Додаток 6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

ПЛАН рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і

організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291

 

Синтетичні рахунки (рахунки першого по-рядку)                       Субрахунки (рахунки другого порядку)     Сфера застосу-вання

Код     Назва  Код     Назва 

 

1          2          3          4          5

            Клас 1. Необоротні активи

10        Основні засоби         101 102           Земельні ділянки       Усі види діяльності

 

           

           

            Капітальні витрати на поліпшення земель           

 

           

            103 104 105    Будинки та споруди

 

           

           

            Машини та обладнання      

 

           

           

            Транспортні засоби 

 

           

            106      Інструменти, прилади та інвентар

 

           

            107 108 109    Робоча і продуктивна худоба         

 

           

           

            Багаторічні насадження      

 

           

           

            Інші основні засоби 

 

11

12        Інші необоротні ма-теріальні активи          111      Бібліотечні фонди     Усі види діяльності

 

           

            112

113 114           Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

           

           

            Тимчасові (нетитульні) споруди    

 

           

           

            Природні ресурси    

 

           

            115      Інвентарна тара       

 

           

            116 117

121      Предмети прокату   

 

           

           

            Інші необоротні матеріальні активи          

 

            Нематеріальні активи          

            Права користування природними ресурсами       Усі види діяльності

 

           

            122 123

124      Права користування майном         

 

           

           

            Права на знаки для товарів і послуг          

 

           

           

            Права на об'єкти промислової влас-ності

 

           

            125      Авторські та суміжні з ними права

 

           

            126 127           Виключено   

 

           

           

            Інші нематеріальні активи  

 

Продовження додатка 6

 

1

13 14

15

16

17 18

19        2          3 131

132 133

141

142 143 151

152

153

154

155

161

162 163

191 192           4          5

 

            Знос (амортизація) необоротних активів  

            Знос основних засобів         Усі види діяльності

 

           

           

            Знос інших необоротних матеріальних активів   

 

           

           

            Накопичена амортизація нематеріальних активів           

 

            Довгострокові фінансові інвестиції

            Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі     Усі види діяльності

 

           

           

            Інші інвестиції пов'язаним сторонам        

 

           

           

            Інвестиції непов'язаним сторонам

 

            Капітальні інвестиції           

            Капітальне будівництво      Усі види діяльності

 

           

           

            Придбання (виготовлення) основних засобів     

 

           

           

            Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

 

           

           

            Придбання (створення) нематеріальних активів 

 

           

           

            Формування основного стада        

 

            Довгострокова

дебіторська

заборгованість          

            Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду        Усі види діяльності

 

           

           

            Довгострокові векселі одержані     

 

           

           

            Інша дебіторська заборгованість    

 

            Відстрочені податкові активи        

            За видами відстрочених податкових активів        Усі види діяльності

 

            Інші необоротні активи       

            За видами активів     Усі види діяльності

 

            Гудвіл при придбанні         

            За видами об'єктів інвестування     Усі види діяльності

 

           

           

            Гудвіл

 

           

           

            Негативний гудвіл   

 

                                   Клас 2. Запаси

20        Виробничі запаси     201

202

203 204 205 206 207

208

209      Сировина й матеріали         Усі види діяльності

 

           

           

            Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби     

 

           

           

            Паливо          

 

           

           

            Тара й тарні матеріали        

 

           

           

            Будівельні матеріали

 

           

           

            Матеріали, передані в переробку   

 

           

           

            Запасні частини       

 

           

           

            Матеріали сільськогосподарського призначення

 

           

           

            Інші матеріали          

 

Додатки

Продовження додатка 6

 

1

21

22        2          3

211 212 213 214 215 216

217 218           4          5

 

            Тварини на вирощу-ванні та відгодівлі    

            Молодняк тварин на вирощуванні Сільське господар-ство, під-приємства інших галузей з підсобним сільсько-господарс ьким

виробниц-твом

 

           

           

            Тварини на відгодівлі          

 

           

           

            Птиця

 

           

           

            Звірі   

 

           

           

            Кролі 

 

           

           

            Сім'ї бджіл     

 

           

           

            Доросла худоба, що вибракувана з основного стада      

 

           

           

            Худоба, що прийнята від населення для реалізації          

 

            Малоцінні та швид-козношувані предмети          

            За видами предметів            Усі види діяльності

23        Виробництво                        За видами виробництва      Усі види діяльності

24        Брак у виробництві              За видами продукції Галузі матері-ального виробниц-тва

25        Напівфабрикати                    За видами напівфабрикатів Промис-ловість

26

27        Готова продукція                  За видами готової продукції            Промис-ловість, сільське господар-ство та ін.

 

            Продукція сільсько-господарського ви-робництва         

            За видами продукції Сільське господар-ство, під-приємства інших галузей з підсобним сільсько-господар-ським виробниц-твом

 

Продовження додатка 6

 

1

28 29   2          3

281 282 283 284 285 4          5

 

            Товари          

            Товари на складі       Усі види діяльності

 

           

           

            Товари в торгівлі     

 

           

           

            Товари на комісії      

 

           

           

            Тара під товарами    

 

           

           

            Торгова націнка       

 

                                  

                       

            Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

31

32 33

34

35

36

37        Каса    301 302

311 312 313 314

331 332 333 334 341

342

351

352

361

362

363 371

372

373      Каса в національній валюті Усі види діяльності

 

           

           

            Каса в іноземній валюті      

 

            Рахунки в банках     

            Поточні рахунки в національній валюті    Усі види діяльності

 

           

           

            Поточні рахунки в іноземній валюті         

 

           

           

            Інші рахунки в банку в національній валюті        

 

           

           

            Інші рахунки в банку в іноземній валюті  

 

                                  

                       

 

            Інші кошти    

            Грошові документи в національній валюті           Усі види діяльності

 

           

           

            Грошові документи в іноземній валюті     

 

           

           

            Грошові кошти в дорозі в національній валюті    

 

           

           

            Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті          

 

            Короткострокові векселі одержані 

            Короткострокові векселі, одержані в національній валюті         Усі види діяльності

 

           

           

            Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті   

 

            Поточні фінансові інвестиції          

            Еквіваленти грошових коштів         Усі види діяльності

 

           

           

            Інші поточні фінансові інвестиції   

 

            Розрахунки з покупцями та замовниками

            Розрахунки з вітчизняними покупцями     Усі види діяльності

 

           

           

            Розрахунки з іноземними покупцями       

 

           

           

            Розрахунки з учасниками ПФГ      

 

            Розрахунки з різними дебіторами  

            Розрахунки за виданими авансами            Усі види діяльності

 

           

           

            Розрахунки з підзвітними особами

 

           

           

            Розрахунки за нарахованими доходами   

 

Додатки

Продовження додатка 6

 

1

38 39   2          3 374

375

376 377           4          5

 

                       

            Розрахунки за претензіями 

 

           

           

            Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

 

           

           

            Розрахунки за позиками членам кредитних спілок         

 

           

           

            Розрахунки з іншими дебіторами   

 

            Резерв сумнівних боргів     

            За дебіторами            Усі види діяльності

 

            Витрати майбутніх періодів

            За видами витрат     Усі види діяльності

            Клас 4. Власн            ий ка   пітал та забезпечення зобов'язань

40 41

42

43 44

45 46

47        Статутний капітал   

            За видами капіталу   Усі види діяльності

 

            Пайовий капітал       421 422 423

424

425

441 442

443

451 452 453

471 472

473 474           За видами капіталу   Коопера-тивні ор-ганізації, кредитні спілки

 

            Додатковий капітал 

            Емісійний дохід         Усі види діяльності

 

           

           

            Інший вкладений капітал   

 

           

           

            Дооцінка активів      

 

           

           

            Безоплатно одержані необоротні активи 

 

           

           

            Інший додатковий капітал  

 

            Резервний капітал   

            За видами капіталу   Усі види діяльності

 

            Нерозподілені при-бутки (непокриті збитки)      

            Прибуток нерозподілений   Усі види діяльності

 

           

           

            Непокриті збитки     

 

           

           

            Прибуток, використаний у звітному періоді        

 

            Вилучений капітал  

            Вилучені акції            Усі види діяльності

 

           

           

            Вилучені вклади й паї         

 

           

           

            Інший вилучений капітал   

 

            Неоплачений капітал          

            За видами капіталу   Усі види діяльності

 

            Забезпечення майбу-тніх витрат і платежів         

            Забезпечення виплат відпусток      Усі види діяльності

 

           

           

            Додаткове пенсійне забезпечення 

 

           

           

            Забезпечення гарантійних зобов'я-зань    

 

           

           

            Забезпечення інших витрат і пла-тежів    

 

Продовження додатка 6

1          2          3          4          5

48 49   Цільове фінансуван-ня і цільові надхо-дження     491 492

493

494 495 496

497 498           За об'єктами фінансування  Усі види діяльності

 

            Страхові резерви     

            Технічні резерви       Страхова діяль-ність

 

           

           

            Резерви із страхування життя        

 

           

           

            Частка перестраховиків у технічних резервах      

 

           

           

            Частка перестраховиків у резервах із страхування життя           

 

           

           

            Результат зміни технічних резервів           

 

           

           

            Результат зміни резервів із страху-вання життя  

 

           

           

            Результат зміни резервів незароб-лених премій  

 

           

           

            Результат зміни резервів збитків    

 

            Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

51

52

53 54   Довгострокові позики          501 502 503 504 505 506 511

512

521

522

523 531 532    Довгострокові кредити банків у національній валюті      Усі види діяльності

 

           

           

            Довгострокові кредити банків в іноземній валюті          

 

           

           

            Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті        

 

           

           

            Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті  

 

           

           

            Інші довгострокові позики в націо-нальній валюті         

 

           

           

            Інші довгострокові позики в інозе-мній валюті   

 

            Довгострокові вексе-лі видані       

            Довгострокові векселі, видані в національній валюті      Усі види діяльності

 

           

           

            Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті           

 

            Довгострокові зобо-в'язання за облігація-ми       

            Зобов'язання за облігаціями            Усі види діяльності

 

           

           

            Премія за випущеними облігаціями          

 

           

           

            Дисконт за випущеними облігація-ми      

 

            Довгострокові зобо-в'язання з оренди      

            Зобов'язання з фінансової оренди  Усі види діяльності

 

           

           

            Зобов'язання з оренди цілісних майно-вих комплексів  

 

            Відстрочені податко-ві зобов'язання         

            За видами зобов'язань         Усі види діяльності

 

Додатки

Продовження додатка 6

 

1          2          3          4          5

55        Інші довгострокові зобов'язання                 За видами зобов'язань         Усі види діяльності

56                                                      

57                                                      

58                                                      

59                                                      

Клас 6. Поточні зобов'язання

60        Короткострокові позики      601      Короткострокові кредити банків у національній валюті  Усі види діяльності

 

           

            602      Короткострокові кредити банків в іноземній валюті      

 

           

            603      Відстрочені короткострокові кре-дити банків у національній валюті   

 

           

            604      Відстрочені короткострокові кре-дити банків в іноземній валюті         

 

           

            605      Прострочені позики в національній валюті         

 

           

            606      Прострочені позики в іноземній валюті   

 

61        Поточна заборгова-ність за довгостроко-вими зобов'язаннями            611      Поточна заборгованість за довго-строковими зобов'язаннями в наці-ональній валюті        Усі види діяльності

 

           

            612      Поточна заборгованість за довго-строковими зобов'язаннями в іно-земній валюті  

 

62        Короткострокові векселі видані      621      Короткострокові векселі, видані в національній валюті  Усі види діяльності

 

           

            622      Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті       

 

63        Розрахунки з поста-чальниками та підря-дниками          631      Розрахунки з вітчизняними поста-чальниками   Усі види діяльності

 

           

            632      Розрахунки з іноземними постача-льниками      

 

           

            633      Розрахунки з учасниками ПФГ      

64        Розрахунки за подат-ками й платежами    641      Розрахунки за податками     Усі види діяльності

 

           

            642      Розрахунки за обов'язковими пла-тежами           

 

           

            643      Податкові зобов'язання       

 

           

            644      Податковий кредит 

 

65        Розрахунки за стра-хування            651      За пенсійним забезпеченням          Усі види діяльності

 

Продовження додатка 6

 

1 66

67

68 69   2          3 652

653

654 655 661 662

671

672

681

682

683

684 685           4          5

 

                       

            За соціальним страхуванням          

 

           

           

            За страхуванням на випадок безро-біття  

 

           

           

            За індивідуальним страхуванням   

 

           

           

            За страхуванням майна       

 

            Розрахунки з оплати праці 

            Розрахунки за заробітною платою  Усі види діяльності

 

           

           

            Розрахунки з депонентами 

 

            Розрахунки з учасни-ками  

            Розрахунки за нарахованими диві-дендами         Усі види діяльності

 

           

           

            Розрахунки за іншими виплатами 

 

            Розрахунки за інши-ми операціями           

            Розрахунки за авансами одержани-ми      Усі види діяльності

 

           

           

            Внутрішні розрахунки         

 

           

           

            Внутрішньогосподарські розрахун-ки       

 

           

           

            Розрахунки за нарахованими відсо-тками

 

           

           

            Розрахунки з іншими кредиторами           

 

            Доходи майбутніх періодів 

            За видами доходів    Усі види діяльності

            Клас 7 . Дох   оди і результати діяльності

70 71   Доходи від реалізації 701

702 703 704 705

711

712

713

714 715 716

717      Дохід від реалізації готової проду-кції        Усі види діяльності

 

           

           

            Дохід від реалізації товарів  

 

           

           

            Дохід від реалізації робіт і послуг   

 

           

           

            Вирахування з доходу         

 

           

           

            Перестрахування     

 

            Інший операційний дохід   

            Дохід від реалізації іноземної ва-люти       Усі види діяльності

 

           

           

            Дохід від реалізації інших оборот-них активів      

 

           

           

            Дохід від операційної оренди акти-вів      

 

           

           

            Дохід від операційної курсової різниці      

 

           

           

            Одержані штрафи, пені, неустойки           

 

           

           

            Відшкодування раніше списаних активів  

 

           

           

            Дохід від списання кредиторської заборгованості           

 

Додатки

Продовження додатка 6

 

1          2          3          4          5

72 73

74                    718 719 721    Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів      

 

           

           

            Інші доходи від операційної діяль-ності    

 

            Дохід від участі в капіталі    

            Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності

 

           

            722 723 731    Дохід від спільної діяльності           

 

           

           

            Дохід від інвестицій в дочірні під-приємства      

 

            Інші фінансові доходи         

            Дивіденди одержані Усі види діяльності

 

           

            732      Відсотки одержані   

 

           

            733 741           Інші доходи від фінансових опера-цій      

 

            Інші доходи   

            Дохід від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності

 

           

            742 743 744    Дохід від реалізації необоротних активів  

 

           

           

            Дохід від реалізації майнових ком-плексів

 

           

           

            Дохід від неопераційної курсової різниці  

 

           

            745 746           Дохід від безоплатно одержаних активів  

 

           

           

            Інші доходи від звичайної діяльно-сті       

 

75 76   Надзвичайні доходи 751      Відшкодування збитків від надзви-чайних подій Усі види діяльності

 

           

            752      Інші надзвичайні доходи    

 

            Страхові платежі      

            За видами страхування        Страхова діяльність

77                                                      

78 79                          791 792 793              

 

            Фінансові результати          

            Результат операційної діяльності    Усі види діяльності

 

           

           

            Результат фінансових операцій      

 

           

           

            Результат іншої звичайної діяльності        

 

           

            794      Результат надзвичайних подій      

 

            Кл       ас 8.    Витрати за елементами

80        Матеріальні витрати 801 802           Витрати сировини й матеріалів      Усі види діяльності

 

           

           

            Витрати купівельних напівфабри-катів та комплектуючих виробів     

 

Продовження додатка 6

 

1

81

82

83

84

85

86 87 88 89     2          3 803 804 805 806

807

808

809

81

812

813

814

815

816

821

82

823

824

831

832

833      4          5

 

                       

            Витрати палива й енергії    

 

           

           

            Витрати тари й тарних матеріалів 

 

           

           

            Витрати будівельних матеріалів    

 

           

           

            Витрати запасних частин   

 

           

           

            Витрати матеріалів сільськогоспо-дарського призначення        

 

           

           

            Витрати товарів       

 

           

           

            Інші матеріальні витрати    

 

            Витрати на оплату праці    

            Виплати за окладами й тарифами  Усі види діяльності

 

           

           

            Премії та заохочення           

 

           

           

            Компенсаційні виплати      

 

           

           

            Оплата відпусток     

 

           

           

            Оплата іншого невідпрацьованого часу   

 

           

           

            Інші витрати на оплату праці         

 

            Відрахування на со-ціальні заходи

            Відрахування на пенсійне забезпе-чення  Усі види діяльності

 

           

           

            Відрахування на соціальне страху-вання  

 

           

           

            Страхування на випадок безробіття          

 

           

           

            Відрахування на індивідуальне страхування        

 

            Амортизація 

            Амортизація основних засобів        Усі види діяльності

 

           

           

            Амортизація інших необоротних матеріальних активів  

 

           

           

            Амортизація нематеріальних активів        

 

            Інші операційні витрати     

            За видами витрат     Усі види діяльності

 

            Інші затрати  

            За видами затрат      Усі види діяльності

 

                                  

                       

 

                                  

                       

 

                                  

                       

 

                                  

                       

            К         лас 9   . Витрати діяльності

90        Собівартість реалізації          901 902 903 904        Собівартість реалізованої готової продукції          Усі види діяльності

 

           

           

            Собівартість реалізованих товарів 

 

           

           

            Собівартість реалізованих робіт і послуг  

 

           

           

            Страхові виплати    

 

Додатки

Продовження додатка 6

 

1

91        2          3          4          5

 

            Загальновиробничі витрати           

            За видами витрат     Усі види діяльності

92        Адміністративні ви-трати               За видами витрат     Усі види діяльності

93 94 95          Витрати на збут        941      За видами витрат     Усі види діяльності

 

            Інші витрати опера-ційної діяльності        

            Витрати на дослідження і розробки           Усі види діяльності

 

           

            942      Собівартість реалізованої іноземної валюти        

 

           

            943 944           Собівартість реалізованих вироб-ничих запасів  

 

           

           

            Сумнівні та безнадійні борги         

 

           

            945      Втрати від операційної курсової різниці   

 

           

            946 947           Втрати від знецінення запасів        

 

           

           

            Нестачі і втрати від псування цін-ностей 

 

           

            948      Визнані штрафи, пені, неустойки  

 

           

            949 951 952    Інші витрати операційної діяльності         

 

            Фінансові витрати   

            Відсотки за кредит    Усі види діяльності

 

           

           

            Інші фінансові витрати        

 

96        Втрати від участі в капіталі  961      Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства          Усі види діяльності

 

           

            962 963           Втрати від спільної діяльності        

 

           

           

            Втрати від інвестицій в дочірні підприємства     

 

97        Інші витрати  971      Собівартість реалізованих фінансо-вих інвестицій          Усі види діяльності

 

           

            972 973           Собівартість реалізованих необоро-тних активів

 

           

           

            Собівартість реалізованих майно-вих комплексів           

 

           

            974      Втрати від неопераційних курсових різниць       

 

           

            975 976           Уцінка необоротних активів і фі-нансових інвестицій   

 

           

           

            Списання необоротних активів     

 

           

            977      Інші витрати звичайної діяльності 

 

           

            978 979           Виключено   

 

           

           

            Виключено   

 

Продовження додатка 6

 

1

98 99   2          3 981

982 991 992 993        4          5

 

            Податок на прибуток          

            Податок на прибуток від звичайної діяльності     Усі види діяльності

 

           

           

            Податок на прибуток від надзви-чайних подій   

 

            Надзвичайні витрати          

            Втрати від стихійного лиха Усі види діяльності

 

           

           

            Втрати від техногенних катастроф і аварій          

 

           

           

            Інші надзвичайні витрати   

 

            Клас 0. Позабалансові рахунки

01

02

03 04 05 06

07

08 09   Орендовані необоро-тні активи     021

022

023

024 025

041 042

071 072           За видами активів     Усі види діяльності

 

            Активи на відповіда-льному зберіганні    

            Устаткування, прийняте для мон-тажу     Усі види діяльності

 

           

           

            Матеріали, прийняті для переробки         

 

           

           

            Матеріальні цінності на відповіда-льному зберіганні      

 

           

           

            Товари, прийняті на комісію          

 

           

           

            Майно в довірчому управлінні      

 

            Контрактні зобов'я-зання   

            За видами зобов'язань         Усі види діяльності

 

            Непередбачені акти-ви й зобов'язання     

            Непередбачені активи          Усі види діяльності

 

           

           

            Непередбачені зобов'язання           

 

            Гарантії та забезпе-чення надані   

            За видами гарантій та забезпечень наданих         Усі види діяльності

 

            Гарантії та забезпе-чення отримані           

            За видами гарантій та забезпечень отриманих     Усі види діяльності

 

            Списані активи        

            Списана дебіторська заборгова-ність        Усі види діяльності

 

           

           

            Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей           

 

            Бланки суворого обліку       

            За видами бланків    Усі види діяльності

 

            Амортизаційні відрахування          

                        Усі види діяльності

 

Додатки