Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 3. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 3.1. Класифікація видів економічного аналізу : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Розділ 3. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 3.1. Класифікація видів економічного аналізу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Для правильного розуміння змісту та задач економічного аналізу має важливе значення класифікація його видів.

В економічній літературі зустрічаються різні ознаки, що покладені в основу класифікації видів економічного аналізу. Види економічного аналізу відрізняються в залежності від термінів проведення, об’єктів та суб’єктів, змісту аналітичних програм та за іншими ознаками. Типологію видів економічно-го аналізу подано у вигляді табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Типологія видів економічного аналізу

 

Класифікаційна ознака         Види аналізу

Рівень суспільного виробництва    Економічний аналіз на макрорівні (галузі на-ціональної економіки, адміністративний регі-он), економічний аналіз на мікрорівні (підпри-ємство і його структурні підрозділи)

Залежно від стадії процесу розширеного відтворення     Економічний аналіз процесу виробництва, еко-номічний аналіз процесу обміну, економічний аналіз процесу розподілу, економічний аналіз процесу споживання

Об'єкти управління  Техніко-економічний, фінансовий, соціально-економічний, управлінський, маркетинговий, економіко-статистичний, економіко екологіч-ний тощо

Суб'єкти управління

і зацікавлені особи в його

проведенні     Аналіз, що проводиться керівництвом, функці-ональними службами, власниками, постачаль-никами, покупцями, кредитними організація-ми, науковими і проектними установами, ау-диторськими фірмами, агентствами по фінан-совому оздоровленню і банкрутству, судово-правовими органами тощо

Розділ 3 Продовження табл. 3.Класифікаційна ознака    Види аналіз

Широта і доступність

інформаційного забезпечення аналізу        Внутрішній та зовнішній аналіз

Періодичність проведення  Річний, квартальний, місячний, щоденний, змінний, одноразовий

Просторовий Внутрішньогосподарський і міжгосподарський

Галузевий      Галузевий і міжгалузевий

Повнота охоплення об’єкта            Суцільний і вибірковий, локальний і тематич-ний

Часова ознака

Зміст аналізу

За методами та метою дослідження

Послідуючий (ретроспективний, історичний); попередній (перспективний, стратегічний); оперативний (ситуаційний); експрес-аналіз Комплексний та тематичний (економічний ана-ліз фінансових результатів, економічний аналіз засобів праці, економічний аналіз предметів праці, економічний аналіз трудових ресурсів) Детермінований аналіз, стохастичний аналіз, системний аналіз, функціонально-вартісний ана-ліз, порівняльний аналіз, діагностичний аналіз, факторний аналіз, кореляційно-регресивний ана-ліз, маржинальний аналіз тощо

Джерела інформації  Фінансовий, управлінський, інвестиційний, інноваційний, податковий

Ступінь механізації і

автоматизації обчислювальних робіт         3 ручною обробкою, з використанням засобів малої механізації, з ЕОМ (комп'ютерний аналіз)

Відмітними ознаками кожного виду аналізу є його цільова направленість, задачі і об’єкти дослідження, джерела інфор-мації та методика проведення.

Зупинимось більш детально на класифікації видів еко-номічного аналізу за об’єктами управління.

Техніко-економічний аналіз проводять технічні служби підприємства (головного інженера, головного технолога то-що). Його змістом є вивчення взаємодії технічних і еко-номічних процесів та встановлення їх впливу на економічні результати роботи підприємства.

Техніко-економічний аналіз — це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-норма-тивні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводять що-денно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів такого аналізу приймаються важливі управлінські рішення.

Фінансовий аналіз представляє собою спосіб накопичен-ня, трансформації і використання інформації фінансового ха-рактеру, що має за мету:

♦          оцінити сучасний та перспективний фінансовий стан підприємства,

♦          оцінити можливі та доцільні темпи розвитку підприємства з позиції їх фінансового забезпечення;

♦          виявити доступні джерела коштів і оцінити можливість та доцільність їх мобілізації, спрогнозувати стан підприємства на ринку капіталу.

Соціально-економічний аналіз проводять економічні служби управління, соціологічні лабораторії, статистичні ор-гани. Він вивчає взаємозв’язок соціальних і економічних про-цесів, їх вплив один на одного і на економічні результати гос-подарської діяльності.

Управлінський аналіз проводять всі служби підприємства з метою надання керівництву інформації, що не-обхідна для планування, контролю і прийняття оптимальних управлінських рішень, розробки тактики і стратегії з питаннь фінансової політики, маркетингової діяльності, удосконален-ня техніки, технології і організації виробництва. Він носить оперативний характер, його результати є комерційною таємницею.

Маркетинговий аналіз використовується службою марке-тингу підприємства чи об’єднання для вивчення зовнішнього

Розділ 3

середовища функціонування підприємства, ринків сировини і збуту готової продукції, її конкурентоспроможності, попиту і пропозиції, комерційного ризику, формування цінової політи-ки, розробки тактики і стратегії маркетингової діяльності.

Економіко-статистичний аналіз використовується ста-тистичними органами для вивчення масових суспільних явищ на різних рівнях управління: підприємства, галузі, регіону.

Економіко-екологічний аналіз проводять органи охорони навколишнього середовища, економічні служби підприємства з метою дослідження взаємодії екологічних і економічних про-цесів, що пов’язані зі зберіганням і покращанням зовнішнього середовища і витратами на екологію.