Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Додаток


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство            за ЄДРПОУ

Територія _^^^^Z^^^^Z. за КОАТУ У

Форма власності       за КФВ

Орган державного управління        за СПОДУ

Галузь ^^^^ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності  за КВЕД

Одинивд виміру: тис. грн Контрольна сума

Адреса           

Коди

I

БАЛАНС

на        20_ р.

ФормаІЧІ       КодзаДКУД | 1801001

 

АКТИВ           Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

L Необоротні акгиви

Нематеріальні активи: залишковавартість 010                 

первіснавартість       011                 

накопичена аморшзація       012      ( )        ( )

Незавершене будівнщтво     020                 

Основні засоби:

залишковавартість    030                 

первіснавартість       031                 

знос    032      ( )        ( )

Довгострокові фінансові інвесшції:

які обліковуються за методом участі в капіталі ішпих підприємств        040                 

ішпі фінансові інвестиції       045                 

Довгострокова дебіторська заборгованість           050                 

Відстрочені податкові активи         060                 

Гудвіл 065                 

[нші необоротні активи        070                 

УсьогозарозділомІ    080                 

 

Продовження додатка 7

 

1

П. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси      2

100      3          4

 

           

                       

тварини на вирощуванні та відгодівлі       110                 

незавершене виробництво  120                 

готова продукція       130                 

товари            140                 

Векселі одержані       150                 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160                 

первісна вартість      161                 

резерв сумнівних боргів       162      ( )        ( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом          170                 

за виданими авансами         180                 

з нарахованих доходів          190                 

із внутрішніх розрахунків     200                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  210                 

Поточні фінансові інвестиції           220                 

Грошові кошти та їх еквіваленти:                          

в національній валюті          230                 

в іноземній валюті    240                 

Інші оборотні активи            250                 

Усього за розділом II            260                 

Ш. Витрати майбутніх періодів       270                 

Баланс            280                 

ПАСИВ          Код рядка       На початок звітного періоду            На кінець звітного періоду

1          2          3          4

L Власний капітал                           

Статутний капітал    300                 

Пайовий капітал       310                 

Додатковий вкладений капітал      320                 

Інший додатковий капітал   330                 

Резервний капітал    340                 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350                 

Неоплачений капітал           360      ( )        ( )

Вилучений капітал   370      ( )        ( )

Усього за розділом I 380                 

 

Додатки

Продовження додатка 7

 

1 II. Забезпечення наступних витрат і платежів   2          3          4

Забезпечення виплат персоналу    400                 

Інші забезпечення     410                 

Цільове фінансування          420                 

Усього за розділом II            430                 

III. Довгострокові зобов'язання                             

Довгострокові кредити банків        440                 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання            450                 

Відстрочені податкові зобов'язання           460                 

Інші довгострокові зобов'язання     470                 

Усього за розділом III           480                 

IV. Поточні зобов'язання                            

Короткострокові кредити банків    500                 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями   510                 

Векселі видані           520                 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          530                 

Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів     540                 

з бюджетом   550                 

з позабюджетних платежів  560                 

зі страхування           570                 

з оплати праці           580                 

з учасниками 590                 

із внутрішніх розрахунків     600                 

Інші поточні зобов'язання    610                 

Усього за розділом IV          620                 

V. Доходи майбутніх періодів         630                 

Баланс            640                 

Керівник       

Головний бухгалтер