Додаток 13 Бухгалтерські терміни, що використовуються в П(С)БО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

 

Бухгалтерсь-кий термін       Визначення   Джерело

1          2          3

Аванси за бу-дівельним контрактом          грошові кошти або інші активи, отри-мані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будіве-льним контрактом         П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Активи           Ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, викорис-тання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у май-бутньому       П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності";

П(С)БО ¹2 "Баланс"

Активи програми     активи фонду і кваліфікований страхо-вий поліс П(С)БО 26 “Виплати працівникам”

Активи фонду           активи (окрім фінансових інструментів без права передачі, що емітовані плат-ником внесків) юридичної особи (далі -фонд), діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не поверта-ються платнику внесків, крім випадків, якщо залишки активів фонду переви-щують зобов'язання за програмою з ви-значеною виплатою або повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат учасникам фонду        П(С)БО 26 “Виплати працівникам”

Активний ринок       Ринок, якому притаманні такі умови:

предмети, що продаються та купу-ються на цьому ринку, є однорідними;

у будь-який час можна знайти заці-кавлених продавців і покупців;

інформація про ринкові ціни є зага-льнодоступною       

Актуарні прибутки (збитки)            прибутки (збитки), які є різницею між попередніми актуарними припущення-ми і тим, що фактично відбулося, з ура-хуванням зміни актуарних припущень           П(С)БО 26 “Виплати працівникам”

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Актуарні припущення          демографічні та фінансові припущен-ня, що використовуються для обчис-лення теперішньої вартості зобов'язан-ня за програмою з визначеною випла-тою   П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Амортизація  Систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного викори-стання (експлуатації)   П(С)БО 7 "Основні засоби"

Амортизована собівартість фінансової інвестиції собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопи-ченої амортизації дисконту (премії)      П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

Антирозбав-ляюча потен-ційна проста акція       фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приве-де до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому          П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

Асоційоване підприємство Підприємство, на яке івнестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора           П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

Баланс            Звіт про фінансовий стан підприємст-ва, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капі-тал.     П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Близькі члени родини          чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізи-чної особи, що є пов'язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, госпо-дарської та комерційної політики під-приємства         П(С)БО 23 “Роз-криття інформації щодо пов’язаних сторін”

Будівельний контракт          договір про будівництво      П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Будівництво  спорудження нового об'єкта, реконст-рукція, розширення, добудова, рестав-рація і ремонт об'єктів, виконання мо-нтажних робіт      П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Бухгалтерська звітність        Звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для за-доволення потреб певних користува-чів. П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Валова забор-гованість за-мовникам за роботи за буді-вельним конт-рактом            сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання бу-дівельного контракту    П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Валова забор-гованість за-мовників за роботи за буді-вельним конт-рактом  сума перевищення витрат підрядника і визнаного ним прибутку (за вираху-ванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту        П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Валюта звітності       грошова одиниця України.  П(С)БО 21 "Вплив змін валютних кур-сів"

Валютний курс         Установлений Національним банком України курс грошової одиниці Украї-ни до грошової одиниці іншої країни.       П(С)БО 21 "Вплив змін валютних кур-сів"

Валютний ризик       Імовірність того, що вартість фінансо-вого інструмента буде змінюватися внаслідок змін валютного курсу       П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Вартість пото-чних робіт, виконаних працівником         збільшення теперішньої вартості зобо-в'язання за програмою з визначеною виплатою в результаті виконання робіт працівником у звітному періоді            П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Вартість рані-ше виконаних робіт праців-ником  збільшення теперішньої вартості зобо-в'язання за програмою з визначеною виплатою щодо робіт, виконаних пра-цівником у попередніх періодах, яке виникає у звітному періоді в результаті запровадження виплат по закінченні трудової діяльності чи інших довго-строкових виплат працівникам або в результаті їхніх змін     П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Вартість, яка амортизується Первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.          П(С)БО 7 "Основні засоби"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Виплати за невідпрацьо-ваний час, що не підлягають накопиченню   виплати за невідпрацьований час, пра-во на які не поширюється на майбутні періоди    П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Виплати за невідпрацьо-ваний час, що підлягають накопиченню        виплати за невідпрацьований час, пра-во на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах    П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Виплати ін-струментами власного капі-талу підприєм-ства      виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінан-сових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством), або сума зобов'язань підприємства праців-нику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством          П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Виплати по закінченні трудової дія-льності          виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудо-вої діяльності працівника     П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Виплати при звільненні       виплати працівнику, які підлягають сплаті за рішенням підприємства про звільнення працівника до досягнення ним пенсійного віку або за рішенням працівника про зві-льнення за власним бажанням до досяг-нення ним пенсійного віку            П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Витрати         Зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'я-зань, які призводять до зменшення влас-ного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками)  П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"; П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

Витрати (до-хід) з податку на прибуток    загальна сума витрат (доходу) з подат-ку на прибуток, яка складається з по-точного податку на прибуток з ураху-ванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податко-вого активу           П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

 

Додатки

Продовження додатка 13

 

1          2          3

Витрати за

будівельним

контрактом    собівартість робіт за будівельним кон-трактом     П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Витрати на відсотки за програмою            збільшення протягом звітного періоду теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою в результаті наближення остаточного розрахунку            П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Відсотковий ризик    Імовірність того, що вартість фінансо- П(С)БО 13 “Фінан-вого інструмента буде змінюватися сові інструмети” внаслідок змін відсоткових ставок

Відстрочене податкове зо-бов'язання        сума податку на прибуток, який спла-чуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Відстрочений

податковий

актив  сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;

перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку змен-шення податку на прибуток у звітному періоді;

перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.            П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Відстрочений податок на прибуток           сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'язан-ням і відстроченим податковим акти-вом     П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Відхилення від ціни за будіве-льним контра-ктом           зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погоджено-го обсягу робіт, конструктивно якісних характеристик і строків виконання будівельного контракту        П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Власний капітал        Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань            П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності";

П(С)БО ¹2 "Баланс"; П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Внутрішнього-сподарські розрахунки        розрахунки, що виникають у результа-ті господарських операцій між струк-турними підрозділами підприємства, виділеними як сегменти з метою роз-криття їх доходів, витрат, фінансових результатів, активів та зобов’язань    П(С)БО 29 “Фінан-сова звітність за сегментами”

Внутрішньо-групове сальдо            Сольдо дебіторської заборгованості та зобов’язань на дату балансу, яке утво-рилося внаслідок внутрішньогрупових операцій    П(С)БО 20 “Консо-лідована фінансова звітність”

Внутрішньо-групові опера-ції         Операції між материнським та дочір- П(С)БО 20 “Консо-німи підприємствами або між дочірні- лідована фінансова ми підприємствами однієї групи звітність”

Гарантована ліквідаційна вартість: 1)         для орендаря - частина ліквідаційної

вартості, яка гарантується до сплати

орендарем або пов'язаною з ним сто-

роною;

2)         для орендодавця - частина ліквідацій-

ної вартості, яка гарантується до сплати

орендарем або незалежною третьою

стороною, здатною за своїм фінансовим

станом відповідати за гарантією     П(С)БО 14 "Оренда"

Гарантовані виплати пра-цівнику  виплати працівнику, які не залежать від майбутньої трудової діяльності            П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Географічний сегмент          відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середови-щі, яка відрізняється від інших:

економічними і політичними умо-вами географічного регіону,

взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах,

територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг),

характерними для географічного регіону ризиками діяльності,

правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах.     П(С)БО 29 “Фінан-сова звітність за сегментами”

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Господарська одиниця за межами України          дочірнє, асоційоване, спільне підпри-ємство, філія, представництво або ін-ший підрозділ підприємства, які пере-бувають або ведуть господарську дія-льність за межами України       П(С)БО 21 "Вплив змін валютних кур-сів"

Господарський сегмент       відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:

видом продукції (товарів, робіт, послуг),

способом отриманням доходу (способом розповсюдження продукції , товарів, робіт, послуг),

характером виробничого процесу,

характерними для цієї діяльності ризиками,

категорією покупців П(С)БО 29 “Фінан-сова звітність за сегментами”

Грошові кошти          готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кош-тів"

Група немате-ріальних ак-тивів     Сукупність однотипних за призначен-ням та умовами використання немате-ріальних активів      П(С)БО 8 "Немате-ріальні активи"

Група основ-них засобів      Сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів       П(С)БО 7 "Основні засоби"

Гудвіл перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вар-тості придбаних ідентифікованих ак-тивів та зобов'язань на дату придбання      П(С)БО № 19 "Об'-єднання підпри-ємств"

Дата балансу дата, на яку складений баланс підпри-ємства. Звичайно датою балансу є кі-нець останнього дня звітного періоду        П(С)БО 6 "Виправ-лення помилок і зміни у фінансових звітах"

Дата придбання        дата, на яку контроль за чистими акти-вами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця        П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Дебітори        Юридичні та фізичні особи, які внаслі-док минулих подій заборгували під-приємству певні суми грошових кош-тів, їх еквівалентів або інших активів        П(С)БО 10 "Дебі-торська заборгова-ність"

Дебіторська заборгованість Сума заборгованості дебіторів підпри- П(С)БО 10 "Дебі-ємству на певну дату торська заборгова-ність"

Дебіторська заборгова-ність, не при-значена для перепродажу            Дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу ін-ших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу     П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Дивіденди      Частина чистого прибутку, розподіле-на між учасниками (власниками) від-повідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства   П(С)БО 15 "Дохід"

Довгострокова

дебіторська

заборгованість           сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального опера-ційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу         П(С)БО 10 "Дебі-торська заборгова-ність"

Довгострокові зобов'язання            Всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями     П(С)БО 2 "Баланс"

Дослідження  Заплановані підприємством дослі-дження, які проводяться ним у перше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань     П(С)БО 8 "Немате-ріальні активи"

Доходи           Збільшення економічних вигод у ви-гляді надходження активів або змен-шення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винят-ком зростання капіталу за рахунок внесків власників)            П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"; П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

Дочірне під-приємство        Підприємство, яке перебуває під конт-ролем материнського (холдингового) підприємства П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Еквіваленти грошових ко-штів        Короткострокові високоліквідні фінан-сові інвестиції, які вільно конверту-ються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризи-ком зміни їх вартості П(С)БО 2 "Баланс" П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кош-тів"

Елемент витрат         Cукупність економічно однорідних витрат           П(С)БО 16 "Витра-ти"

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Ефективна

ставка

відсотка          ставка відсотка, що визначається ді-ленням суми річного відсотка та дис-конту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівар-тості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення     П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

Забезпечення Зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу П(С)БО 11 "Зобов'я-зання"

Заохочувальні виплати за будівельним контрактом        додаткові суми, що сплачуються під-ряднику за виконання (перевиконання) умов контракту        П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Запаси            Активи, які: утримуються для подаль-шого продажу за умов звичайної гос-подарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подаль-шого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством          П(С)БО 9 "Запаси"

Збиток            перевищення суми витрат над сумою П(С)БО 3 "Звіт про доходу, для отримання якого були фінансові результа-здійснені ці витрати ти"

Звичайна дія-льність            Будь-яка основна діяльність підприємст-ва, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення    П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

Звіт про влас-ний капітал    Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протя-гом звітного періоду        П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Звіт про рух грошових ко-штів        Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді           П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Звіт про фі-нансові ре-зультати      Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства            П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Звітний сегмент        господарський або географічний сегмент, який визначений підприємством за крите-ріями. Наведеними у пунктах 6-9 П(С)БО 29, щодо якого має розкриватися у річній фінансовій звітності інформація     П(С)БО 29 “Фінан-сова звітність за сегментами”

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Злиття            Обєднання підприємств (шдяхом ство-рення нової юридичної особи, або при-єднання підприємств до головного під-приємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що обєднують-ся, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами обєднаних підпри-ємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від обєднання. При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Зменшення корисності         Втрата економічної вигоди в сумі пе-ревищення залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування П(С)БО 7 "Основні засоби"

Знос основних засобів         сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного ви-користання    П(С)БО 7 "Основні засоби"

Зобов'язання  Заборгованість підприємства, яка ви-никла внаслідок минулих подій і по-гашення якої в майбутньому, як очіку-ється, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі еко-номічні вигоди            П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності" П(С)БО 2 "Баланс"

Ідентифіковані активи та зо-бовязання     Придбані активи та зобовязання, які на дату придбання відповідають критері-ям визначення статей балансу, встано-влених Положенням (стандартом) бух-галтерського обліку 2 “Баланс”       П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Інвестиційна діяльність       Придбання та реалізація тих необорот-них активів та фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівале-нтів грошових коштів   П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кош-тів"

Індекс інфляції           індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої вла-ди у галузі статистики     П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

Іноземна валюта       Валюта інша, ніж валюта звітності П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

Інструмент

власного

капіталу          Контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов'язаннями    П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Інструмент хеджування       Похідний фінансовий інструмент, фі-нансовий актив або фінансове зобов'я-зання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як очікується, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів об'єкта хеджування          П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Інші довго-строкові ви-плати праців-нику           виплати працівнику (окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат інструмента-ми власного капіталу підприємства), які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу          П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Кваліфікова-ний страховий поліс   виданий страховиком, який не є пов'я-заною стороною страхувальника, стра-ховий поліс, на який не може бути звернене будь-яке стягнення відповід-но до закону, страхові виплати (надхо-дження) за яким (полісом) використо-вуються для виплати працівникам страхувальника за програмами з ви-значеною виплатою та не повертають-ся страхувальнику, крім випадків, як-що такі виплати (надходження) пере-вищують зобов'язання працівникам за умовами полісу або повертаються страхувальнику для погашення вже здійснених ним виплат працівникам          П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Коефіцієнт

ефективності

хеджування    Частка від ділення відповідно зміни справедливої вартості або грошових потоків об'єкта хеджування на зміну справедливої вартості або грошового потоку від інструмента хеджування      П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Коефіцієнт коригування       відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та інде-ксу інфляції на дату визнання (пере-оцінки) відповідної статті звітності     П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

Консолідована

фінансова

звітність         Звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної еко-номічної одиниці  П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Контракт з

фіксованою

ціною  договір про будівництво, який перед-бачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрак-том або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції будівництва (кв. м, кількість місць тощо)            П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Контракт за ціною "витрати плюс"            договір про будівництво, який перед-бачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксо-ваної величини)  П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Контроль       Вирішальний вплив на фінансову, гос-подарську і комерційну політику під-приємства з метою одержання вигод від його діяльності         П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Контрольні учасники           учасники спільної діяльності зі ство-ренням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють конт-роль за її діяльністю           П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

Користувачі звітності           Фізичні та юридичні особи, що потре-бують інформації про діяльність під-приємства для прийняття рішень   П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Кредитний ризик     Імовірність втрат однієї зі сторін -укладачів контракту про придбання фінансового інструмента внаслідок невиконання зобов'язання іншою сто-роною   П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Кумулятивний

приріст

інфляції           добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний            П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

Курсова різниця        різниця між оцінками однакової кіль-кості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах       П(С)БО 21 "Вплив змін валютних кур-сів"

Ліквідаційна вартість            Сума коштів або вартість інших акти-вів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх ко-рисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією)  П(С)БО 7 "Основні засоби"

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Материнське (холдингове) підприємство Підприємство, яке здійснює контроль дочірніч підприємств            П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Метод ефекти-вної ставки відсотка            метод нарахування амортизації диско-нту або премії, за яким сума амортиза-ції визначається як різниця між дохо-дом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амор-тизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток        П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

Метод участі в капіталі         Метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відпові-дно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення част-ки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування            П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

Мінімальні

орендні

платежі           платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підляга-ють сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:

1)         для орендаря - на суму його гаран-

тованої ліквідаційної вартості;

2)         для орендодавця - на суму його га-

рантованої ліквідаційної вартості.

У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт оренди за ціною, ниж-чою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з уго-дою на придбання об'єкта оренди.     П(С)БО 14 "Оренда"

Монетарні статті       статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі гро-шей або їх еквівалентів           П(С)БО 21 "Вплив змін валютних кур-сів"

Надзвичайна подія   подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюва-тиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді            П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Накопичена амортизація нематеріаль-них активів          Сума амортизації обєкта нематеріаль-них активів спочатку його корисного використання    П(С)БО 8 "Немате-ріальні активи"

Невідмовна орендна угода  орендна угода, за якою орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у про-довженні сторку оренди або яка може бути розірвана тільки:

1)         з дозволу орендодавця;

2)         якщо відбулася певна непередбачена

подія;

3)         у разі укладання орендарем нової

угоди про оренду цього самого активу

або замість нього іншого аналогічного

за призначенням активу з тим самим

орендодавцем           П(С)БО 14 "Оренда"

Негарантована

ліквідаційна

вартість          частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною        П(С)БО 14 "Оренда"

Негативний гудвіл    Перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобовязань над вартістю придбання на дату при-дбання   П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Негрошові операції   операції, які не потребують викорис-тання грошових коштів та їх еквівале-нтів            П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кош-тів"

Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи          Капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріаль-них активів, використання яких за при-значенням на дату балансу не відбуло-ся            П(С)БО 8 "Немате-ріальні активи"

Незавершені

капітальні

інвестиції в

необоротні

матеріальні

активи            Капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модер-нізацію, придбання обєктів необорот-них матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва   П(С)БО 7 "Основні засоби"

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Нематеріаль-ний актив        Немонетарний актив, який не має ма-теріальної форми, може бути ідентифі-кований (відокремлений від підприєм-ства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного опера-ційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам            П(С)БО 8 "Немате-ріальні активи"

Немонетарні активи Всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборго-ваності у фіксованій (або визначеній) сумі грошей   П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Немонетарні статті   статті інші, ніж монетарні статті бала-нсу  П(С)БО 21 "Вплив змін валютних кур-сів"

Необоротні активи   Всі активи, що не є оборотними     П(С)БО 2 "Баланс"

Непередбачена орендна плата        частина орендної плати, яка не зафік-сована конкретною сумою та розрахо-вується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг прода-жу, рівень використання, індекс ін-фляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо)         П(С)БО 14 "Оренда"

Непередбачене зобов'язання           1)         зобов'язання, що може виникнути

внаслідок минулих подій та існування

якого буде підтверджено лише тоді,

коли відбудеться або не відбудеться

одна чи більше невизначених майбут-

ніх подій, над якими підприємство не

має повного контролю; або

2)         теперішнє зобов'язання, що виникає

внаслідок минулих подій, але не ви-

знається, оскільки малоймовірно, що

для врегулювання зобов'язання потрі-

бно буде використати ресурси, які

втілюють у собі економічні вигоди,

або оскільки суму зобов'язання не мо-

жна достовірно визначити  П(С)БО 11 "Зобов'я-зання"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Нереалізовані прибутки та збитки від вну-трішньогрупо-вих операцій            Прибутки та збитки, які виникають вна-слідок внутрішньогрупових операцій (продаж товарів, продукції, виконання робіт, послуг тощо) і включаються до балансової вартості активів підприємства      П(С)БО 20 “Консо-лідована фінансова звітність”

Нормальна потужність         Очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов зви-чайної діяльності підприємства протя-гом кількох років або операційного циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва         П(С)БО 16 "Витра-ти"

Об'єднання підприємств     Зєднання окремих підприємств у ре-зультаті приєднання одного підприєм-ства до іншого або внаслідок одержан-ня контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншо-го підприємства        П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Об'єкт будівництва   сукупність будівель і споруд або окре-мі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Об'єкт витрат            Продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребу-ють визначення пов'язаних з їх вироб-ництвом (виконанням) витрат     П(С)БО 16 "Витра-ти"

Об'єкт основ-них засобів     Закінчений пристрій з усіма пристосуван-нями і приладдям до нього; окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних само-стійних функцій; відокремлений ком-плекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс - певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засо-бів, або частина такого активу, що конт-ролюється підприємством. Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (екс-плуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів   П(С)БО 7 "Основні засоби"

 

Додатки

Продовження додатка 13

 

1          2          3

Об'єкт хеджування   Актив, зобов'язання або майбутня опе-рація, що створюють для підприємства ризик зміни справедливої вартості цих активів і зобов'язань або зміни грошо-вих потоків, пов'язаних з майбутньою операцією      П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Облікова політика     Сукупність принципів, методів і про-цедур, які використовуються підпри-ємством для складання та подання фінансової звітності           П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Обліковий

прибуток

(збиток)          сума прибутку (збитку) до оподатку-вання, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінан-сові результати за звітний період П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Оборотні активи       Грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу  П(С)БО 2 "Баланс"

Обтяжливий контракт         Контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого пере-вищують очікувані економічні вигоди від цього контракту П(С)БО 11 "Зобов'я-зання"

Операції

пов'язаних

сторін передача активів або зобов'язань одні-єю пов'язаною стороною іншим пов'я-заним сторонам            П(С)БО 23 “Роз-криття інформації щодо пов’язаних сторін”

Операційна діяльність          Основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльні-стю           П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кош-тів"

Операційна оренда   оренда інша, ніж фінансова П(С)БО 14 "Оренда"

Операційний цикл   проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриман-ням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг     П(С)БО 2 "Баланс"

Операція в

іноземній

валюті господарська операція, вартість якої ви-значена в іноземній валюті або яка потре-бує розрахунків в іноземній валюті       П(С)БО 21 "Вплив змін валютних кур-сів"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Оренда           угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендо-давцем строку       П(С)БО 14 "Оренда"

Орендна

ставка

відсотка          ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідацій-ної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової оренди на початок строку оренди           П(С)БО 14 "Оренда"

Основна діяльність   Операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою ство-рення підприємства і забезпечують основну частку його доходу    П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

Основні засоби         Матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійс-нення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або опера-ційного циклу, якщо він довший за рік)   П(С)БО 7 "Основні засоби"

Остаточний розрахунок за програмою з визначеною виплатою           дія підприємства, якою анулюються всі подальші зобов'язання щодо части-ни або повного обсягу виплат за про-грамою з визначеною виплатою, зок-рема одноразова сплата грошовими коштами учасникам програми          П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Первісна вартість      Історична (фактична) собівартість не-оборотних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості ін-ших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів            П(С)БО 7 "Основні засоби"

Переоцінена вартість           Вартість необоротних активів після їх переоцінки           П(С)БО 7 "Основні засоби"

Підрядник      юридична особа, яка укладає будівель-ний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і пе-редає їх замовникові       П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Пов'язані сторони     Підприємства, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сто-рони контролювати іншу або здійсню-вати суттєвий вплив на прийняття фі-нансових і оперативних рішень іншою стороною       П(С)БО 2 "Баланс"

Податкова база активу і зобов'язання        оцінка активу і зобов'язання, яка вико-ристовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визна-ченні податку на прибуток    П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Податковий

прибуток

(збиток)          сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період           П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Подібні об'єкти          об'єкти, які мають однакове функціо- П(С)БО 7 "Основні нальне призначення та однакову спра- засоби" ведливу вартість

Потенційна проста акція      фінансовий інструмент або інша угода, які дають право на отримання простих акцій   П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

Поточна дебі-торська забор-гованість       сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операцій-ного циклу або буде погашена протя-гом дванадцяти місяців з дати балансу        П(С)БО 10 "Дебі-торська заборгова-ність"

Поточний по-даток на при-буток  сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до подат-кового законодавства           П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Поточні ви-плати праців-нику       виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закін-ченні місяця, у якому працівник вико-нував відповідну роботу   П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Поточні зобов'язання           Зобов'язання, які будуть погашені про-тягом операційного циклу підприємст-ва або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу          П(С)БО 2 "Баланс"

Похідний фі-нансовий ін-струмент            П(С)БО 13 “Фінансові інструмети”            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

 

Продовження додатка 13

 

1          2          3

Початок

строку

оренди           дата, яка настає раніше: дата підпи-сання орендної угоди або дата прийн-яття сторонами зобов'язань щодо ос-новних положень угоди про оренду          П(С)БО 14 "Оренда"

Претензія за будівельним контрактом        сума майнової відповідальності замов-ника чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати підрядник понад ціну контракту  П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Прибуток       Сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати    П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результа-ти"

Прибуток (збиток) від впливу інфля-ції на монета-рні статті      різниця між залишком коштів на кі-нець року до коригування та скориго-ваним за Положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів       П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

Прибуток від активів про-грами     дохід, отриманий від активів фонду, за вирахуванням витрат на його управ-ління, податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачуваних безпосередньо цим фондом   П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Придбання     Обєднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу акти-вів, прийняття на себе зобовязань або випуск акцій            П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Примітки до

фінансових

звітів   Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтова-ність статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої пе-редбачено відповідними положеннями (стандартами)            П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Принцип бух-галтерського обліку  Правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації гос-подарських операцій і при відобра-женні їх результатів у фінансовій звіт-ності          П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Провідний

управлінський

персонал        персонал, відповідальний за керівниц-тво, планування та контролювання діяльності підприємства П(С)БО 23 “Роз-криття інформації щодо пов’язаних сторін”

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

Програми ви-плат за участю кількох робо-тодавців        недержавні програми з визначеним внеском або з визначеною виплатою, які використовують сукупність унесе-них різними підприємствами активів, що не перебувають під спільним конт-ролем, для здійснення виплат праців-никам більше ніж одного підприємства            П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Програми ви-плат інструме-нтами власно-го капіталу підприємства  угоди, за якими підприємство здійснює виплати працівникам підприємства інструментами власного капіталу            П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Програми ви-плат по закін-ченні трудової діяльності     угоди, за якими підприємство здійснює виплати працівникам по закінченні ними трудової діяльності      П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Програми з визначеним внеском   програми виплат по закінченні трудової діяльності, за якими підприємство спла-чує визначені відрахування фонду і не матиме зобов'язання сплачувати подальші внески, якщо фонд не матиме достатньо активів для сплати всіх виплат працівни-кам, пов'язаних з виконанням ними робіт у звітному та попередніх періодах     П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Програми з визначеною виплатою            усі програми виплат по закінченні трудової діяльності, крім програм з визначеним внеском         П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Проміжні рахунки     рахунки за виконані роботи за будіве-льним контрактом, передані замовнику для оплати            П(С)БО 18 "Будіве-льні контракти"

Проценти       Плата за використання грошових кош-тів, їх еквівалентів або сум, що забор-говані підприємству            П(С)БО 15 "Дохід"

Прямі витрати           Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом       П(С)БО 16 "Витра-ти"

Ризик грошо-вого потоку    Імовірність зміни величини майбут-нього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом     П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Ризик ліквідності       Імовірність втрат внаслідок неспромож-ності виконати свої зобов'язання у зв'язку з неможливістю реалізувати фінансові активи за справедливою вартістю         П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Ринкова вар-тість фінансо-вої інвестиції   сума, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку      П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

Ринковий ризик        Імовірність того, що вартість фінансо-вого інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін незалеж-но від того, чи спричинені ці зміни факторами, які притаманні конкретно-му типу цінних паперів чи їх емітенту, або факторами, які впливають на вар-тість всіх цінних паперів в обігу на ринку            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Робота, вико-нана праців-ником   виконання обов'язків працівником П(С)БО 26 “Випла-відповідно до угоди з підприємством ти працівникам”

Розбавляюча потенційна проста акція       фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції при-зведе до зменшення чистого прибутку (збільшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності у майбутньому          П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

Розкриття       Надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності      П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Розробка        Застосування підприємством результа-тів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, при-ладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання    П(С)БО 8 "Немате-ріальні активи"

Роялті Платежі за використання нематеріаль-них активів підприємства (патентів, торговельних марок, авторського пра-ва, програмних продуктів)         П(С)БО 15 "Дохід"

Рух грошових коштів            надходження і вибуття грошових кош-тів та їхніх еквівалентів  П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кош-тів"

Середньорічна кількість про-стих акцій     середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного року        П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

 

Додатки

Продовження додатка 13

 

1          2          3

Складний фі-нансовий ін-струмент           Фінансовий інструмент, що містить компонент фінансового зобов'язання і компонент інструмента власного капі-талу         П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Скоригована середньорічна кількість про-стих акцій      середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість поте-нційних простих акцій     П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

Скоригований чистий прибу-ток (збиток)           чистий прибуток (збиток) після вира-хування дивідендів на привілейовані акції, скоригований на вплив розбав-ляючих простих акцій    П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

Скорочення програми з визначеною виплатою  дія підприємства, що призводить до суттєвого скорочення кількості пра-цівників, охоплених програмою, або до змін умов програми з визначеною ви-платою, унаслідок яких виконання робіт теперішніми працівниками в майбутньому не враховуватиметься під час визначення виплат або враховува-тиметься лише при визначенні змен-шення таких виплат      П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Спільна діяльність    господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними          П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

Спільний кон-троль розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до угоди про ведення спільної діяльності    П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

Справедлива вартість          Сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторо-нами      П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Ставка відсот-ка на можливі позики орен-даря   ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для при-дбання подібного активу (на той самий термін та з подібною гарантією) на початку строку оренди      П(С)БО 14 "Оренда"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Стаття            Елемент фінансового звіту, який від- П(С)БО 1 "Загальні повідає критеріям, установленим цим вимоги до фінансо-Положенням (стандартом) вої звітності"

Строк корис-ного викорис-тання (експлу-атації) Очікуваний період часу, протягом яко-го необоротні активи будуть викорис-товуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (ви-конано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг)     П(С)БО 7 "Основні засоби"

Строк оренди            період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди   П(С)БО 14 "Оренда"

Суборенда     угода про передачу орендарем орендова-ного ним об'єкта в оренду третій особі      П(С)БО 14 "Оренда"

Сума очікува-ного відшко-дування не-оборотного активу         Найбільша з двох оцінок: чиста вртість реалізації або теперішня вартість майбут-ніх чистих грошових надходжень від використання необоротного активу, включаючи його ліквідаційну вартість      П(С)БО 7 "Основні засоби"

Сума погашення       Недисконтована сума грошових кош-тів або їх еквівалентів, яка, як очіку-ється, буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної дія-льності підприємства           П(С)БО 11 "Зобов'я-зання"

Сумнівний борг        Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість її пога-шення боржником     П(С)БО 10 "Дебі-торська заборгова-ність"

Суттєва інформація   Інформація, відсутність якої може впли-нути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інфолрмації визнача-ється відповідними положеннями (стан-дартами) бухгалтерського обліку та керів-ництвом підприємства      П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Суттєвий вплив        повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та ко-мерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути:

1) володіння двадцятьма або більше відсо-тками акцій (статутного капіталу) підпри-ємства;          П(С)БО 12 “Фінан-сові інвестиції”

 

Додатки

Продовження додатка 13

1          2          3

            2)         представництво в раді директорів або

аналогічному керівному органі підпри-

ємства;

3)         участь у прийнятті рішень;

4)         взаємообмін управлінським персоналом;

5)         забезпечення підприємства необхідною

техніко-економічною інформацією

Твердий контракт     Контракт у письмовій формі, що пере-дбачає обмін визначеної кількості ре-сурсів за встановленою ціною на кон-кретну майбутню дату (дати), має ви-значений строк виконання, не містить відкладальних або скасувальних умов, не може бути розірваний і змінений в односторонньому порядку, та передба-чає забезпечення виконання контракту. Фінансовий актив - це:

а)         грошові кошти та їх еквіваленти;

б)         контракт, що надає право отримати

грошові кошти або інший фінансовий

актив від іншого підприємства;

в)         контракт, що надає право обміняти-

ся фінансовими інструментами з ін-

шим підприємством на потенційно

вигідних умовах;

г)         інструмент власного капіталу іншо-

го підприємства.       П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Теперішня вартість   Дисконтована сума майбутнічх плате-жів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування) яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'я-зання в процесі звичайної діяльності підприємства П(С)БО 11 "Зобов'я-зання"

Теперішня вартість зобо-в'язання за програмою з визначеною виплатою       теперішня вартість (без вирахування активів програми) очікуваних майбут-ніх платежів, необхідних для погашен-ня заборгованості, що виникає в ре-зультаті виконання робіт працівниками у звітному та попередніх періодах           П(С)БО 26 “Випла-ти працівникам”

Тимчасова різниця   різниця між оцінкою активу або зобо-в'язання за даними фінансової звітнос-ті та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно   П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Тимчасова різниця, що підлягає вира-хуванню    тимчасова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збі-льшення податкового збитку) у майбу-тніх періодах         П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Тимчасова різниця, що підлягає опо-даткуванню            тимчасова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у май-бутніх періодах   П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Фінансова гарантія   Передбачене контрактом право позикода-вця отримувати грошові кошти від гаран-та і відповідно зобов'язання гаранта спла-тити грошові кошти позикодавцеві, якщо позичальник не виконає своїх зобов'язань    П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Фінансова діяльність            Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позиково-го капіталу підприємства         П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових кош-тів"

Фінансова звітність  Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, ре-зультати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період       ПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансо-вої звітності"

Фінансова оренда     Оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Орен-да вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1)         орендар набуває права власності на

орендований актив після закінчення

строку оренди;

2)         орендар має можливість та намір

придбати об'єкт оренди за ціною, ниж-

чою за його справедливу вартість на

дату придбання;

3)         строк оренди становить більшу час-

тину строку корисного використання

(експлуатації) об'єкта оренди;

4)         теперішня вартість мінімальних

орендних платежів з початку строку

оренди дорівнює або перевищує спра-

ведливу вартість об'єкта оренди;

5)         орендований актив має особливий

характер, що дає змогу лише оренда-

реві використовувати його без витрат

на його модернізацію, модифікацію,

дообладнання;          П(С)БО 14 "Оренда"

 

Додатки

Продовження додатка 13

 

1          2          3

            6)         орендар може подовжити оренду

активу за плату, значно нижчу за рин-

кову орендну плату;

7)         оренда може бути припинена орен-

дарем, який відшкодовує орендодавцю

його втрати від припинення оренди        

Фінансове зобов'язання       Контрактне зобов'язання:

а)         передати грошові кошти або інший

фінансовий актив іншому підприємству;

б)         обмінятися фінансовими інструмен-

тами з іншим підприємством на потен-

ційно невигідних умовах     П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Фінансове зо-бов'язання, призначене для перепро-дажу           Фінансове зобов'язання, що виникає внаслідок випуску фінансового ін-струмента з метою подальшого прода-жу для отримання прибутку від корот-котермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника      П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Фінансовий актив, призна-чений для пе-репродажу      Фінансовий актив, придбаний з метою подальшого продажу для отримання при-бутку від короткотермінових змін його ціни та/або винагороди посередника            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Фінансовий інструмент       Контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансо-вого активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інстру-мента власного капіталу в іншого            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструмети”

Фінансовий інструмент       контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансо-вого активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інстру-мента власного капіталу в іншого            П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

Фінансові інвестиції Активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капі-талу або інших вигод для інвестора           П(С)БО 2 "Баланс"

Хеджування   Застосування одного чи декількох ін-струментів хеджування з метою повної чи часткової компенсації змін справе-дливої вартості об'єкта хеджування або пов'язаного з ним грошового потоку            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструменти”

 

Продовження додатка 13

1          2          3

Хеджування грошових по-токів      Хеджування зміни грошових потоків щодо ризику, пов'язаного з визнаним активом чи зобов'язанням або з про-гнозованою операцією, що впливатиме на чистий прибуток (збиток)            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструменти”

Хеджування

справедливої

вартості          Хеджування змін справедливої вартос-ті визнаного активу чи зобов'язання або ідентифікованої частини такого активу чи зобов'язання, яка відносить-ся до конкретного ризику і впливатиме на чистий прибуток (збиток)     П(С)БО 13 “Фінан-сові інструменти”

Хеджування фінансових інвестицій у господарські одиниці за ме-жами України       Хеджування зміни вартості активів та зобов'язань господарської одиниці за межами України внаслідок зміни ва-лютних курсів            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструменти”

Ціновий ризик          Імовірність цінових змін внаслідок валю-тного, відсоткового та ринкового ризиків            П(С)БО 13 “Фінан-сові інструменти”

Часовий

зважений

коефіцієнт      частка від ділення загальної кількості днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу, на загальну кіль-кість днів (місяців) у звітному році  П(С)БО 24 “Прибу-ток на акцію”

Частка меншості        Частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємст-ва, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства)           П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"

Чиста вартість

реалізації

запасів            Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вира-хуванням очікуваних витрат на завер-шення їх виробництва та реалізацію     П(С)БО 9 "Запаси"

Чиста вартість реалізації не-оборотного активу   Справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням очікуваних витрат на його реалізацію        П(С)БО 7 "Основні засоби"

Чиста реаліза-ційна вартість дебіторської заборгованості           Сума поточної дебіторської заборгова-ності за вирахуванням резерву сумнів-них боргів  П(С)БО 10 "Дебі-торська заборгова-ність"

Чисті активи  Активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань          П(С)БО 19 "Об'єд-нання підприємств"