Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛІТЕРАТУРА : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютери-зація. — Житомир: ЖІТІ, 1999. — 372 с.

2.         Білоусова І.А., Барановська Т.В. Облікова політика в Україні.

—        Житомир: ЖІТІ, 2003 р. — 408 с.

3.         Білуха М.Т., Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К., 2000. — 692 с.

4.         Бутинець Ф.Ф., Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 637 с.

 

5.         Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: На-вч.-практ. посібник / За ред. С.Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2001. — 832 с.

6.         Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник./Л.Г. Ловинсь-ка, Л.Р.Жилкіна, О.М. Голенко та ін. — К.:КНЕУ, 2002. — 370 с.

7.         Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжна-родними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

8.         Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / За ред. М.В. Кужельного. — 6-те вид. — К.: А.С.К., 2003. — 266 с.

9.         Кім Г., Сопко В., Кім С. Бухгалтерський облік: Первинні до-кументи та порядок їх заповнення: Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2004.

—        440 с.

10.       Кононенко О., Піроженко О. Інвентаризація: Практ. посібник.

—        Харків: Видавничий будинок “Фактор”, 2004. — 152 с.

11.       Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Звітність підприємств: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2004. — 474 с.

12.       Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

13.       Организация работы с документами: учебник / В.А. Кудряв-цев и др. — М.:ИНФРА-М, 1998. — 575 с.

14.       Райс Е. Розкриття таємниці фінансової звітності: Пер. з англ за ред. канд. екон. наук С.Ф.Голова. — Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2001. — 240 с.

15.       Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навч. посіб. — К: Знання-Прес, 2002. — 246 с.

16.       Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2003. — 614 с.

Література

17.       Система обліку в Україні: трансформація до міжнародної

практики / За ред. проф. М.П. Войнаренка. — К.: Наук. думка, 2002.

—        718 с.

18.       Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерського учета. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 496 с.

19.       Теория бухгалтерского учета : Учебник для студентов фак. “Бизнес-управление” по спец. “Экономика предприятия”/ Нар. укр. Акад.; Авторы: А.Ф. Кондратьева и др. — Харьков: ФОЛИО, 2002. — 271 с.

20.       Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / О.І. Васюта-Беркут, Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська/ За заг. ред. В.Б. Захожая.

—        К: МАУП, 2004. — 176 с.

21.       Теорія бухгалтерського обліку: Підручник/ М.В. Кужель-ний, В.Г. Лінник. –К: КНЕУ, 2001. — 334 с.

22.       Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник — К: А.С.К., 2000. — 784 с.

23.       Фицжеральд Р. Управление финансами предприятия для ме-неджеров. Руководство по планированию, контролю и принятию ре-шений: Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 456 с.

24.       Хендриксен Э.С. Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского уче-та: Пер. с англ. /М.: Финансы и сатистика, 1997. — 576с.

25.       Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривошей М.М. Звітність підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навчальних за-кладів 7. 050106 “Облік і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2003. — 436 с.

26.       Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгал-терського обліку: Навч. посібник. — К.: Знання-Прес, 2003. — 268 с.

27.       Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 447 с.

28.       Періодичні видання : “Бухгалтерський облік і аудит”, “Ба-ланс”, “Бухгалтер”, “Все про бухгалтерський облік”, “Вісник бухгал-тера і аудитора України”, “Вісник податкової служби”, “Банківська справа”, “Бухгалтерія-Бізнес”, “Податки та бухгалтерський облік”, “Фінанси України”, “Дебет-Кредит”,

29.       Правовий CD-довідник “Ліга. Консультант бухгалтера”. Ук-

раїнська мережа ділової інформації (ЛігаБізнес-Інформ).