Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1. Сутність бухгалтерської звітності : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

9.1. Сутність бухгалтерської звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Одним з основних елементів методу бухгалтерського обліку є звітність. Будь-які підприємства чи організації на уза-гальнюючому етапі облікового процесу складають бухгал-терську звітність. Згідно з п.3 ПСБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” бухгалтерська звітність — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для за-доволення потреб певних користувачів. До користувачів звітності (П(С)БО 1, п.3) відносяться фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. Усіх користувачів облікової інфор-мації, потреба в якій в умовах ринкових відносин різко зрос-тає, умовно поділяють за характером фінансового інтересу на дві групи (рис. 9.1):

-          внутрішні — це управлінський персонал усіх рівнів, що здійснює управління підприємством і використовує інформацію для планування, контролю й оцінки госпо-дарської діяльності;

-          зовнішні — ті, хто перебуває за межами підприємства і потребують інформації для прийняття рішень стосов-но налагодження зв’язків з цим підприємством. Ці ко-ристувачі можуть мати до підприємства: 1) прямий фінансовий інтерес; 2) непрямий фінансовий інтерес чи; 3) без фінансового інтересу до певного підприємства.

Для більш повного розкриття сутності слід провести кла-сифікацію звітності підприємства за певними ознаками (рис. 9.2): змістом, призначенням, обсягом, періодичністю подання, способом подання.

За змістом можна виділити: фінансову, статистичну, уп-равлінську та податкову звітність. Основним видом є фінан-сова звітність, яка складається на підставі даних регістрів бух-галтерського обліку, надає інформацію про:

♦          наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, та їх структуру на певну дату;

♦          фінансовий стан підприємства на певну дату;

♦          доходи, витрати, фінансові результати підприємства за звітний період;

♦          структуру доходів та витрат за звітний період;

♦          прибутковість діяльності підприємства за звітний період;

♦          надходження та витрати грошових коштів в результаті операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства у звітному періоді;

 

Без

фінансового

інтересу

– Адміністративно-управлінський персонал (дирекція) – Керівники та спеціалісти окремих підрозділів організації – Інший персонал

– Податкові органи

– Власники (акціонери) – Потенційні

інвестори

– Банки, які

надають кредити

– Постачальники

– Фінансові органи

– Урядові органи

– Банки, які

обслуговують

підприємство

– Профспілки

Страхові компанії

– Замовники

Рис. 9.1. Користувачі бухгалтерської звітності за характером фінансового інтересу

 

9. Основи бухгалтерської звітності

♦          зміни у складі власного капіталу підприємства протя-гом звітного періоду;

♦          ризики та непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання у звітному періоді;

♦          деталізацію й обґрунтованість статей фінансових звітів, передбачену відповідними положеннями (стандарта-ми) бухгалтерського обліку, тощо.

Статистична звітність складається за певними розділами, такими як: статистика фінансів; статистика інновацій; статис-тика праці; статистика промисловості; статистика послуг; ста-тистика зовнішньоекономічної діяльності та інші. Ця звітність необхідна для узагальнення та вивчення господарської діяль-ності підприємств та побудови макроекономічних показників.

Управлінська звітність законодавчо не регулюється. Тому підприємства самостійно розробляють та затверджують

Звітність підприємства

 

За призначенням

—J Зовнішня —J Внутрішня

За способом подання

Подана власноруч

Поштова

За змістом

 

н          Фінансова

 

н          Статистична

н          Управлінська

н          Податкова

-»| Телеграфна ►I Електронна

За періодичністю подання

 

-1        Змінна

 

           

 

            Добова

 

           

 

            Тижнева

 

           

 

            Декадна

 

           

 

            Місячна

 

           

 

            Квартальна

 

           

 

            Піврічна

 

           

 

            Дев’ятимісячна

 

           

ч          Річна

За обсягом

Одного підприємства

Групи підприємств

 

Рис. 9.2. Класифікація звітності

 

спеціальні форми звітності, які мають: певну нескладну струк-туру; бути достатньо простими й доступними для сприйняття; визначати звітну дату або звітний період оптимальні для про-ведення аналізу, обґрунтування та прийняття рішень; містити обмежену необхідну кількість показників.

Податкова звітність регулюється Державною податковою службою України і надає таку сукупність інформації:

♦          розраховану суму у відповідності до чинного законо-давства певного виду податку, внеску, збору за конкретний по-датковий період;

♦          суми фактично сплачені або зараховані у зменшення до сплати певних видів податків, внесків, зборів протягом кон-кретного податкового періоду;

♦          суми певних видів податків, внесків, зборів, які підляга-ють сплаті (зобов’язання перед бюджетом, фондами) або по-верненню підприємству (компенсація з бюджету, фондів) на певну дату.

Податкову звітність можна класифікувати на звітність за державними податками, звітність за місцевими податками та звітність за соціальними внесками.

За призначенням можна виділяти звітність для зовнішніх користувачів та звітність для внутрішніх користувачів. Зовнішня звітність підлягає оприлюдненню і не містить інформації, яка може бути віднесена до комерційної таємниці. Внутрішня звітність призначена лише для внутрішнього ко-ристування. При чому підприємства встановлюють са-мостійно режим доступу до цієї звітності, оскільки вона може містити інформацію, що не підлягає розголошенню.

За обсягом можна виділити звітність одного підприємства чи групи підприємств. Звітність одного підприємства — це звітність, яка складена на підставі узагальненої інформації про господарські операції однієї юридичної особи. В разі складан-ня звітності на підставі узагальненої інформації про результа-ти господарської діяльності більше ніж одного підприємства, таку звітність будемо вважають звітністю групи підприємств.

9. Основи бухгалтерської звітності

За періодичністю подання звітність може бути:

♦          змінна звітність — складається в кінці роботи зміни про результати проведеної роботи (Звіт про виконання змінного завдання з виробництва);

♦          добова звітність — надає інформацію про досягнуті ре-зультати за добу (Звіт про відвантаження готової про-дукції за добу);

♦          тижнева звітність — відображає дані про виконання ро-боти за тиждень (Звіт про реалізацію готової продукції за тиждень);

♦          декадна звітність — містить відомості про здійснені операції протягом декади (Звіт про виконання дого-ворів-поставок за декаду);

♦          місячна звітність — узагальнює інформацію про діяльність, що проведена за місяць (Звіт з праці);

♦          квартальна звітність — складається за результатами проведеної роботи підприємства протягом кварталу (Звіт про фінансові результати);

♦          піврічна звітність — відображає інформацію про госпо-дарські операції підприємства, які здійснено за шість місяців (Баланс);

♦          дев’ятимісячна звітність — узагальнює інформацію ро-боту за дев’ять місяців (Декларація з податку на додану вартість за 9 місяців);

♦          річна звітність — звітність, що складена про діяльність підприємства наростаючим підсумком з початку року (Звіт про рух грошових коштів).

Залежно від того, яким чином підприємство надає звітність користувачам, розрізняють подану власноруч, по-штову звітність, телеграфну звітність або поданою електрон-ною поштою.

Характеризуючи будь-який звіт підприємства, можна по-бачити, що водночас він належить до різних класифікаційних груп, зокрема Звіт про рух грошових коштів:

♦          за змістом фінансова;

♦          за призначенням — зовнішня;

♦          за періодичністю подання — річна;

♦          за обсягом може складатися як за окремим підприємством, так і за групою підприємств;

♦          за способом подання — це поштова чи подається елек-тронною поштою, в певних випадках подається влас-норуч.