Проблемні питання та ситуації до обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Аргументуйте доцільність використання стандартизованих форм фінансової звітності для підприємств України.

2.         Схарактеризуйте перспективи вдосконалення процесу підготовки та подання фінансової звітності.

3.         Окресліть коло можливих проблем, які виникають перед ко-ристувачами фінансової звітності.

4.         Обґрунтуйте необхідність розробки системи управлінської звітності українськими підприємствами.

5.         Проведіть порівняльний аналіз вимог до інформації, що міститься у фінансовій звітності та інформації, що міститься в уп-равлінській звітності підприємства.

Вивчаємо нормативно-правову базу

Самостійно ознайомтеся із Законом України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Ук-раїні” і дайте відповідь на запитання:

1.         На основі яких даних складається фінансова звітність підприємства?

2.         Які форми включає фінансова звітність підприємства? Які особливості для суб’єктів малого підприємництва?

3.         У яких випадках складається консолідована та зведена фінансова звітність?

4.         Ким установлюються форми фінансової звітності та порядок їх заповнення?

5.         Якої тривалості встановлюється звітний період для складан-ня фінансової звітності? Які особливості для підприємств новостворених та тих, що ліквідуються?

6.         Ким установлюються термін та порядок подання й оприлюд-нення фінансової звітності?

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання фінансової звітності?

2.         Які інформаційні потреби користувачів забезпечуються фінансовою звітністю?

3.         Який встановлено склад фінансової звітності? Які її елементи?

9. Основи бухгалтерської звітності

4.         Яким якісним характеристикам повинна відповідати фінан-сова звітність?

5.         З дотриманням яких принципів формується фінансова звітність?

6.         Які дані повинна містити фінансова звітність, щоб бути зро-зумілою користувачам?

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 2 “Баланс” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання Балансу підприємства?

2.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в балансі?

3.         Чи допускається згортання статей у балансі?

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання Звіту про фінансові результати підприємства?

2.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в Звіті про фінансові результати?

3.         Чи допускається згортання статей у Звіті про фінансові ре-зультати?

4.         Який порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період?

5.         Які елементи операційних витрат наводяться в Звіті про фінансові результати підприємства?

6.         Які підприємства заповнюють розділ “Розрахунок показ-ників прибутковості акцій”?

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів підприємства?

2.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в Звіті про рух грошових коштів?

3.         Чи допускається згортання статей в Звіті про рух грошових коштів?

4.         За якими видами діяльності формується інформація у Звіті про рух грошових коштів?

5.         Який порядок визначення чистого руху грошових коштів у результаті окремого виду діяльності підприємства за звітний період?

6.         Яка особливість визначення чистого руху грошових коштів у результаті операційної діяльності підприємства?

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 5 “Звіт про власний капітал” і дайте відповідь на за-питання:

1.         Яка мета складання Звіту про власний капітал підприємства?

2.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в Звіті про власний капітал?

3.         Чи допускається згортання статей в Звіті про власний капітал?

4.         Який порядок складання Звіту про власний капітал підприємства?

Самостійно ознайомтеся із Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яку дату розуміють під датою балансу?

2.         Які події відносяться до подій після дати балансу? Яким чи-ном вони розкриваються у фінансовій звітності підприємства?

3.         Яким шляхом здійснюється виправлення помилок, допуще-них при складанні фінансових звітів у попередніх періодах?

4.         У яких випадках може бути змінена облікова політика підприємства?

5.         Які особливості при відображенні у фінансових звітах змін в облікових оцінках і змін в обліковій політиці?

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання Консолідованої фінансової звітності?

2.         В яких випадках і ким складається Консолідована фінансова звітність?

3.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в Консолідованій фінансовій звітності?

4.         Чи допускається згортання статей в Консолідованій фінан-совій звітності?

5.         Який порядок складання Консолідованій фінансовій звітності?

9. Основи бухгалтерської звітності

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підпри-ємництва” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва?

2.         У яких випадках і ким складається Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва?

3.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в Фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва?

4.         Чи допускається згортання статей в Фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва?

5.         Які особливості складання Фінансового звіту суб’єкта мало-го підприємництва?

Самостійно ознайомтеся з Положенням (стандартом) бухгал-терського обліку 29 “Фінансова звітність за сегментами” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яка мета складання Додатку до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”?

2.         У яких випадках і ким складається Додаток до річної фінан-сової звітності “Інформація за сегментами”?

3.         За якими критеріями підприємство виділяє господарський сегмент або географічний сегмент?

4.         Яка є основа для виділення географічного виробничого сег-мента та географічного збутового сегмента?

5.         Які елементи фінансової звітності і за яких умов відобража-ються в Додатку до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”?

6.         Які особливості складання Додатку до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”?

Самостійно ознайомтеся з Наказом Міністерства фінансів Ук-раїни від 29 листопада 2000 р. № 302 “Про Примітки до річної фінан-сової звітності” (зі змінами і доповненнями) і дайте відповідь на за-питання:

1.         Яка мета складання Приміток до річної фінансової звітності?

2.         У яких випадках і ким складаються Примітки до річної фінансової звітності?

3.         Які особливості складання Приміток до річної фінансової звітності?

Самостійно ознайомтеся з Постановою Кабінету Міністрів Ук-раїни від 28 лютого 2000 р. № 419 “Про затвердження порядку по-дання фінансової звітності” і дайте відповідь на запитання:

1.         Яким користувачам подається фінансова звітність підпри-ємства?

2.         Яка дата вважається датою подання фінансових звітів? Чи визначена відмінність для подання консолідованої та зведе-ної звітності?

3.         Які встановлені кінцеві терміни подання річної та кварталь-ної звітності?

Самостійно ознайомтеся з Листом Міністерства фінансів Ук-раїни від 29.07.2003 р. № 04230-04108 і дайте відповідь на запитання:

1.         Що розуміють під суттєвістю інформації?

2.         Коли і ким визначається межа суттєвості інформації?

3.         Які критерії визначення межі суттєвості може використову-вати підприємство?

Тестові завдання

1.         Спосіб групування і поточного обліку наявності та стану

однорідних активів, зобов’язань, капіталу на певну дату в узагаль-

неному вартісному вимірнику — це:

а)         бухгалтерські рахунки;

б)         бухгалтерський баланс;

в)         документація;

г)         бухгалтерська звітність

2.         Нижче перераховані елементи фінансових звітів:

Баланс            Звіт про фінансові результати

а)         доходи та витрати    а) активи, зобов'язання та

власний капітал

б)         прибутки та збитки  б) доходи та витрати звітного

періоду

в)         активи, зобов'язання            в) доходи та витрати майбутніх

та власний капітал    періодів

г)         зміни у власному      г) рух грошових коштів

капіталі

9. Основи бухгалтерської звітності

3.         Фінансові звіти надають інформацію про:

а)         активи, зобов’язання, власний капітал, доходи та витрати,

рух грошових коштів;

б)         техніко-економічні показники діяльності підприємства;

в)         загальні витати та доходи підприємства за певний звітний

період;

г)         реальну вартість підприємства та отримані результати діяль-

ності за певний період.

4.         До складу фінансової звітності входять:

а)         активи, зобов’язання, власний капітал, доходи і витрати;

б)         Баланс, Звіт про прибутки та збитки, Звіт про зміни у влас-

ному капіталі, Звіт про рух грошових коштів, примітки;

в)         Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про фінансово-

майновий стан, пояснювальна записка;

г)         Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний

капітал, Звіт про рух грошових коштів, примітки, інформація

за сегментами.

5.         Метою фінансових звітів є:

а)         надання корисної інформації обмеженому колу користувачів

для прийняття ними управлінських рішень;

б)         надання корисної інформації широкому колу користувачів

для прийняття ними економічних рішень;

в)         надання необхідної інформації керівництву для прийняття

управлінських рішень;

г)         надання обмеженого обсягу інформації широкому колу ко-

ристувачів для прийняття ними економічних рішень.

6.         Елементами, що безпосередньо пов’язані з визначенням

фінансового стану в Балансі, є:

а)         активи, зобов’язання та власний капітал;

б)         доходи і витрати;

в)         прибутки і збитки;

г)         рух грошових коштів.

7.         Елементами, які безпосередньо пов’язані з оцінкою діяль-

ності в Звіті про фінансові результати, є:

а) доходи і витрати;

б)         рух грошових коштів;

в)         активи, зобов’язання та власний капітал;

г)         зміни в елементах балансу.

8.         Фінансову звітність підписує:

а)         власник і головний бухгалтер підприємства;

б)         керівник і бухгалтер підприємства;

в)         керівник, бухгалтер, аудитор;

г)         власник, керівник і бухгалтер підприємства.

9.         Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх за-

повнення встановлюються:

а)         Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України;

б)         Верховною Радою за узгодженням з Аудиторською палатою

України;

в)         Міністерством фінансів України за узгодженням з Держав-

ним комітетом статистики України;

г)         Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України уз-

годженню з Аудиторською палатою України.

10.       Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

а)         календарний рік;

б)         12 місяців;

в)         календарний квартал;

г)         календарний місяць.

11.       Перший звітний період створеного підприємства може бу-

ти не більше:

а)         15 місяців;

б)         12 місяців;

в)         календарного кварталу;

г)         календарного місяця.

12.       Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день,

то термін подання:

а)         переноситься на останній перед вихідним робочий день;

б)         переноситься на перший після вихідного робочий день;

в)         встановлюється відповідним користувачем;

г)         переноситься підприємством самостійно.

9. Основи бухгалтерської звітності

13.       Кінцевий термін подання для річної фінансової звітності:

а)         не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком;

б)         не пізніше 15 квітня наступного за звітним роком;

в)         не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним місяцем;

г)         не пізніше, ніж протягом 45 днів після закінчення звітного

року.

14.       Кінцевий термін подання для квартальної фінансової

звітності:

а)         не пізніше 20 числа наступного за звітним місяцем;

б)         не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем;

в)         не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом ;

г)         не пізніше, ніж протягом 45 днів після закінчення кварталу.

15.       Податкова звітність не надає інформації про:

а)         розраховану суму податку за податковий період;

б)         суми фактично сплачених податків протягом податкового

періоду;

в)         зобов’язання з податків перед бюджетом на певну дату;

г)         вартість податкової застави на певну дату.

16.       Склад управлінської звітності підприємства визначається:

а)         Міністерством фінансів України за узгодженням з Держав-

ним комітетом статистики України;

б)         Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України;

в)         підприємством за узгодженням з власником;

г)         самостійно підприємством.

Практичні завдання

Завдання 1. Дайте характеристику звітам підприємства за схе-мою, наведеною в табл. 9.4.

Таблиця 9.4

Характеристика звітів підприємства

 

Назва звіту     Ознака класифікації

 

            за змістом       за призначенням       за обсягом      за періодичністю подання

                                              

 

Дані для виконання:

♦          Звіт про виконання змінного завдання з виробництва (перша зміна 07 квітня 2005 р.);

♦          Звіт про виконання договорів-поставок за І декаду квітня 2004 р.;

♦          Звіт з праці за січень — лютий 2004 р.;

♦          Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за січень — вересень 2004 р.;

♦          Податковий розрахунок збору за забруднення навколишньо-го природного середовища за дев’ять місяців 2004 р.;

♦          Баланс підприємства на 31 грудня 2004 р.;

♦          Декларація з податку на додану вартість за дев’ять місяців

2004    р.;

♦          Звіт про рух грошових коштів за 2004 р.;

♦          Податковий розрахунок комунального податку за І квартал

2005    р.;

♦          Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за І квар-тал 2005 р.;

♦          Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за сер-пень місяць 2004 р.;

♦          Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках станом на 31 жовтня 2004 р.

Завдання 2. Серед вказаних рахунків виберіть тільки ті, які зна-ходять своє відображення в балансі. Складіть баланс за встановле-ною формою (грн):

1)         основні засоби — 77 360;

2)         знос основних засобів — 12 700;

3)         резерв сумнівних боргів — 5600;

4)         статутний капітал — 56 960;

5)         витрати майбутніх періодів — 700;

6)         неоплачений капітал — 3000;

7)         розрахунки з підзвітними особами — 400;

8)         короткострокові кредити — 15 000;

9)         товари — 4000;

 

10)       розрахунки з іншими дебіторами — 7700;

11)       дохід від реалізації виробничих запасів — 1000;

12)       виплачена заробітна плата — 5000;

9. Основи бухгалтерської звітності

13)       каса в національній валюті — 100;

14)       собівартість реалізації — 2340;

15)       готова продукція — 4300;

16)       невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей — 820 грн;

17)       податки на прибуток — 3500;

18)       нематеріальні активи — 7000;

19)       розрахунки з постачальниками та підрядниками — 1 000;

20)       орендовані необоротні активи — 25 000;

21)       рахунок в банку в національній валюті — 7700;

22)       сплачені відсотки банку за короткостроковий кредит — 500;

23)       розрахунки з оплати праці — 5600.

Завдання 3. На підставі наведених даних складіть Звіт про фінансові результати (форма № 2):

♦          собівартість реалізованої продукції — 150 000 грн;

♦          виручка від продажу продукції, в тому числі ПДВ за базовою ставкою 20% — 540 000 грн;

♦          акцизний збір на даний вид продукції — 1500 грн;

♦          витрати на збут — 27 000 грн;

♦          одержані штрафи, пені, неустойки — 1300 грн;

♦          дохід від реалізації виробничих запасів, в тому числі ПДВ — 18 000 грн;

♦          собівартість реалізованих виробничих запасів —            10 000 грн;

♦          адміністративні витрати — 24 000 грн;

♦          дохід від безоплатно одержаних активів — 6000 грн;

♦          витрати на преміювання працівників за результатами роботи — 8000 грн;

♦          витрати від операційної курсової різниці — 800 грн.

Завдання 4. Класифікуйте операції (табл. 9.5) щодо руху грошо-вих коштів у результаті відповідної діяльності, використовуючи умовні позначення:

О — операційна діяльність; І — інвестиційна діяльність; Ф — фінансова діяльність; Н — негрошова стаття.

Таблиця 9.5

Класифікація господарських операцій

 

Господарська операція         Класифікація

Надійшла сума авансу від замовника        

Нарахована амортизація основних засобів          

Сплачені дивіденди акціонерам    

Підприємство випустило звичайні акції   

Оплачений рахунок постачальників за матеріали, що надійшли в попередньому році         

Придбані за грошові кошти основні засоби          

Отримані кошти в касу з банку для виплати заробітної плати  

Сплачений податок на прибуток  

Переоцінка залишку коштів в іноземній валюті на кінець звіт-ного періоду    

Сплачений штраф за порушення терміну поставки        

Погашена довгострокова позика банку     

Нараховані відсотки за користування банківською позикою     

Здійснили продаж об’єкта основних засобів зі збитком 

Списано повністю з амортизований об’єкт основних засобів  

Завдання 5. Звіт про власний капітал був складений капіляр-ною ручкою. Деякі його показники постраждали. Необхідно відно-вити Звіт про власний капітал (табл. 9.6) та зміст операцій, які при-звели до змін у капіталі підприємства. Неподані рядки та графи Звіту були незаповненими.

9. Основи бухгалтерської звітності

Таблиця 9.6

Звіт про власний капітал за 2004 р. (тис. грн)

 

Стаття                                                                                  

Залишок на початок року     10        ?          22,3     ?          ?          -3,5     156,2

Коригування:                                                                      

Виправлення помилок         30        -          -          -          1,3       -          ?

Скоригований залишок на по-чаток року 50        ?          22,3     12,1     ?          -3,5     ?

Чистий прибуток(збиток) за зві-тний період        130      -          -          -          22,5     -          22,5

Розподіл прибутку:                                                                         

Виплати власникам (дивіденди)    140      -          -          -          (8,3)    -          (8,3)

Спрямування прибутку до ста-тутного капіталу  150      ?          -          -          (2,5)    -          ?

Відрахування до резервного ка-піталу       160      -          -          ?          (8,8)    -          ?

Внески учасників:                                                                           

Внески до капіталу   180      -          -          -                      1,2       1,2

Інші зміни в капіталі:                                                                      

Безкоштовно отримані активи        270      -          5,3       -          -          -          5,3

Разом змін в капіталі 290      ?          ?          ?          2,9       1,2       20,7

Залишок на кінець року        300      ?          ?          ?          ?          -2,3     ?