Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3b882461ee564de46cc74c60317d52f9, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Структура облікового підрозділу та його зв’язки з іншими підрозділами підприємства : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

1.4. Структура облікового підрозділу та його зв’язки з іншими підрозділами підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Обліковий підрозділ — бухгалтерія — самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який очолює головний бухгалтер.

На підприємствах структура бухгалтерії включає такі гру-пи (підрозділи):

1) фінансово-розрахункову, яка на підставі первинних до-кументів виконує всі розрахунки щодо заробітної плати, утри-манням з неї, здійснює контроль за використанням фонду оп-лати праці, веде облік відрахувань до фондів обов’язкового державного соціального й пенсійного страхування та розра-хунків з іншими дебіторами і кредиторами, а також здійснює облік коштів у касі і банку, кредитних операцій, контролює до-держання платіжної дисциліни.

На великих підприємствах така група може розбиватися на фінансову, розрахункову та групу праці і заробітної плати. В такому випадку фінансова група займається обліком та контро-лем використання й надходження фінансових коштів, розрахун-кова — виконанням та контролем розрахунків з усіма дебітора-ми та кредиторами підприємства, крім розрахунків по оплаті праці робітників і службовців, розрахунків з цільовими фонда-ми державного та недержавного страхування за внесками, що сплачуються разом із виплатою заробітної плати, з бюджетом

за податками та платежами, що стягуються із заробітної плати. Ці зобов’язання виконуються групою праці і заробітної плати.

2)         матеріальну групу, яка веде облік придбання матеріаль-них цінностей та розрахунків з постачальниками, надходжень та витрачання матеріальних цінностей в розрізі місць їх збері-гання, використання. На великих підприємствах для обліку видів матеріальних цінностей (основних засобів, сировини та матеріалів, готової продукції, інструментів та приладів тощо) створюються відповідні окремі групи;

3)         виробничо-калькуляційну групу, яка веде облік витрат на всі види виробництв, калькулює фактичну собівартість про-дукції (робіт, послуг), визначає склад витрат на незавершене виробництво, виявляє результати роботи окремих підрозділів підприємства;

4)         загальну (зведено-балансову) групу, яка здійснює облік іншіх операцій (облік доходів, фінансових результатів), зай-мається групуванням та узагальненням бухгалтерської інфор-мації (веде регістри бухобліку, інформація з яких слугує для складання фінансової звітності) та організує архів бухгал-терської документації.

Кожну групу очолює старший бухгалтер або заступник го-ловного бухгалтера за певним напрямом, що визначається структурою бухгалтерії.

Структура бухгалтерії та чисельність її персоналу, роз-поділ обов’язків між ними залежать від обсягів (масштабів) та характеру господарської діяльності підприємства, від форм ор-ганізації бухгалтерського обліку та рівня автоматизації обліко-вих робіт. Стосовно малих та середніх підприємств необхідно зазначити, що перелічені вище обов’язки для можливих струк-турних підрозділів бухгалтерії на таких підприємствах пере-розподіляються між окремими працівниками без створення са-мостійних груп, а на малих підприємствах із чисельністю до 10 чоловік взагалі виконуються однією людиною — головним бух-галтером.

Взаємозв’язок бухгалтерії із підрозділами підприємства за-сновано на отримані від останіх документів для обліку здійсне-

1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку України

них господарських операцій та, навпаки, передачі облікових да-них для використання їх в організації роботи виробничих цехів та складів, у проведенні планових та аналітичних розрахунків адміністративними підрозділами підприємства (табл.1.5).

Таблиця 1.4

Взаємозв’язок бухгалтерії із підрозділами підприємства

 

Підрозділи      Документи

 

            надходять до бухгалтерії      передаються до підрозділів

Цехи (комори)           Документи за окремими господарсь-кими операціями, виробничі звіти за витратами ресурсів – матеріалів, сировини напівфабрикатів, кількість відпрацьованих годин та обсяги ви-конаної роботи тощо   Наряди на виконання робіт та отримання матеріалів для їх виконання

Склад(и)         Документи щодо руху матеріальних цінностей (надходження, відпуск, пере-міщення)         —

Плановий відділ        Затверджені розробки планових по-казників за всіма напрямами госпо-дарської діяльності підприємства      Фактичні показники з оплати праці, фак-тичні калькуляції та кошториси

Відділ праці і

заробітної

плати  Положення про оплату праці і пре-міювання окремих категорій працю-ючих, зміни ставок, окладів, стаж роботи та сімейний стан окремих працівників       Зведені фактичні трудові показники, дані з оплати праці

Відділ кадрів  Накази (списки осіб) про зарахуван-ня (прийняття) на роботу, звільнен-ня, відпустку, переведення на іншу роботу, інформація про зміни окла-дів, тарифів   —

Відділ голо-вного меха-ніка, енерге-тика  Документи про рух обладнання та його ремонт, про фактичну кількість часів роботи або кілометраж авто-транспорту, витрачання палива тощо     —

Крім того, бухгалтерія може безпосередньо інформувати кожного працівника підприємства про нарахування заробітної плати та розрахунок утримань з нею шляхом щомісячного оформлення відповідного документа (довідки-розрахунку).

Слід також сказати про документи, які одноразово склада-ють працівники бухгалтерії на поточні вимоги внутрішніх ко-ристувачів залежно від питань, що вирішуються. Такими до-кументами можуть бути зведені та аналітичні довідки про рівень витрат на виробництво певних видів продукції, про первісну (переоцінену) вартість обладнання, про фактичні су-му накопиченого зносу певних груп основних засобів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_3b882461ee564de46cc74c60317d52f9, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0