Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Види обліку та нормативно-правова база їх регулювання : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

1.2. Види обліку та нормативно-правова база їх регулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

У господарському обліку розрізняють такі його види: опе-ративний (оперативно-технічний), статистичний та бухгал-терський.

Оперативний (оперативно-технічний) облік використо-вується для спостереження і контролю за окремими (найваж-ливішими) операціями чи господарськими процесами з метою керівництва ними в міру їх здійснення на всіх рівнях управління господарством (держави, галузі, регіону, підприємства).

На макрорівні (рівні управління державою) прикладом оперативного обліку є облік постраждалих та економічних наслідків від землетрусів та повеней, на мезорівні — облік об-сягів зібраного зерна в регіоні на певну дату; на мікрорівні (рівні підприємства) — облік робітників, які вийшли на робо1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку України

ту, облік обладнання, яке вийшло з ладу та було відремонтова-но за зміну (місяць).

На відміну від двох інших видів господарського обліку, оперативний законодавчо не регулюється та не є обов’язковим у роботі вітчизняних підприємств.

Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-економічні явища та процеси. Зокрема, на макрорівні — обсяги виробництва товарів та надання послуг, індекси цін та інфляції, чисельність населення та народжуваність, продуктивність праці, рівень її оплати тощо; на рівні управління галуззю та ок-ремим підприємством — обсяги виробництва та збуту, чи-сельність робітників та службовців, рівень відпускних цін тощо.

Законом України “Про державну статистику” в редакції Закону України від 13 липня 2000 р. №1922-III передбачено обов’язки підприємств з безкоштовного подання органам дер-жавної статистики в повному обсязі та за формою, у визначені терміни достовірної статистичної інформації та даннх бухгал-терського обліку.

Бухгалтерський облік полягає в безперервному, суцільно-му, документально обгрунтованому і взаємопов’язаному відо-браженні об’єктів цього виду обліку (господарських засобів, джерел їх формування, процесів і результатів господарської діяльності) в грошовому виражені для забезпечення користу-вачів бухгалтерської інформації з метою прийняття уп-равлінських рішень. Назва цого виду обліку походить від на-зви відповідної практичної діяльності “бухгалтерія”, яка дослівно перекладається українською мовою як книговедення, а в перекладі за змістом означає рахівництво.

Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.06.1999 р. №996-ХІV (далі — Закон №996) дано визначення бухгалтерського обліку як процесу виявлення і реєстрації, накопичення, узагальнення, збереган-ня та передачі інформації про діяльність підприємства вну