Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Проблемні питання та ситуації для обговорення : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання та ситуації для обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Згадайте життєві ситуації та випадки в професійній діяль-ності (своєї, батьків, знайомих), коли прийняття рішення було ус-кладнено внаслідок відсутності та поганої якості інформації. На Ваш погляд, що стало причиною такої ситуації та які заходи треба вжити для запобігання її повторного виникнення?

2.         Яким історичними фактами зумовлені поява та розвиток обліку?

3.         Яке місце посідає господарський облік у системі управління підприємством, галуззю, регіоном, державою? Наведіть приклади господарського обліку на всіх рівнях управління та визначте вид гос-подарського обліку?

4.         До якого виду господарського обліку, на Вашу думку, слід внести податковий облік?

5.         Чи може сучасне підприємство працювати без здійснення процесу стратегічного обліку? Що є обов’язковим в управлінні підприємством, щоб воно потребувало впровадження цієї стра-тегічної функції менеджменту?

6.         Чи застосовуються підходи креативності в усіх видах бухгал-терського обліку: фінансовому, податковому, управлінському? На-ведить приклади.

7.         Поясніть зв’язок кожної вимоги до ведення бухгалтерського обліку з його функціями.

1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку України

Вивчаємо нормативно-правову базу

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в України” (№996 від 16.07.1999 р.) визначає правові ос-нові регулювання, організації, ведення бухобліку і складання фінан-сової звітності в Україні. Самостійно ознайомтеся з положеннями Закону і дайте відповіді на запитання:

1.         На які суб’єкти поширюється дія цього Закону? Чи всі підприємства зобов’язані вести бухгалтерський облік? Чи за-лежить це від його організаційно-правовой форми?

2.         Які види звітності існують на підприємстві, крім фінансо-вого?

3.         Що таке валюта бухобліку?

4.         Яку роль відіграє Методологічна рада при Міністерстві фінансів України у вирішенні проблем вітчизняного обліку? Хто входить до її складу?

5.         Хто несе відподальність за організацію бухобліку на підприємстві?

Тести для контролю

1.         Правильна послідовність етапів процесу господарського

обліку:

а)         вимірювання, спостереження, групування, реєстрація, уза-

гальнення;

б)         спостереження, вимірювання, реєстрація, групування, уза-

гальнення;

в)         узагальнення; групування, реєстрація, вимірювання, спосте-

реження;

г)         немає правильної відповіді.

2.         Господарський облік має такі види:

а)         оперативний, статистичний, бухгалтерський;

б)         оперативно-технічний, внутрішньогосподарський, статис-

тичний;

в)         оперативний (оперативно-технічний), податковий, фінансо-

вий, статистичний;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Предметом бухгалтерського обліку є:

а)         господарська діяльність підприємства;

б)         масові суспільно-економічні явища;

в)         кругообіг господарських процесів;

г)         факти та наслідки господарської діяльності підприємства в

системі розширенного суспільного відтворення.

4.         Господарський Кодекс України визначає підприємство як:

а)         самостійний суб’єкт господарювання, створений компетент-

ним органом державної влади або органом місцевого само-

врядування, або іншими суб’єктами для задоволення

суспільних та особистих потреб;

б)         самостійний суб’єкт господарювання, створений резидента-

ми та нерезидентами для задоволення суспільних та особис-

тих потреб;

в)         юридична особа — суб’єкт господарювання, що займається

комерційною господарською діяльністю (підприємництвом);

г)         усі відповіді правильні.

5.         Об’єктом бухгалтерського обліку є:

а)         окремі операції або процес господарювання;

б)         окремі підприємства або окремі види діяльності

підприємств;

в)         господарські засоби та джерела їх формування;

г)         господарські засоби та джерела їх формування, господарські

процеси і результати діяльності.

6.         За сферою діяльності вирізняють такі види бухгалтерського

обліку:

а)         статистичний, фінансовий, податковий;

б)         фінансовий, податковий, управлінський;

в)         виробничо-торгівельний, бюджетний, банківський.

г)         немає правільної відповіді.

7.         За обліковими функціями бухгалтерський облік поділяється

на такі види:

а)         фінансовий, статистичний, оперативний, управлінський;

б)         фінансовий, управлінський;

1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку України

в)         фінансовий, управлінський, податковий;

г)         немає правильної відповіді.

8.         Які факти знаходять своє відображення в бухгалтерському

обліку:

а)         вибір або зміна постачальника;

б)         нарахування та виплата заробітної плати;

в)         покупка автотранспорту;

г)         вивільнення працівника?

9.         У якому пункті перераховані специфічні ознаки бухгал-

терського обліку:

а)         обов’язковість ведення, щоквартнальна звітність, грошовий

вимірник, існування нормативної бази;

б)         обов’язковість ведення, щоквартнальна звітність, групування

витрат за елементами та видами діяльності підриємства;

в)         необов’язковість ведення, суб’єктивність облікових даних,

застосування всіх вимірників;

г)         необов’язковість ведення, відносний характер даних, щок-

вартнальна звітність?

10.       Оперативний облік характеризується тим, що:

а)         представляє інформацію для відділу оперативного плануван-

ня;

б)         представляє інформацію для всіх підрозділів управління

підприємством;

в)         представляє інформацію для відділу праці та заробітної пла-

ти;

г)         намає правильної відповіді.

11.       Позитивний характер креативного обліку полягає у:

а)         відображені фактів господарської діяльності в умовах

варіативності законодаства;

б)         відображені фактів господарської діяльності з метою змен-

шення податкових зобов’язань;

в)         відображені фактів господарської діяльності у відповідності

з П(С)БО;

г)         відображені фактів господарської діяльності у відповідності

з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

12.       Бухгалтерський облік виконує такі функції:

а)         управлінську, контролюючу, оцінювальну;

б)         регулюючу, планову, облікову;

в)         управлінську, контролюючу, захисну, планову;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Який з наведених принципів полягає в тому, що фінансова

звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та по-

тенційні наслідки господарської діяльності:

а)         принцип автономності;

б)         принцип обачності;

в)         принцип послідовності;

г)         принцип повного висвітлення?

14.       Який з наведених принципів полягає в тому, що для визна-

чення фінансового результату звітного періоду необхідно порівня-

ти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для от-

римання цих доходів:

а)         принцип нарахування та відповідність доходів і витрат;

б)         принцип послідовності;

в)         принцип безперервності;

г)         принцип обачності?

15.       Принцип превалювання сутності над формою полягає у:

а)         відображенні господарських операцій у бухгалтерському

обліку тільки за наявності документального підтвердження;

б)         відображенні господарських операцій у бухгалтерському

обліку за їх економічною сутністю;

в)         відображенні господарських операцій у бухгалтерському

обліку тільки виходячи із змісту первинних документів.

г)         відображенні господарських операцій у бухгалтерському

обліку без документального підтвердження.

16.       На підприємстві в бухгалтерії можуть бути такі групи:

а)         фінансова, складська, матеріальна, грошова, розрахункова,

виробнича-калькуляційна, група обліку заробітної плати;

б)         загальна, фінансова, складська, матеріальна, грошова, розра-

хункова;

в)         фінансова, розрахункова, група праці і заробітної плати;

1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку України

г) фінансова, розрахункова, група праці і заробітної плати, ма-теріальна, виробнича-калькуляційна, загальна.

Питання для самоконтролю

1.         У чому полягає сутність господарського обліку? Що є його об’єктами та метою?

2.         Поясніть послідовність етапів господарського обліку: спос-тереження, вимірювання, рєестрація, групування, узагальнення.

3.         Дайте характеристику предметів, об’єктів та методів опера-тивного, статистичного та бухгалтерського обліку. Покажіть їх відмінності.

4.         Яка роль відводиться бухгалтерському обліку в обліковій системі України?

5.         Дайте визначення видів бухгалтерського обліку, покажіть відмінності та зв’язок між ними. Що є їх об’єктами та завданням?

6.         Що є метою та основним завданням бухгалтерського обліку?

7.         Що таке принципи бухгалтерського обліку? Які з них Ви

знаєте?

8.         Назвіть можливі структурні підрозділи бухгалтерії на

підприємстві та їх обов’язки.