Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТИ, ЕТАПИ ТА МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

2. ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТИ, ЕТАПИ ТА МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

2.1.      Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.

2.2.      Господарські засоби та їх класифікація.

2.3.      Джерела утворення господарських засобів та їх кла-сифікація.

2.4.      Етапи процесу та елементи методу бухгалтерського обліку.

Ключові терміни: предмет та об'екти бухгалтерського обліку; господарські засоби та джерела їх утворення; активи, власний капітал та зобов’язання; звичайна діяльність та над-звичайні подіг; операційна, інвестиційна та фінансова діяльність; нематеріальні активи; капітальні інвестиціг; ос-новні засоби та інші необоротні матеріальні активи; довгост-рокова дебіторська заборгованість;довгострокові фінансові інвестиціг; виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари; еквіваленти грошових коштів; гроші, видані під звіт - “підзвітні суми”; поточні фінансові інвестиціг; по-точна дебіторська заборгованість; витрати майбутніх періодів; статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал; прибуток нерозподілений; цільове фінансування; довгострокові та короткострокові зобов’язання; поточні зобов’язання та майбутні забезпечення і платежі; мо-нетарні та немонетарні зобов’язання; доходи майбутніх періодів.

Після вивчення цієї теми

Ви будети знати:

♦          предмет і об’єкти бухгалтерського обліку;

♦          класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку;

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

♦          склад господарських засобів підприємства;

♦          склад джерел утворення господарських засобів підприємства;

♦          характеристику господарських процесів та їх резуль-тати;

♦          класифікацію видів господарської діяльності підпри-ємства;

♦          класифікацію господарських засобів за різними ознака-ми;

♦          класифікацію джерел утворення власних засобів;

♦          класифікацію джерел утворення залучених засобів;

♦          етапи процесу бухгалтерського обліку;

♦          сутність методу бухгалтерського обліку та його еле-ментів.

Ви зможете:

♦          визначати зміни об’єктів бухгалтерського обліку внаслідок здійснення господарських операцій;

♦          вирізняти види діяльності підприємства;

♦          давати оцінку об’єктів бухгалтерського обліку за різни-ми ознаками класифікацій;

♦          характеризувати етапи бухгалтерського обліку з точки зору методологічних прийомів та способів, що виокри-стовуються для опрацювання інформації.