Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2. Особливості організації та методика оперативного, поточного та перспективного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

3.2. Особливості організації та методика оперативного, поточного та перспективного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

За часом проведення економічний аналіз поділяють на оперативний, поточний та перспективний.

Задачі оперативного аналізу полягають у виявленні вели-чини відхилень від нормального ходу виробничої діяльності, швидкому виявленні зовнішніх та внутрішніх причин, що вик-ликали ці відхилення; оцінці ситуації, що склалася з позиції виконання зовнішніх зобов’язань, підготовки варіантів уп-равлінських рішень в залежності від параметрів відхилень і необхідності втручання керівників різних рівнів.

Оперативний аналіз в значній мірі орієнтований на оцінку виконання годинних, змінних і добових завдань і, як правило, проводиться за обмеженим колом показників, що періодично переглядаються, з метою швидкого реагування зі сторони мене-джерів. Тобто, такий аналіз проводиться безпосередньо в ході господарської діяльності або відразу після підбиття її підсумків і дає змогу безпосередньо в процесі господарської діяльності ви-явити негативні фактори та визначити їх вплив на виробництво,

оцінити можливість цього впливу і застосувати засоби для усу-нення небажаних наслідків або запобігання їм. Оперативний аналіз охоплює:

♦          визначення відхилень від бізнес-плану за основними якісними та кількісними показниками роботи підприємства в цілому і його підрозділів;

♦          оцінки ступеня впливу різних факторів на відхилення від плану за цими показниками;

♦          з’ясування конкретних причин дії окремих факторів, встановлення винних та недоліків;

♦          швидка розробка і здійснення заходів, що направлені на ліквідацію негативних факторів, розповсюдження пе-редового досвіду.

Оперативний аналіз проводять зазвичай за такими група-ми показників:

♦          виробництво;

♦          відвантаження та реалізація;

♦          використання робочої сили, виробничого обладнання і матеріальних ресурсів;

♦          собівартість;

♦          прибуток та рентабельність;

♦          платоспроможність.

У процесі проведення аналізу необхідно вивчати не всі фактори, що впливають на виробництво продукції і її собівартість, а лише основні, вирішальні на даний час і в даній ланці виробництва, тобто ті, які призводять до суттєвих відхи-лень від програми виробництва й собівартості продукції. Вибірковий підхід спричинено такими умовами: немож-ливістю оперативного аналізу впливу всіх факторів і часто ве-ликою залежністю від якогось одного фактора.

В якості джерел інформації використовуються: первинний і статистичний облік, оперативний облік за центрами відповідальності і витрат, матеріали безпосередніх спостере-жень за діяльністю, бесіди з керівниками підрозділів і вико-навцями, оцінки спеціалістів-експертів тощо.

Розділ 3

Частіше за все в документах економічні показники пода-ються в натуральному виразі.

Оперативний аналіз має переваги та недоліки (рис.3.1).

ОПЕРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

ПЕРЕВАГИ I

Виявлені під час здійснення ана-лізу невикористані резерви під-вищення ефективності фінансо-во-господарської діяльності та недоліки можливо виправити у звітному періоді. При здійсненні оперативного аналізу широко ви-користовується такий метод, як порівняння а також система по-казників, яка обмежена періодом, в якому здійснюється прийняття управлінських рішень

НЕДОЛІКИ I

Недостатня повнота і точність аналізу в зв’язку з можливо не-повним інформаційним забезпе-ченням на момент здійснення аналізу. За результатами опера-тивного аналізу не можна вста-новити тенденції чи виявити за-кономірності в розвитку того чи іншого явища

Рис. 3.1. Переваги та недоліки оперативного аналізу

Поточний аналіз є ретроспективним аналізом резуль-татів господарської діяльності, що здійснена, і проводиться за важливим звітним періодом господарювання в основному на основі офіційної звітності. Цей вид аналізу називають також періодичним, оскільки він проводиться за поточними плано-во-звітними періодами роботи. Він дозволяє оцінити роботу підприємств і їх підрозділів за місяць, квартал, рік.

Головна задача поточного аналізу — об’єктивна оцінка ре-зультатів діяльності, комплексне виявлення невикористаних резервів, а також виявлених недоліків у роботі та їх вину-ватців.

Результати поточного аналізу використовуються для розв’язання проблем стратегічного управління. Цей вид

аналізу має суттєвий недолік — виявлені резерви означають назавжди загублені можливості.

Особливості методики поточного аналізу полягають в то-му, що фактичні результати роботи оцінюються в порівнянні з планом та даними попередніх аналітичних періодів. Основні аналітичні етапи аналітичного процесу подані на рис. 3.2.

 

І. Вивчення господарської діяль-ності і чинників, які обумовили зміну об’єкта дослідження

Методи дослідження: порівнян-ня, групування, моделювання, фо-рмалізації (побудови математич-них формул), деталізації, систем-ного комплексного аналізу тощо

ІІ. Вимірювання дії чинників на господарську діяльність

Методи дослідження: еліміну-вання, балансовий метод, еконо-міко-математичні методи, доку-ментальної обґрунтованості базо-вих показників

ІІІ. Узагальнення результатів ана-лізу господарської діяльності

Методи дослідження: індукції, дедукції, комплексної оцінки гос-подарської діяльності, порівнян-ня, балансовий, синтезу

Об’єктивна оцінка загальних тенденцій розвитку економіч-них процесів

Визначення відхилень від планових і нормативних за-вдань

Оцінка ступеня і кількісного вимірювання впливу чинни-ків на результати господарсь-кої діяльності

Виявлення причин дії негати-вних чинників і встановлення винних осіб

Визначення підсумків роботи підприємства і його структу-рних підрозділів за період, що аналізується

Розробка та здійснення захо-дів, що спрямовані на усу-нення дії негативних чинни-ків

ІV. Прийняття управлінських рішень та контроль за їх виконанням

Рис. 3.2. Етапи аналітичного процесу поточного аналізу

Виявлені в процесі аналізу відхилення від бази порівнян-ня розшифровуються за техніко-економічними факторами, що визначають ці відхилення, встановлюються не лише причини

            Розділ 3

відхилень, а й відповідальні особи, служби, розробляються за-ходи щодо ліквідації недоліків в роботі.

Поточний аналіз — найбільш повний вид економічного аналізу, що вбирає в себе результати оперативного аналізу і слугує базою для перспективного аналізу.

Перспективний (прогнозний, стратегічний) аналіз в сучасних умовах набуває особливого значення. Інтен-сифікація передвиробничих досліджень, аналітично-прогнос-тичне супроводження займають провідне місце в механізмі стратегічного управління.

Вихідним моментом цього виду аналізу є визнання факту спадковості, або певної стійкості, змін економічних показ-ників від одного звітного періоду до іншого.

Задачі перспективного аналізу визначаються його суттю і місцем в плануванні і управлінні. Важливими задачами є:

♦          прогнозування господарської діяльності;

♦          наукове обґрунтування перспективних планів;

♦          оцінка очікуваного виконання планів.

При складанні планів прогнозний аналіз виступає як ос-новна форма передпланових досліджень економіки підприємства, в ході виконання бізнес-планів — це інструмент передбачення і оцінки очікуваних результатів. Послідовність проведення перспективного аналізу є такою:

♦          визначається коло узагальнюючих показників, що ха-рактеризують перспективу за основними напрямами господарської діяльності;

♦          система узагальнюючих показників доповнюється не-обхідними особистими або специфічними показника-ми;

♦          встановлюється послідовність аналізу показників, ви-ходячи з основних напрямків зв’язку між важливими групами показників.

Основні напрямки перспективного аналізу подані на рис. 3.3.

Основні

напрямки

перспективного

аналізу

Технічне оснащення, матеріальні, трудові і

фінансові ресурси підприємства, обсяги

виробництва і реалізації продукції

Якість продукції і ступінь задоволення потреб споживачів

Перспективна оцінка собівартості й

очікуваного прибутку, рентабельності,

платоспроможності та фінансового стану

Рис. 3.3. Основні напрямки перспективного аналізу

Серед прийомів економічного аналізу, що використову-ються в прогнозуванні, значна роль належить якісним та змістовним аспектам при допоміжній ролі кількісних методів аналізу, тобто при проведенні прогнозного аналізу використо-вуються методи парної і лінійної кореляції, методи аналізу ди-намічних рядів, спектральний аналіз, методи екстраполяції динамічних рядів тощо.

Аналітико-прогностична робота проводиться за такими напрямками: маркетингові дослідження, аналіз ситуації у фірмі, аналіз зовнішнього середовища.

Маркетингові дослідження включають вивчення: тен-денцій у розвитку попиту і формування нових потреб у по-купців, конкурентних позицій фірми тощо.

Аналіз ситуації у фірмі пов’язаний з виявленням потреб і можливостей використання внутрішніх резервів на базі порівняння основних характеристик фірми з відповідними па-раметрами головних конкурентів, з дослідженням проблемних областей для подальших управлінських дій і розробок.

Сканування зовнішнього середовища передбачає еко-номічне сканування (аналіз динаміки макроекономічних по-казників, економічної і конкурентної ситуації в галузі, стано-вища на фінансовому ринку тощо); технічне сканування

Розділ 3

(зміни в ході науково-технічної конкуренції, поява принципо-вих нововведень, нетрадиційне використання відомих техно-логій тощо); політичне сканування (оцінка загальної політич-ної ситуації, стабільність державного керівництва, системи державного регулювання економікою, ефективності госпо-дарського законодавства, ступеня політичного ризику інвес-тицій в даний регіон тощо).