Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 9 : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток 9


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

ФШАНСОВИЙЗВІТ

коди

01

суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, чис-

ло)

Підприємство за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ

Форма власності за КФВ

Орган державного управління за СПОДУ

Галузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Середньооблікова чисельність Контрольна сума

Одинивд виміру: шс. грн

Адреса           

1. Баланс

на        200 р.

Форма N 1-м

Актив Код

ряд-

ка        На початок

звітного

року    На кінець звітного періоду

1          2          3          4

I. Необоротні акгиви                                   

Незавершене будівництво   020                 

Основні засоби:                               

залишкова вартість   030                 

первісна вартість      031                 

знос    032      ( )        ( )

Довгострокові фінансові інвестиції 040                 

Інші необоротні активи        070                 

Усього за розділом I 080                 

IL Оборотні активи                         

Виробничі запаси     100                 

Готова продукція      130                 

Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги:                                  

чиста реалізаційна вартість 160                 

первісна вартість      161                 

резерв сумнівних боргів       162      ( )        ( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом          170                 

 

Додатки

Продовження доадтка 9

 

1          2          3          4

Інша поточна дебіторська заборгованість  210                 

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230                 

в іноземній валюті    240                 

Інші оборотні активи            250                 

Усього за розділом II            260                 

Ш. Витрати майбутніх періодів       270                 

Баланс            280                 

 

Пасив Код

ряд-

ка        На поча-ток звіт-ного року  На кінець звітного періоду

L Власний капітал                           

Статутний капітал    300                 

Додатковий капітал  320                 

Резервний капітал    340                 

Нерозподілений прибуток (непокритий зби-ток)            350                 

Неоплачений капітал           360      ( )        ( )

Усього за розділом I 380                 

П. Забезпечення наступних витрат і ці-льове фінансування      430                 

Ш. Довгострокові зобов'язання      480                 

IV. Поточні зобов'язання                            

Короткострокові кредити банків    500                 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510                 

Кредиторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги         530                 

Поточні зобов'язання за розрахунками:                            

з бюджетом   550                 

зі страхування           570                 

з оплати праці           580                 

Інші поточні зобов'язання    610                 

Усього за розділом IV          620                 

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

Баланс            640                 

 

Продовження додатка 9

2. Звіт про фінансові результати

за          200_ р.

Форма N 2-м

Стаття            Код рядка       За звіт-ний період     За аналогічний період попере-днього року

1          2          3          4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  010                 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу    020      ( )        ( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010 - 020)      030                 

Інші операційні доходи        040                 

Інші звичайні доходи           050                 

Надзвичайні доходи 060                 

Разом чисті доходи

(030 + 040 + 050 + 060)        070                 

Збільшення (зменшення) залишків незаве-ршеного виробництва і готової продукції 080                 

Матеріальні затрати  090      ( )        ( )

Витрати на оплату праці     100      ( )        ( )

Відрахування на соціальні заходи   110      ( )        ( )

Амортизація  120      ( )        ( )

Інші операційні витрати      130      ( )        ( )

у тому числі   131      ( )        ( )

            140      ( )        ( )

Інші звичайні витрати          150      ( )        ( )

Надзвичайні витрати           160      ( )        ( )

Податок на прибуток           170      ( )        ( )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 +

130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)            180      ( )        ( )

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)       190                 

 

Додатки