Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Використання персональних комп’ютерів для обробки економічної інформації : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

2.4. Використання персональних комп’ютерів для обробки економічної інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

Аналітичні розрахунки — досить трудомісткий процес, оскільки пов’язаний з великим обсягом різних розрахунків, що потребує використання сучасної техніки. Використання ЕОМ підвищує ефективність аналітичної роботи. Це дося-гається за рахунок:

♦          скорочення термінів проведення аналізу;

♦          більш повного охоплення впливу факторів на результа-ти господарської діяльності;

♦          заміни приблизних, спрощених розрахунків більш точ-ними;

♦          постановки і рішення нових багатомірних задач аналізу, що практично неможливо виконати вручну і з використанням традиційних методів.

ЕОМ стає необхідною на робочому місці бухгалтера та економіста, а їх праця стає автоматизованою.

Методика економічного аналізу, що орієнтована на вико-ристання ЕОМ, повинна відповідати вимогам системності, комплексності, оперативності, точності, прогресивності, ди-намічності.

Суттєве значення для автоматизації на базі ЕОМ має фор-малізоване описання задач аналізу, виходячи з єдиних прин-ципів побудови умовних позначень показників. Формалізація задач економічного аналізу полягає в тому, що:

1.         Формалізація задач полегшує їх наступну алго-ритмізацію і програмування на ЕОМ.

2.         Формалізація задач чітко показує дійсну необхідність вихідних даних для аналізу.

3.         Формалізація ліквідує дублювання аналітичних даних, полегшує їх групування в блоки для одночасної обробки.

4.         Формалізована задача аналізу стає безпосереднім об’єктом економіко-математичного моделювання, що істотно підвищує глибину аналітичного дослідження.

Використання ЕОМ відкрило нові можливості для аналізу. Це обумовлено виключними можливостями ЕОМ:

♦          висока продуктивність;

♦          надійність;

♦          простота обслуговування і експлуатації;

♦          гнучкість і автономність використання;

♦          наявність розвинутого програмного забезпечення;

♦          діалоговий режим роботи тощо.

Використання персональних ЕОМ дозволяє підвищити продуктивність праці бухгалтера, економіста. Ведуться ши-рокі розробки зі створення АРМ бухгалтера, АРМ економіста-аналітика. Досвід проектування АРМ та інших систем дозво-ляє узагальнити вимоги до їх функціонування:

♦          своєчасне задоволення обчислювальних та інфор-

маційних потреб економіста та бухгалтера при прове-

денні економічного аналізу;

Розділ 2

♦          мінімальний час відповіді на аналітичні запити;

♦          можливість представлення вихідної інформації в таб-личній та графічній формах;

♦          можливість внесення коректив у методику розрахунків і у форми відображення кінцевого результату;

♦          можливість роботи в складі обчислювальної мережі;

♦          простота освоєння прийомів роботи на АРМ.

У рамках АРМ аналітика весь інформаційний фонд підприємства функціонує у вигляді бази даних, бази знань і програмних засобів.

Бази знань являють собою фактографічні дані про госпо-дарську діяльність. Інтелектуальною оболонкою їхнього ко-рисного прочитання є бази знань — методи і методика аналізу. Програмні засоби утворюють інструмент автоматизованого виконання аналітичних задач для інформаційного обслугову-вання господарської діяльності.

Принципова схема організації аналітичної діяльності в умовах АРМ аналітика показана на рис. 2.1.

Для організації аналізу в умовах АРМ характерно:

1.         Зберігання цілісності аналізу за умови децентралізова-ної обробки інформації.

2.         Об’єктивність та достовірність аналізу.

3.         Зберігання єдності цілей та задач аналізу з точки зору його системних властивостей.

4.         Об’єднання процесу обробки інформації з процесом прийняття рішень.

Комплекс програм для АРМ розробляється як програмне забезпечення до типової методики економічного аналізу.

Методики аналізу різних показників проводяться за таки-ми розділами:

♦          комплексний огляд узагальнюючих показників госпо-дарської діяльності;

♦          аналіз організаційно-технічного рівня виробництва.

♦          аналіз обсягу випуску;

♦          аналіз використання основних фондів і роботи облад-нання;

Потреба в аналітичній інформації

I

Задачі аналізу

1          Суспільні – за рівнями керування

Локальні (індивідуальні) – за етапами процесу управління

Система аналітичних показників

т

Аналітичні таблиці

I

Довідковий фонд підприємства

Т

Логічна база даних

 

і

і

і

База

облікових

даних              База

планових

даних              База

норм і

нормативів                База звітності

^         

База

підприємства,

цеху тощо

Рис 2.1. Принципова схема організації аналітичної діяльності в умовах

АРМ аналітика

♦          аналіз праці та заробітної плати;

♦          аналіз собівартості продукції;

♦          аналіз прибутку та рентабельності;

♦          аналіз фінансового стану підприємства;

♦          комплексна оцінка господарської діяльності; Експлуатація такого комплексу передбачає досягнення

цілей:

♦          зниження трудомісткості аналітичного процесу;

♦          скорочення термінів обробки аналітичних даних,

підвищення їх якості та достовірності;

            Розділ 2

♦          забезпечення директивних термінів представлення встановлених результатів аналізу;

♦          підвищення гнучкості управління аналітичним проце-сом;

♦          удосконалення організації праці аналітичних працівників.