Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.2. Фінансова звітність підприємства : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

9.2. Фінансова звітність підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Фінансова звітність за Законом України “Про бухгал-терський облік та фінансову звітність в Україні” (ст.1) — бух-галтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Відповідно до ст. 14 цього ж Закону України, фінансова звітність підприємств не стано-вить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених зако-нодавством.

Метою складання фінансової звітності є надання корис-тувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі підприємства, яка необхідна для прийняття рішень щодо:

♦          придбання, продажу та володіння цінними паперами;

♦          участі в капіталі підприємства;

♦          оцінки якості управління;

♦          оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

♦          забезпеченості зобов’язань підприємства;

♦          визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

♦          регулювання діяльності підприємства;

♦          інших рішень.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, на основі даних бух-галтерського обліку всі підприємства зобов’язані складати фінансову звітність. До складу фінансової звітності підприємств (крім бюджетних установ, представництв інозем9. Основи бухгалтерської звітності

них суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного за-конодавства) включаються такі звіти (рис. 9.3): Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до звітів, Додаток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”.

Суб’єктам малого підприємництва та представництвам іно-земних суб’єктів господарської діяльності П(С)БО 25 “Фінан-совий звіт суб’єкта малого підприємництва” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі ба-лансу та звіту про фінансові результати. Деякі підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зо-бов’язані складати та подавати:

♦          консолідовану фінансову звітність, якщо мають дочірні підприємства;

♦          зведену фінансову звітність об’єднання підприємств щодо всіх підприємств, які входять до їх складу, а також Міністерства, інші центральні органи виконавчої вла-ди, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійсн