Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Вимоги, що пред’являються до економічної інформації : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

2.3. Вимоги, що пред’являються до економічної інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

Загрузка...

До вихідної інформації в економічному аналізі пред’явля-ються певні вимоги. Головна з них — задовольняти потреби широкого кола користувачів з різними і підчас суперечливими інтересами.

До економічної інформації пред’являються такі вимоги (рис. 2.1).

л

Вимоги, що пред’являються до економічної інформації

Доцільність

означає її своєчасність, цінність, корисність для прогнозування і оцінки результатів

 

Достовірність

правдивість, відповідність нормативним актам і внутрішньогосподарським положенням, нейтра-льність, можливість перевірки і прозорість, обач-ність – відображенням витрат і збитків разом з доходами і прибутками

 

Порівнянність

досягається в процесі проведення динамічного і структурного аналізу

 

Раціональність

мається на увазі її достатність, оперативність, висо-кий коефіцієнт використання первинної докумен-тації, відсутність надлишкових даних, вирішення протиріччя між систематичним зростанням обсягу інформації і постійною її нестачею для раціональ-ного управління через високу вартість отримання необхідних відомостей. Важливим критерієм раці-ональності є не тільки відображаюча, а й організу-юча роль інформації, якщо вона не пристосована до вимог конкретного користувача і може бути зафік-сована в якості ноу-хау

Рис. 2.1. Вимоги, що пред’являються до економічної інформації

Економічний аналіз дозволяє посилити контролюючу функцію за змістовністю та достовірністю економічної інфор-мації.

Процес підготовки до аналізу включає забезпечення порівнянності даних, спрощення числової інформації, викори-стання середніх і відносних величин, скорочення аналітично-го балансу тощо.

Доброякісність аналізу і достовірність аналітичних даних будуть залежати насамперед від якості звітних матеріалів. По-милки, неточності можуть впливати на результати аналізу. То-му проведенню аналізу повинна передувати попередня пе    Розділ 2

ревірка вихідних даних. Важлива роль у цьому відводиться внутрішньому і зовнішньому аудиту.

Перевірка звітних матеріалів проводиться з метою вста-новлення:

♦          правильності оформлення звітів;

♦          правильності розрахунків;

♦          повноти, якості і термінів проведення інвентаризації, відображення її у звітах, заходів, ужитих щодо виявле-них нестач;

♦          відповідності показників звітності по платежах у бюджет;

♦          правильності оцінки статей балансу згідно з чинним за-конодавством;

♦          особливу увагу необхідно звертати на повноту звіту та його відповідність встановленим формам, відповідність між показниками.

Єдність звітних форм забезпечує можливість узагальнен-ня даних по різних підприємствах, розробку єдиних форм кон-тролю і аналізу.