Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d818bcd57bffb67bfdaf298d3db0bb9c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Поняття та сутність господарського обліку : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

1.1. Поняття та сутність господарського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Облік у широкому розумінні являє собою систему спосте-реження та відображення певних природних, суспільних та економічних явищ з метою управління ними. Як система він має сукупність взаємопов’язаних елементів, що забезпечують отримання, оброблення та узагальнення інформації про вище-зазначені явища.

У процесі розвитку людства великого значення набуває господарська діяльність, що пов’язано з нарощуванням масш-табів промисловості, розширенням географії торгівлі та но-менклатури товарів, а також збільшенням обсягів споживання благ. Тому для суб’єктів господарської діяльності в управлінні господарськими явищами стає важливим господарський облік останніх. Оскільки це дає можливість мати інформацію, наприклад, для купців — про обсяги товарів, що продані та придбані, для прикажчиків (осавулів) — про кількість запасів продуктів на складах пана-господаря, для церковних служ-бовців — про необхідну кількість свічок та вина для проведен-ня релігійних обрядів. Відсутність таких даних могло відповідно погіршити доходи торговця, зумовити помилки прикажчика у розпорядженні (витрачанні) панського майна, а також ускладнити організацію та проведення церковних свят.

1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку України

Під господарською діяльністю розуміють будь-яку діяльність суб’єктів господарювання, яка спрямована на ви-робництво, зберігання, переміщення, обмін і споживання ма-теріальних і нематеріальних благ (цінностей).

Суб’єктами господарської діяльності або суб’єктами госпо-дарювання виступають юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; громадя-ни України, іноземці та особи без громадянства, які здійсню-ють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до за-кону як підприємці.

В господарській діяльності вирізняються господарські процеси: виробництво, збут (реалізацію), постачання.

Таким чином, господарський облік як сукупність при-кладних економічних наук є історично зумовленим. Із розвит-ком продуктивних сил та соціально-економічних відносин він змінюється і пристосовується до вимог суспільства, що пояс-нює відмінності та особливості облікових систем різних країн сьогодні та соціально-економічних формацій в ті чи інші істо-ричні епохи.

Метою господарського обліку є адекватне відображення фактів господарської діяльності та суспільного життя — об’єктів обліку, надання відповідної повної і правдивої інфор-мації для прийняття господарських рішень.

Зміст процесу господарського обліку полягає в послі-довності таких етапів:

♦          спостереження, що дає можливість установити су-купність подій чи фактів, які є об’єктом обліку, та отримати їх якісну інформацію;

вимірювання полягає в отриманні кількісної інфор-мації про об’єкти обліку за допомогою вимірників — одиниць виміру (натуральних вимірників довжини (м, п. м, см), маси (т, кг), об’єму (куб. м), площі (кв. м, кв. дм), трудових вимірників (праце-години, людино-дні, людино-години, нормо-години), грошових вимірників (гривня, долари, євро то-що);

♦          реєстрація — це здійснення запису про одержану інформацію на будь-яких видах носіїв (цифрових, паперових, магнітних);

♦          групування, що передбачає розподіл одержаної інфор-мації за видами об’єктів обліку з метою її детального вивчення та аналізу;

♦          узагальнення — це оформлення підсумкових інформа-тивних документів з висновками про стан та зміни об’єктів обліку.

Господарський облік є однією з функцій управління ра-зом із плануванням, контролем, аналізом, організацією, регу-люванням та стимулюванням. Він трапляється на всіх рівнях управління господарством (держави, галузі, регіону, підпри-ємства) та виконується відповідно міністерствоми та відомст-вами, у тому числі галузевими, органами виконавчої влади на місцях, певними підрозділами на підприємствах.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d818bcd57bffb67bfdaf298d3db0bb9c, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0