9.2. Фінансова звітність підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Фінансова звітність за Законом України “Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в Україні” (ст.1) — бух-галтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 14 цього ж Закону України, фінансова звітність підприємств не стано-вить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених зако-нодавством.

Метою складання фінансової звітності є надання корис-тувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень щодо:

♦          придбання, продажу та володіння цінними паперами;

♦          участі в капіталі підприємства;

♦          оцінки якості управління;

♦          оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

♦          забезпеченості зобов’язань підприємства;

♦          визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

♦          регулювання діяльності підприємства;

♦          інших рішень.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, на основі даних бух-галтерського обліку всі підприємства зобов’язані складати фінансову звітність. До складу фінансової звітності підприємств (крім бюджетних установ, представництв інозем9. Основи бухгалтерської звітності

них суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного за-конодавства) включаються такі звіти (рис. 9.3): Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до звітів, Додаток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”.

Суб’єктам малого підприємництва та представництвам іно-земних суб’єктів господарської діяльності П(С)БО 25 “Фінан-совий звіт суб’єкта малого підприємництва” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі ба-лансу та звіту про фінансові результати. Деякі підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зо-бов’язані складати та подавати:

♦          консолідовану фінансову звітність, якщо мають дочірні підприємства;

♦          зведену фінансову звітність об’єднання підприємств щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, а також Міністерства, інші центральні органи виконавчої вла-ди, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснова-них на комунальній власності, щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.

Баланс

Активи

Зобов’язання

Власний

капітал

I

Звіт про фінансові результати

Доходи Витрати Чистий прибуток / збиток

Звіт про рух грошових

коштів

Рух

грошових

коштів в

результаті:

операційної,

інвестиційно

ї, фінансової

діяльності

/

Звіт про власний капітал

Зміни у

складі

власного

капіталу

Примітки до

фінансових

звітів

Облікова

політика та її

зміни

Пояснення

керівництва

Додаток до

річної

фінансової

звітності

“Інформація за

сегментами”

Показники

звітних

сегментів:

господарський,

географічний

виробничий,

географічний

збутовий

 

Рис. 9.3. Склад фінансової звітності

 

Міністерство фінансів України своїм наказом від 24.02.2000 р. № 37 затвердило Перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність:

♦          основна діяльність підприємств промисловості;

♦          основна діяльність будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних і бурових організацій;

♦          основна діяльність проектних, пошукових та гео-логічних організацій і топографо-геодезичних підприємств (експедицій);

♦          капітальне будівництво;

♦          основна діяльність наукових організацій;

♦          основна діяльність постачальницько-збутових ор-ганізацій;

♦          основна діяльність підприємств і організацій торгівлі та громадського харчування;

♦          основна діяльність підприємств з виробництва сільськогосподарської продукції;

♦          основна діяльність підприємств побутового обслугову-вання;

♦          основна діяльність підприємств транспорту;

♦          основна діяльність підприємств зв’язку;

♦          основна діяльність організацій з ремонту і утримання автомобільних шляхів;

♦          основна діяльність підприємств житлово-комунально-го господарства;

♦          основна діяльність правлінь громадських організацій та їх підрозділів;

♦          інші види діяльності.

Кожний фінансовий звіт підприємства слід чітко іден-тифікувати, тобто чітко відображати та повторювати там, де це необхідно для належного розуміння користувачами подаваної інформації, таке:

♦          назву, організаційно-правову форму та місцезнаход-ження підприємства;

♦          назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдинго-вої) компанії;

9. Основи бухгалтерської звітності

♦          валюту звітності та звітний період (дата, станом на яку

наведені показники, або період, який охоплений).

Крім цього, фінансова звітність повинна містити дані про:

♦          основну діяльність підприємства (короткий опис);

♦          відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

♦          облікову політику підприємства та її зміни;

♦          консолідацію фінансових звітів;

♦          припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

♦          обмеження щодо володіння активами;

♦          участь у спільних підприємствах;

♦          іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними П(С)БО.

Щоб бути корисною та забезпечувати певні інформаційні потреби різних користувачів (рис. 9.4), фінансова звітність має ґрунтуватися на встановлених ст. 4 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” основ-них принципах: обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історич-ної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника та періодичності. До того ж, п. 14-17 П(С)БО 1 “Загальні вимо-ги до фінансової звітності” визначені щодо інформації, яка на-дається у фінансових звітах, такі вимоги: інформація, повинна бути дохідлива й розрахована на однозначне тлумачення її ко-ристувачами; повинна бути доречною; повинна надавати мож-ливість користувачам порівняти фінансову звітність підприємства за різні періоди, а також різних підприємств. Особливого значення надається суттєвості інформації, оскільки це фактично та межа, починаючи з якої інформація стане у нагоді користувачу та може вплинути на обґрунтуван-ня рішення.

Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство визначається щодо:

1)         тривалості звітного періоду;

2)         складу форм фінансової звітності;

3)         кінцевих термінів подання форм фінансової звітності;

4)         основних користувачів фінансової звітності.

Відповідно до статті 13 Закону України “Про бухгалтерсь-

кий облік та фінансову звітність в Україні”, звітним періодом

Користувачі фінансової інформації

Інформаційні потреби

 

Інвестори

Потрібна інформація, яка допомагає визначити,

що необхідно зробити:

купувати, утримувати або продавати

 

Акціонери      —►    Зацікавлені в інформації, яка допомагає оцінити спроможність підприємства сплачувати дивіденди

Працівники

Зацікавлені в інформації щодо стабільності та

прибутковості роботодавців, здатності

підприємства забезпечувати оплату праці, пенсії та

зайнятість

 

Позикодавці

Зацікавлені в інформації, яка дає змогу визначити, чи будуть їх позики та відсотки із суми сплачені

своєчасно

 

Постачальники та

інші торгові

кредитори

Зацікавлені в інформації, яка дає змогу визначити, чи будуть вчасно сплачені заборговані суми

 

Клієнти

Інтерес до інформації щодо безперервності

діяльності підприємства, особливо у випадках,

коли вони мають довгострокові угоди або

залежать від підприємства

 

Уряди та урядові установи

Зацікавлені в розміщенні ресурсів, а значить і в

діяльності підприємства, у регулюванні діяльності

підприємств, визначенні податкової політики, в

національному доході та інших даних

 

Громадськість

Зацікавлена в розвитку місцевої економіки, в

забезпеченні зайнятості і здійсненні патронажу

серед місцевих постачальників

Рис. 9.4. Користувачі фінансової інформації та їх інформаційні потреби

9. Основи бухгалтерської звітності

для складання фінансової звітності (рис. 9.5) є календарний рік. Але за певних обставин цей період може бути:

♦          збільшений для новоствореного підприємства не більше як до 15 місяців;

♦          зменшеним для підприємства, що ліквідується, до да-ти прийняття рішення про його ліквідацію з початку року.

15 місяців – новостворене підприємство

 

Дата створення підприємства

Календарний рік – діяльність підприємства триває далі

 

Дата ліквідації підприємства

«

Підприємство, що ліквідується

Початок

звітного року

1 січня

Кінець

звітного року

31 грудня

Рис. 9.5. Тривалість звітного періоду

Крім цього, підприємство складає проміжну звітність щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного ро-ку. Квартальну звітність подають лише в складі двох форм: Балансу та Звіту про фінансові результати.

У Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні” (ст. 14) визначено перелік підприємств та організацій, які зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань. До таких підприємств відносяться: відкриті акціонерні товариства; підприємства-емітенти облігацій; банки; довірчі товариства; валютні та фондові біржі; інвестиційні фонди; інвестиційні компанії; кредитні спілки; недержавні пенсійні фонди; страхові ком-панії; інші фінансові установи.

Підприємства складають фінансову звітність у грошовій одиниці України, при чому одиниці виміру встановлені в ти-сячах гривень з одним десятковим знаком. Форми фінансової звітності підприємств та порядок їх заповнення погоджують-ся з Державним комітетом статистики України та встанов-люються:

♦          Міністерством фінансів України для підприємств (крім банків і бюджетних установ);

♦          Національним Банком України для банків;

♦          Державним казначейством України для бюджетних установ.

Підприємством самостійно визначається склад форм фінансової звітності. Алгоритм визначення складу фінансової звітності наведено на рис. 9.6.

Баланс складається підприємством виходячи з залишків на рахунках 1 — 6 класів Плану рахунків. Однією з особливо-стей Плану рахунків є його тісний взаємозв’язок з формами фінансової звітності. На рівні класів рахунків та розділів звіту це можна простежити (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Зв’язок Плану рахунків та розділів Балансу

 

План рахунків            Форма 1 “Баланс”

Клас 1 Необоротні активи   Розділ 1 (Актив)        Необоротні активи

Клас 2 Запаси            Розділ 2 (Актив)        Оборотні активи

Клас 3 Кошти, розрахунки та інші активи 

           

 

           

            Розділ 3 (Актив)        Витрати майбутніх періодів

Клас 4 Власний капітал та забезпечення зо-бов’язань    Розділ 1 (Пасив)        Власний капітал

 

           

            Розділ 2 (Пасив)        Забезпечення наступних ви-трат і платежів

Клас 5 Довгострокові зо-бов’язання          Розділ 3 (Пасив)        Довгострокові зобов’язання

Клас 6 Поточні зо-бов’язання         Розділ 4 (Пасив)        Поточні зобов’язання

 

           

            Розділ 5 (Пасив)        Доходи майбутніх періодів

Більш докладну характеристику Балансу підприємства наведено в темі "Бухгалтерський баланс".

9. Основи бухгалтерської звітності

 

ТАК

Квартальна звітність

материнського

підприємства:

•          Баланс;

•          Звіт про фінансові результати

Річна звітність материнського підприємства:

•          Консолідована звітність;

•          Баланс;

•          Звіт про фінансові результати;

•          Звіт про рух грошових коштів;

•          Звіт про власний капітал;

•          Примітки до річної фінансової звітності;

•          Додаток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”

Квартальна звітність окремого підприємства:

•          Баланс;

•          Звіт про фінансові результати

 

Річна звітність окремого підприємства:

•          Баланс;

•          Звіт про фінансові результати;

•          Звіт про рух грошових коштів;

•          Звіт про власний капітал;

•          Примітки до річної фінансової звітності;

•          Додаток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”

ТАК

 

Квартальна звітність суб’єкта малого підприємництва:

•          Баланс (форма 1-м);

 

•          Звіт про фінансові результати (форма

2-м)

 

Річна звітність суб’єкта малого підприємництва:

•          Баланс;

 

•          Звіт про фінансові результати

Рис. 9.6. Алгоритм визначення складу фінансової звітності підприємства

Метою складання Звіту про фінансові результати є на-дання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяль-ності підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати містить такі розділи

(Додаток 8):

♦          Розділ І. Фінансові результати складається виходячи з даних за рахунками класу 7 “Доходи і результати діяльності” та 9 “Витрати діяльності” Плану рахунків;

♦          Розділ ІІ. Елементи операційних витрат складається з використанням інформації, накопиченої на рахунках класу 8 “Витрати за елементами” або шляхом аналізу кредитових обо-ротів рахунків запасів, зносу необоротних активів, забезпе-чень, кредиторської заборгованості тощо;

♦          Розділ ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій складається акціонерними товариствами, прості акції або потенційно прості акції яких відкрито продаються або ку-пуються на фондових біржах, включаючи товариства, які пере-бувають в процесі випуску таких акцій.

Основною метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбу-лися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період

У Звіті про рух грошових коштів підприємства розгорну-то наводять суми надходжень та видатків (табл. 9.2), що ви-никли протягом звітного періоду в результаті: операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Слід зазначити, що одна і та сама операція може відобража-тися по-різному в обліку та звітності підприємств. Відображен-ня руху грошових коштів за певною операцією буде відобража-тися залежно від того, що є основною діяльністю підприємства.

Звіт про власний капітал — це звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду за виділеними видами капіталу:

♦          статутний капітал;

♦          пайовий капітал;

♦          додатковий вкладений капітал;

♦          інший додатковий капітал;

♦          резервний капітал;

9. Основи бухгалтерської звітності

 

Таблиця 9.2

ультаті діяльності підприємства иклад)

Таблиця 9.2

Рух грошових коштів у результаті діяльності підприємства

(приклад)

Видатки грошових коштів

Надходження грошових коштів       Видатки грошових коштів

на діяльність

Операційна діяльність

•          На придбання товарів, сировини, ма-теріалів та послуг;

•          На виплату працівникам;

•          На сплату витрат;

•          На виплату за договорами страху-вання;

•          На сплату податку на прибуток (як-що він не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю), інших податків та обов’язкових зборів та пла-тежів;

•          На сплату відсотків за користування кредитами і позиками;

•          Будь-які інші, що не пов’язані з ін-вестиційною та фінансовою діяльністю підприємства

 

•          На придбання товарів, сировини, ма-теріалів та послуг;

•          На виплату працівникам;

•          На сплату витрат;

 

•          Від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг;

•          У вигляді доходів від авторсь-ких прав, роялті, комісійних;

•          За договорами страхування;

•          Будь які інші, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяль-ністю підприємства

йна діяльність

Інвестиційна діяльність

 

Фінансова діяльність

ва діяльність

•          Від реалізація основних засобів та інших необоротних активів;

•          Від продажу акцій (часток у статутному капіталі), корпоративних прав або боргових інструментів ін-ших підприємств;

•          Від повернення авансів та по-зик, якщо кредитування не є основ-ною діяльністю

 

•          На придбання основних засобів та інших необоротних активів;

•          На придбання часток в статутному капіталі інших підприємств або їх борго-вих інструментів;

•          На надання авансів та позик, якщо кредитування не є основною діяльністю

 

•          Від продажу акцій або часток у власному капіталі;

•          Від випуску інструментів влас-ного боргу (векселів, облігацій);

•          Отримання позик

 

•          На викуп власних акцій або часток у капіталі;

•          На погашення інструментів власного боргу (векселів, облігацій);

•          На погашення позик;

•          На зобов’язань за фінансовою орен-дою

 

♦          нерозподілений прибуток;

♦          неоплачений капітал;

♦          вилучений капітал.

У Звіті про власний капітал відображаються залишок і зміни за кожним видом власного капіталу та разом по власно-му капіталу підприємства. Для кожного виду власного капіталу виділена окрема графа звіту.

Примітки до фінансових звітів — сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація розкриття якої пе-редбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгал-терського обліку.

У Примітках до фінансових звітів необхідно розкривати:

1)         облікову політику підприємства;

2)         інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансо-вих звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами);

3)         інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та дореч-ності.

У Додатку до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” формується інформація про доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання звітних госпо-дарських та географічних сегментів за такими розділами:

♦          Розділ І. Показники пріоритетних звітних сегментів;

♦          Розділ ІІ. Показники за допоміжними звітними сег-ментами;

♦          Розділ ІІІ. Показники за допоміжними звітними гео-графічними сегментами.

Залежно від сутності ризиків та організаційної структури підприємства географічні сегменти поділяються на два види: 1) географічний виробничий сегмент виділяється за місцем розташування виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства; 2) географічний збутовий сегмент виділяється за місцем розташування основних ринків збуту та покупців продукції (робіт, послуг) підприємства.

9. Основи бухгалтерської звітності

Господарський сегмент або географічний сегмент виз-

нається звітним, якщо більша частина його доходу ство-рюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв:

♦          дохід даного сегмента підприємства від реалізації про-дукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками становить не менше ніж 10% сукупного доходу від продажу всіх сегментів певного виду;

♦          фінансовий результат даного сегмента становить не менше ніж 10% сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду;

♦          балансова вартість активів даного сегмента становить не менше ніж 10% сукупної балансової вартості ак-тивів усіх сегментів певного виду.

Якщо сегменти не відповідають критеріям, зазначеним ви-ще, і їх не можна включити до складу будь-якого звітного сег-мента, то такі господарські або географічні сегменти вважа-ються неподібними сегментами. Показники неподібних сег-ментів включаються до складу нерозподіленої статті.

Консолідовану фінансову звітність складають з фінансо-вої звітності групи підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінан-сової звітності неможливо застосувати єдину облікову політи-ку, то про це повідомляється у Примітках до консолідованої фінансової звітності. Консолідована фінансова звітність скла-дається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних по-казників фінансової звітності материнського підприємства. При цьому підлягають виключенню:

♦          балансова вартість фінансових інвестицій материнсь-

кого підприємства в кожне дочірнє підприємство і частка ма-

теринського підприємства в кожному дочірньому

підприємстві;

♦          суми внутрішньогрупових операцій (операції між ма-теринським та дочірніми підприємствами або між останніми однієї групи) та внутрішньогрупового сальдо (сальдо дебіторської заборгованості та зобов’язань на дату балансу, яке утворилось внаслідок внутрішньогрупових операцій);

♦          сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (прибутки та збитки, які вини-кають внаслідок внутрішньогрупових операцій і включаються до балансової вартості активів підприємства), крім збитків, які не можуть біти відшкодовані.

Між фінансовими звітами існує взаємозв’язок, який по-винні розуміти користувачі. Це необхідно, оскільки такий взаємозв’язок важливий для сприйняття користувачами звітів і приміток не окремо, а як єдиного взаємозалежного цілого.

Зв’язком між Балансом і Звітом про фінансові результа-ти є чистий прибуток (рис. 9.7), який виступає як складова власного капіталу. Однак підприємство може залучати додат-ковий капітал чи формувати резерви з нерозподіленого при-бутку, здійснити коригування нерозподіленого прибутку на початок року — в усіх цих випадках величина змін нероз-поділеного прибутку буде відрізнятися від величини чистого прибутку. Подібні зміни відображаються у звіті про власний капітал. Таким чином, Звіт про власний капітал має зв’язки зі Звітом про фінансові результати та Балансом (рис. 9.8).

Звіт про рух грошових коштів відображає грошові потоки підприємства від операційної, інвестиційної і фінансової діяль-ності. При застосуванні відповідно до п. 12-53 П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів” непрямого методу складання цього звіту, зв’язки з Балансом і Звітом про фінансові результати наведено на рис. 9.9. За даними балансу розраховуються зміни, які призвели до надходження чи видатку грошових коштів: 1) від операційної діяльності — зміна показників оборотних ак-тивів, крім грошових коштів, та поточних зобов’язань, крім ко-роткострокових кредитів банку; 2) від інвестиційної діяльності — зміна необоротних активів; 3) від фінансової діяльності — зміна показників власного капіталу, довгострокових зо-бов’язань і короткострокових кредитів банку.

9. Основи бухгалтерської звітності

Додаток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” складається на підставі інформації, що фор-мується в бухгалтерському обліку за господарськими та гео-графічними сегментами. Сукупні показників за звітними сег-ментами та нерозподіленими статтями мають узгоджуватися із загальними показниками Балансу (активи, зобов’язання) та Звіту про фінансові результати (доходи, витрати, фінансові результати). Цей взаємозв’язок показано на рис. 9.10.

Фінансові звіти підприємства

Баланс на початок року

I Активи:

Необоротні Оборотні

Баланс на кінець року

Активи:

•          Необоротні

•          Оборотні

 

дорівнює

дорівнює

 

Власний капітал:

•          Статутний капітал

•          Нерозподілений прибуток

Власний капітал:

•          Статутний капітал

•          Нерозподілений прибуток

 

плюс

плюс

 

Зобов’язання:

•          Довгострокові

•          Поточні

 

Зобов’язання:

•          Довгострокові

•          Поточні

 

Звіт про фінансові результати

Доходи

мінус

Витрати

дорівнює

Чистий прибуток чи збиток за період

т

Рис. 9.7. Зв'язок між Балансом і Звітом про фінансові результати

 

Фінансові звіти підприємства

Баланс на початок року

Баланс на кінець року

 

Активи: Необоротні . Оборотні

дорівнює

"~\

 

Власний капітал:       \

Статутний капітал    \

Пайовий капітал       \

Додатково вкладений \

Інший додатковий капітал \

Резервний капітал    \

Нерозподілений прибуток ^ Неоплачений капітал Вилучений капітал

Власний капітал:

•          Статутний капітал "*

•          Пайовий капітал <-

Додатково вкладений •+-Інший додатковий капітал

Резервний капітал -4           

Нерозподілений прибуток -^ Неоплачений капітал -*-Вилучений капітал <—

 

плюс

плюс

 

Зобов’язання

Зобов’язання

\

\ Звіт про власний капітал

-А-

\ Капітал на початок періоду

 

Збільшення додаткового капіталу ,'

 

            Звіт про фінансові результати        

            Доходи          

            мінус  

            Витрати        

            дорівнює       

            Чистий прибуток чи ' збиток за період

V

плюс

Чистий прибуток

Коригування

Виправлення

дорівнює

Капітал на кінець періоду

У

 

278

Рис. 9.8. Зв'язки між Звітом про власний капітал та Балансом і Звітом про фінансові результати

Звіт про фінансові результати

Фінансові звіти підприємства

Доходи

Звіт про рух грошових

Грошові потоки від операційної діяльності,

Баланс

Активи: ■•- Необоротні • Оборотні (в тому числі грошові кошти)

швестиціиноі ДІЯЛЬНОСТІ,

ршансовоі діяльності.

дорівнює

Зобов'язання:

Грошові КОШЇ на початок періоду

дорівнює

Грошові кошти на кінець періоду

Довгострокові

Поточні         

мінус

Витрати

дорівнює

Прибуток (збиток)

від звичайної діяльності

до оподаткування

'Власний капітал:

•          Статутний капітал

•          Нерозподілений прибуток = Прибуток на початок періоду + Чистий прибуток

о

§

f

3

?! О

 

to

Рис. 9.9. Зв'язки між Звітом про фінансові результати та Балансом і Звітом про рух грошових коштів

 

Рис. 9.10. Зв'язки між Додатком до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" та Балансом і Звітом про фінансові результати

9. Основи бухгалтерської звітності

Загальна схема взаємозв’язків фінансових звітів (Баланс, Звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал) наведена на рис. 9.11.

З метою сприяння правильного визначення показників і якісного подання (розкриття) обліково-економічної інфор-мації про діяльність і фінансовий стан підприємствам реко-мендовано Міністерством фінансів України таблицю пе-ревірки порівнянності показників форм фінансової звітності.

Терміни подання фінансової звітності визначено у “Поряд-ку подання фінансової звітності”. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її пере-дачі за належністю, а в разі направлення її поштою — дата отри-мання адресатом звітності, що зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата. Порядком вста-новлюється кінцевий термін подання:

1)         для річної фінансової звітності

♦          не пізніше 20 лютого наступного за звітним роком для окремих юридичних осіб;

♦          не пізніше 15 квітня наступного за звітним роком для консолідованої та зведеної фінансової звітності;

2)         для квартальної звітності

♦          не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним квар-талом для окремих юридичних осіб;

♦          не пізніше ніж протягом 45 днів після закінчення квар-талу для консолідованої та зведеної фінансової звітності.

У разі коли дата подання звітності припадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність таким користувачам:

♦          органам, до сфери управління яких вони належать;

♦          трудовим колективам на їх вимогу;

♦          власникам (засновникам) відповідно до установчих до-кументів;

♦          органам державної статистики;

 

Додатком do річної фінансової звітності "Інформація за сегментами "

Доходи: Звітних сегментів; Нерозподілені

            мінус  

Витрати: Звітних сегментів; Нерозподілені

дорівнює

Фінансовий результат          ^_

діяльності сегмента

Амортизація необоротних активі^

Активи: Звітних сегментів; Нерозподілені

Зобов'язання: Звітних сегментів; Нерозподілені

Капітальні інвестиції

 

Звіт про фінансові результати

Доходи

Ф і н а н c o e i 3 в i m u підприємст

Рис. 9.11. Загальна схема взаємозвязків фінансових звітів

9. Основи бухгалтерської звітності

♦          органам державного казначейства або місцевим фінан-совим органам (щодо використання бюджетних асигну-вань);

♦          іншим користувачам згідно з законодавством (зокрема, Національному банку, Державній комісії з цінних па-перів та фондового ринку).