємств і функціонально-економічний аналіз, що виділились у самостійні види аналізу за ознакою прийомів і методів, що застосовуються при їх проведенні. Особливості порівняльного аналізу діяльності підприємств, що відносяться до різних галузей народного господарства, розглянемо на при-Розділ Загальна методика аналізу дія-

льності цехів основного і допо-

міжного виробництва

I

Аналіз стану і розвитку організа-

ційно-технічного рівня

виробництва.

Аналіз обсягу, номенклатури та

якості продукції.

Аналіз використання праці та

заробітної плати.

Аналіз основних виробничих

фондів.

Аналіз використання

матеріальних ресурсів

Методика особ-ливостей аналізу діяльності основ-ного виробництва

Підготовчого цеху.

Експериментального

цеху.

Пошивного цеху

Методика особли-

востей аналізу до-

поміжного вироб-

ництва

I

Ремонтних цехів.

Інструментальних цехів.

Енергетичних цехів. Транспортних це-хів

Рис. 3.4. Методика внутрішньогосподарського економічного аналізу

кладі промисловості, де він отримав назву міжгосподарського порівняльного аналізу.

Міжгосподарські порівняння можуть бути загальними (повними) і частковими (локальними). При загальному аналізі вивчається вся робота підприємств і їх підрозділів згідно з загальною схемою комплексного економічного аналізу. Загальний комплексний аналіз виконується на підприємствах однієї галузі або підгалузі.

Комплексний економічний аналіз здійснюється за такими блоками (табл. 3.2).

При локальних аналізах вивчається який-небудь окремий блок або окремі питання, наприклад, використання потуж-ності обладнання, робочого часу.

Результати міжгосподарського порівняльного аналізу по-винні враховуватися як у поточній роботі, так і при розробці перспективних планів підприємств.

Важливою умовою міжгосподарських порівнянь є порівнянність підприємств і показників їх роботи.

Таблиця 3.2

Основні блоки комплексного аналізу

 

Номер блоку  Зміст комплексного аналізу

1          Загальна характеристика підприємства, його фінансово-господарської діяльності. Визначення показників, що характеризу-ють фінансово-господарську діяльність підприємства

2          Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва

3          Аналіз наявності, руху та ефективності використання основних засо-бів

4          Аналіз забезпеченості матеріальних ресурсів та оцінка ефективності їх використання

5          Аналіз забезпечення трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання

6          Аналіз обсягу виробництва за складом та структурою продукції

7          Аналіз собівартості продукції

8          Аналіз наявності та ефективного використання власного капіталу підприємства

9          Аналіз оборотних засобів та оцінка їх використання

10        Аналіз прибутку та рентабельності виробництва

11        Аналіз фінансового стану і платоспроможності підприємства

12        Аналіз рентабельності і фінансово-господарської діяльності підприємства

13        Узагальнююча оцінка ефективності діяльності підприємства та при-йняття управлінських рішень

14        Виробничо-фінансова діяльність підприємства, визначення ефектив-ності управлінських рішень

Практично на всіх підприємствах є показники, які можна порівняти, але коло таких показників залежить від особливос-тей підприємств, що вивчаються.

Крім того, порівнянність показників досягається різними спеціальними методами порівняльного аналізу:

♦          виключенням непорівнянних величин;

♦          коректуванням показників за допомогою поправних коефіцієнтів;

♦          перерахунком показників за методикою їх розрахунку на інших підприємствах тощо.

            Розділ 3

Об’єктами міжгосподарського порівняльного аналізу мо-жуть бути підприємства, що випускають однакову або схожу продукцію, підприємства різних галузей промисловості (на-приклад, за рівнем управління і організації виробництва, ор-ганізації допоміжних і обслуговуючих господарств тощо).

В залежності від характеристики об’єктів порівнянь, про-дукції, що випускається, розміру та типу виробництва може бути проведений повний аналіз, що охоплює всі сторони робо-ти, або локальний аналіз.

Основними умовами порівнянності даних є:

♦          додержання якісної однорідності показників, що порівнюються, єдність методики розрахунку показ-ників (наприклад, забезпечення однорідності витрат, що входять до собівартості продукції);

♦          застосування єдиних вимірників продукції (викорис-тання єдиних цін на матеріали і продукцію тощо);

♦          однакова кількість днів в періодах, що порівнюються.

Проведення міжгосподарського економічного аналізу

включає в себе такі етапи:

1)         вибір підприємств і об’єктів порівняння;

2)         визначення ступеня порівнянності і кола показників, що порівнюються;

3)         збирання та обробка економічної інформації про об’єкти, приведення показників до порівняльного вигляду;

4)         порівняння і аналіз показників, оцінка досягнутих ре-зультатів, виявлення причин впливу факторів на зміну вели-чини показників;

5)         узагальнення результатів аналізу, висновки і пропо-зиції щодо підвищення ефективності виробництва на об’єктах, що порівнюються;

6)         розрахунок економічного ефекту від реалізації пропо-зицій і ступеня їх впливу на узагальнюючі показники.

Задачі і об’єкти міжгосподарського порівняльного аналізу зумовлені також тим, хто, де і для чого проводить порівняння. Так, на підприємствах міжгосподарський аналіз виконується

головним економістом або планово-економічним відділом з за-лученням заводської економічної лабораторії, економічних і технічних служб. Для міжзаводських порівнянь використо-вується весь арсенал методів і прийомів економічного аналізу, але особливе значення в даному випадку має науково обґрунто-ване групування підприємств, що частіше за все виконується за розміром підприємств, що виготовляють однорідну продукцію, В залежності від мети економічного аналізу вибирається база порівняння. Наприклад, при порівнянні технічного і ор-ганізаційного рівня виробництва, ступеня використання ви-робничих ресурсів виділяють як базове високомеханізоване спеціалізоване підприємство, що випускає аналогічну або схо-жу продукцію. Якщо метою аналізу є виявлення кращого підприємства, то за базу порівняння виділяють комплекс по-казників, аналіз яких дозволяє всебічно вивчити результати діяльності підприємств, що порівнюються, зіставити їх з ре-зультатами передових підприємств з даними попередніх періодів, можливими результатами при мобілізації внутрішньогосподарських резервів.