Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 12 : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 12


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

від 20 липня 1998 року № 41

4. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 42 Бухгалтерський облік та звітність

            Вид документів         Термін зберігання

документів в установах, органі-заціях, на підпри-ємствах, докумен-ти яких   Примітки

 

           

                                  

 

1          2          3          4          5

308      Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні за-писки до них; додатки до балан-су, спеціалізовані форми:                                 

 

            а) зведені річні           Пост.   До лікві-дації ор-ганізації    

309      б) річні            Пост.   До лікві-дації ор-ганізації    

 

            в) квартальні  3 р.1    3 р.2    1 За відсутності річних – пост. 2 За відсутності річних – до ліквідації організації

 

            Звіти з фінансування:                                  

 

            а) зведені річні           Пост.   До лікві-дації ор-ганізації    

            б) річні            Пост.   До лікві-дації ор-ганізації    

 

            в) квартальні  3 р.1    3 р.2    1 За відсутності річних – пост. 2 За відсутності річних – до ліквідації організації

 

Продовження додатка 12

1          2          3          4          5

            г) місячні        1 р.3    1 р.4    3 За відсутності річ-них і квартальних – пост. 4 За відсутності річних і квартальних – до ліквідації орга-нізації

310      Передаточні, розділювальні, лік-відаційні баланси, додатки, пояс-нювальні записки до них           Пост.            До лікві-дації органі-зації    

311      Протоколи засідань комісій з розгляду й затвердження звітів і балансів:                                  (1) За відсутності річних – постійно.(2) За відсутності

            а) річних         Пост.   10 р.    річних – 10 р.

            б) квартальних          3 р.(1) 3 р.(2)

312      Аналітичні таблиці з розробки й аналізу річних звітів і балансів            Пост.   5 р.     

313      Листування про затвердження й уточнення балансів і звітів     3 р.      3 р.     

314      Листування про строки подання бухгалтерської і фінансової звітності 1 р.      1 р.     

315      Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є під-ставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та подат-кових записах (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і спи-сання майна й матеріалів, кви-танції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.) 3 р.1    3 р.1    1 За умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законо-давства, а для бюджет-них установ та органі-зацій, а також для гос-прозрахункових під-приємств і організа-цій, які знахдяться у сфері управління міністерств, інших цетральних органів ви-конавчої влади, – ревізії. У разі виник-ення суперечок, спо-рів, слідчих і сдових справ – зберігаються до ухвалення оста-точного рішення

 

Додатки

Продовження додатка 12

 

1          2          3          4          5

316      Особові рахунки:                             

            а) робітаиків та службовців, сту-дентів      75 р.-"В"         75 р.-"В"         (І)Післязавершення виплати

            б) одержувачів пенсій і державної допомоги        5р.(1)  5р.(1)  допомоги і пенсій; для одноразової до-помоги -1р.

317      Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (табуляграми) на видавання заробітної плати, гонорарів, матеріальної допомоги таішпихвиплат           3 р.1    3 р.1    'Завідсутностіосо-бовихрахунків- 75 р.

318      Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів  Зр.(1)  Зр.(1)  (І)Післяліквідації основних засобів

319      Довіреності на одержання грошо-вих сум і товарно-матеріальних цінностей (у тому числі анульо-вані довіреності)   3 р.      3 р.     

320 Гарантійнілисти | 3 р.    Зр.      

321      Облікові регістри (головна книга, журнали, розроблювальні таблщі таін.)       3 р.1    3 р.1    1 За умови завершен-ня перевірки держав-ними податковими органами з питань дотримання податко-вого законодавства, à длябюджетнихуста-нов та організацій, à також для госпрозра-хунковихпідпри-ємств і організацій, які знаходяться у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, -ревізії.У разі виник-нення суперечок, спорів, слідчих і су-дових справ -зберігаються до ух-валення остаточного рішення

322      Допоміжні й контрольні книги, журнали, картотеки, касові книги, оборотні відомості         Зр.(1)  Зр.(1)            .".

 

Продовження додатка 12

1          2          3          4          5

323      Книги обліку депонованої за-робітної плати, журнали реєстрації виконавчих листів            3 р.      3 р.           

324      Журнали, книги реєстрації ра-хунків, касових ордерів, довіреностей, платіжних дору-чень та ін.   3 р.            3 р.     

325      Корінці, копії ордерів, рахунків, фактур, накладних, квитанцій, чекових книжок        3 р.(1) 3 р.(1) Див. прим. до п. 321

326 Реєстри рахунків до оплати     3 р.(1) 3 р.(1) Див. прим. до п. 321

327      Звіти, відомості про надходжен-ня, витрачання й залишки кош-товних металів, алмазів і виробів з них            3 р.      3 р.     

328      Відомості про витрачання кре-дитів:                                

            а) річні            Пост.   До лікві-дації органі-зації    

            б) квартальні  3 р.      3 р.     

            в) місячні        1 р.      1 р.     

329      Відомості про облік фондів, лімітів заробітної плати та кон-троль за їх розподілом, про роз-рахунки за перевитрати й забор-гованості з заробітної плати, про відрахування із заробітної плати, із коштів соціального страхуван-ня, про оплату відпусток, вихідної допомоги та інші 3 р.      3 р.     

330      Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвен-тарні описи, акти, звіряльні відо-мості) про інвентаризацію   3 р.(1) 3 р.(1) Див. прим. до п. 321

331      Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки) про випла-ту допомоги, пенсій, оплату лист-ків непрацездатності з фонду соціального страхування   Доки немине-потреба          Доки не ми-не потре-ба           

 

Додатки

Продовження додатка 12

1          2          3          4          5

332      Виконавчі листи       Доки немине-потреба          Доки не ми-не потре-         

333      Договори-зобов'язання за товари, одержані в кредит, листування по оформленню договорів-зобов'язань    Доки немине-потреба          Дбоаки не ми-нула потре-ба         

334      Довідки, що подаються до бух-галтерії на оплату відпусток у зв'язку з навчанням, одержання пільг з податків та інші         Доки немине-потреба          Доки не ми-не по-треба     

335      Документи (довідки, акти, зо-бов'язання, листування) щодо дебіторської заборгованості, роз-трат, недостач, розкрадань           Доки немине-потреба          Доки не ми-не по-треба     

336      Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва       Пост.   До лікві-дації органі-зації    

337      Документи (акти, відомості) про переоцінку товарно-матеріальних запасів, незавершеного будівниц-тва      Пост.   До лікві-дації органі-зації    

338      Паспорти будівель, споруд (1), обладнання          3 р.(2) 3 р.(2) (1) Паспорти буді-вель, споруд – пам'я-тників архітектури, які перебувають під охороною держави, – пост.(2) Після лікві-дації основних засо-бів

339      Спостережні справи з нагляду за будівлями й спорудами, що пере-бувають під охороною держави            Пост.   -         

340      Листування про паспортизацію будівель і споруд           3 р.      3 р.     

 

Продовження додатка 12

1          2          3          4          5

341 342

343

344 345           Документи (плани, звіти, листу-вання) про проведення докумен-тальних ревізій і контрольно-ревізійної роботи      3 р.      3 р.     

 

            Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій, податко-вих та інших перевірок; докумен-ти (довідки, доповідні записки) до них       5 р.(1) 5 р.(1) (1) Див.примітку до ст. 288

 

            Листування про фінансово-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стяг-нення штрафів, прийом, здачу, списання матеріальних цінностей та інші)         3 р.      3 р.     

 

            Акти перевірок каси, правиль-ності стягнення податків та інші            3 р.      3 р.     

 

            Договори, угоди (господарські, операційні, трудові та інші)       3 р.(1) 3 р.(1) (1) Після закінчення строків дії договорів, угод. Див. також примітку до ст. 288

346 Реєстри договорів         3 р. 3

347 348

349

350      Договори про матеріальну відпо-відальність        5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після звільнення матеріально відпові-дальної особи

 

            Зразки підписів (матеріально відповідальних осіб)          Доки немине-потреба          Доки неми-непо-треба  

 

            Відомості про реєстрацію дер-жавних підприємств, установ, організацій, кооперативів, малих підприємств тощо     5 р.(1) 5 р.(1) (1) Після ліквідації підприємств, уста-нов, організацій

 

            Розрахункові відомості сплати внесків до різних фондів 3 р.      3 р.     

 

Додатки