Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.1. Основні принципи створення раціонального потоку інформації : Теорія економічного аналізу : Бібліотека для студентів

Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2.1. Основні принципи створення раціонального потоку інформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 

магниевый скраб beletage

Економічний аналіз базується на основі економічної інформації, що лежить в основі оптимальних управлінських рішень.

Під інформацією розуміють сукупність корисних відомо-стей, які є об’єктом збирання, реєстрації, зберігання, переда-вання та перетворення.

Економічна інформація — це сукупність різних відомо-стей економічного характеру, що виникають при підготовці виробництва, в процесі виробничо-господарської діяльності і управлінні цією діяльністю.

Система економічної інформації — це сукупність методів генерації, передавання і переробки інформації в усіх ланках економіки підприємства.

Потоки планових, нормативних, статистичних, бухгал-терських, оперативних відомостей, їх зберігання, обробку та використання можливо раціонально організувати тільки на науковій основі, на основі математичної теорії інформації.

Створення раціонального потоку інформації повинно спи-ратись на певні принципи:

♦          виявлення інформаційних споживачів і способів найбільш ефективного їх задоволення;

♦          об’єктивність відображення процесів відтворення, обертання, розподілу і споживання, використання при-родних, трудових, матеріальних та фінансових ре-сурсів;

♦          єдність інформації, що надходить із різних джерел (бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку), а також планових даних, ліквідація дублюван-ня в первинній документації;

♦          оперативність інформації, що забезпечує використання нових засобів зв’язку і впровадження методів дис-танційної передачі первинних даних безпосередньо на приймаючий пристрій ЕОМ;

♦          всебічна розробка первинної інформації на ЕОМ з ви-веденням на її основі необхідних похідних показників;

♦          можливе обмеження обсягу первинної інформації і підвищення коефіцієнту її використання;

♦          кодування первинних даних з метою ефективного ви-користання каналів зв’язку.

Розробка програми використання і аналізу первинної інформації з метою планування і управління наближені до міжнародних стандартів. Всі підприємства і організації, що є юридичними особами, складають баланс і звіт про фінансові результати за єдиною формою.

Оперативність інформації — одна з найважливіших умов організації правильного обліку, аналізу і контролю для всіх підприємств різних форм власності.

Єдина система економічної інформації повністю себе ви-правдовує, якщо на її основі будуть своєчасно робитися вис-новки, якщо аналіз машинних даних буде оперативним. Взаємозв’язок аналізу й інформації полягає в тому, що у про-цесі аналізу контролюється сама інформація, яка є вихідною базою для його проведення.

Раціональна система інформації передбачає скорочення інформації даних, що передаються. На основі обмеженої кількості базових показників, що постійно накопичуються в ЕОМ, можливо розраховувати всі вихідні показники, випису-вати ряди динаміки, робити необхідні порівняння.

Дослідження корисності інформації, раціональності інформаційного потоку в умовах його систематичного наро-щування — досить складний процес, так як:

            Розділ 2

♦          постійно уточнюються взаємозв’язки економічних явищ і процесів;

♦          інколи змінюються традиційні уявлення про зв’язки між господарськими показниками;

♦          здійснюється їх критична переоцінка.

У цих умовах не завжди можливе використання існуючої системи показників для виявлення тенденцій і закономірнос-тей у формуванні інформаційного потоку для цілей прогнозу-вання.

Систему економічної інформації сучасного підприємства можна охарактеризувати таким чином:

♦          економічна інформація не однорідна;

♦          схема взаємозв’язків окремих її видів досить складна, до того ж проявляється тенденція до їх подальшого ус-кладнення. Так, водночас з систематичним зростанням обсягу інформації відчувається нехватка її для прий-няття управлінських рішень.

В той же час зростання потоку інформації призводить до надлишку даних. Потреби наукової організації управління викликають необхідність вивчення інформаційного потоку в напрямку, що сприяє стриманню зростаючого обсягу інформації.