Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6711d64b94c111439a1fc27005b0e77b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемні питання та ситуації для обговорення : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання та ситуації для обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

1.         Яку роль відіграють облікові регістри в процесі бухгалтерсь-

кого обліку?

2.         Чи можлива характеристика Головної книги як двостороньо-го та багаторядного регістра, а журналів — як шахових та багаторяд-них?

3.         Назвіть можливі причини помилок при заповненні облікових регістрів. Які шляхи їх уникнення можна запропонувати?

 

4.         Схарактеризуйте сучасні форми ведення бухгалтерського обліку, а також їх переваги та недоліки. Чи може підприємство, ко-ристуючись методичними рекомендаціями Мінфіну України щодо форм та регістрів бухгалтерського обліку, змінювати останні або роз-роблювати свої власні?

5.         Які напрями та шляхи вдосконалення облікових регістрів є актуальними та реальними на вітчизняних підприємствах?

Вивчаємо нормативно-правову базу

Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 р. № 41 “Про затвердження Переліку ти-пових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств” визначає терміни зберігання, особливості знищення та архівування документів, у т.ч. облікових регістрів на вітчизняних підприємства. Самостійно ознайомитися з Наказом та дати відповіді на запитання:

1.         Яким чином обчислюється початок терміну зберігання доку-

ментів, у т.ч. облікових регістрів?

2.         Який термін зберігання встановлено для облікових регістрів?

Тести для контролю

1. Під обліковими регістрами розуміють:

а)         первинні документи;

б)         звітність;

в)         спеціальні таблиці;

г)         всі відповіді правильні.

2.         Облікові регістри за зовнішнім виглядом поділяються на:

а)         книги, листки, картки;

б)         рахунки, таблиці, записи;

в)         книги, картки, таблиці;

г)         всі відповіді правільні.

3.         За будовою регістри поділяються на:

а)         синтетичні, аналітичні, комбіновані;

б)         хронологічні, синтетичні, комбіновані;

в)         двосторонні, односторонні, багатографні;

г)         немає правильної відповіді.

4.         Прикладом одностороннього регістра є:

а)         аркуш касової книги;

б)         Головна книга;

в)         Журнал-головна;

г)         Журнал реєстрації господарських операцій.

5.         У баготографних регістрах розбиваються на підграфи:

а)         одночасно дебетова та кредитова графа;

б)         або дебетова, або кредитова графа;

в)         або дебетова, або кредитова графа, але переважно дебетова;

г)         графи із сумами оборотів.

6.         Шахові регістри використовуються для:

а)         перевірки послідовності реєстрації первинних документів;

б)         контролю правильності визначення кореспонденції рахунків;

в)         виправлення помилок;

г)         перевірки виконання вимог подвійного запису при запов-

ненні облікових регістрів.

7.         Як класифікують облікові регістри за видами бухгалтерсь-

ких записів:

а)         хронологічні і систематичні;

б)         хронологічні та комбіновані;

в)         синтетичні і аналітичні;

г)         синтетичні і хронологічні?

8. Регістри та форми ведення бухгалтерського обліку

8.         Синтетичні та аналітичні регістри застосовуються

відповідно для:

а)         хронологічного та первинного обліку;

б)         синтетичного та аналітичного обліку;

в)         комбінованого;

г)         систематичного.

9.         Для обліку активів у кількісному та якісному вираженні

призначені регістри:

а)         матеріальні;

б)         багатографні;

в)         сортові;

г)         контокорентні.

10.       Помилки в облікових регістрах можуть бути:

а)         простими та складними;

б)         локальними та транзитними;

в)         простими та копіювальними;

г)         немає правильної відповіді.

11.       Касир зробив помилку при заповненні аркуша Касової

книги. Його дії будуть правильними, якщо він:

а)         не буде виправляти помилки, а тільки напише пояснювальну

на і’мя головного бухгалтера;

б)         буде виправляти помилку коректурним способом;

в)         буде виправляти помилку способом сторно;

г)         буде виправляти помилку додатковим записом.

2. Сальдо кінцеве, обороти по дебету та кредиту активного ра-хунка після виправлення помилок методом сторно будуть дорівню-вати:

 

Дебет Активний рахунок Кредит

Сальдо початкове – 200      

1.01. 100         10.01. 60

15.01. 150       20.01 70

16.01 (50)       29.01. (20)

Оборот по Дебету – ?           Оборот по Кредиту – ?

Сальдо кінцеве – ?   

           

а)         Об. Д-т = 200, Об. К-т = 110,

С-до кін = 290;

б)         Об. Д-т = 400, Об. К-т = 110,

С-до кін = 290;

в)         Об. Д-т = 300, Об. К-т = 150,

С-до кін = 350;

г)         Об. Д-т = 500, Об. К-т = 150

С-до кін = 300.

 

13.       Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють:

а)         сукупність бухгалтерських регістрів;

б)         послідовність узагальнення даних про господарські операції

на синтетичних рахунках;

в)         систему рахунків, що пов’язані подвійним записом;

г)         систему таблиць із перліком господарських операцій за

звітний період.

14.       Чи має право підприємство обрати просту форму ведення

бухгалтерського обліку, якщо:

а)         кількість господарських операцій за звітний період сягає 20;

б)         кількість господарських операцій за звітний період сягає 100

та виконані роботи характеризуються великою ма-

теріаломісткістю;

в)         кількість господарських операцій за звітний період сягає 50

та підприємство займається виробничою діяльністю;

г)         усі відповіді правильні.

15.       Спрощена форма ведення обліку не передбачає узагаль-

нення інформації про господарські операції у таких регістрах:

а)         Журналі реєстрації господарських операцій та касової книги;

б)         Відомостях обліку готівки та розрахунків з дебіторами та

кредиторами;

в)         відомості обліку власного капіталу та оборотно-сальдової

відомості;

г)         немає правильної відповіді.

16.       Основними регістрами журнальної форми ведення обліку

є:

а)         Головна книга, журнал реєстрації господарських операцій;

б)         журнали, допоміжні до них відомості, Головна книга;

в)         журнали, допоміжні до них відомості, Головна книга та касо-

ва книга;

г)         усі відповіді правильні.

17.       При використанні меморіально-ордерної форми ведення

обліку складаються:

а) меморіальні ордери, накопичувальні відомості, Головна кни-га;

8. Регістри та форми ведення бухгалтерського обліку

б)         накопичувальні відомості, Головна книга, оборотна відомість

по синтетичним рахункам;

в)         оборотна відомість по синтетичним та аналітичним рахун-

кам, меморіальні ордери, звітність;

г)         усі відповіді правильні.

18. При журнальній формі баланс складається за даними:

а)         журналів;

б)         відомості по синтетичним рахункам;

в)         відомостей по аналітичним рахункам;

г)         Головної книги.

Практичні завдання

Задача 1. Заповність такі облікові регістри: інвентарну картку об’єкта основних засобів, картку складського обліку матеріалів.

Задача 2. Заповність аркуш Касової книги.

Задача 3. Виправте всіма можливи способами помилку за умов виявлення помилки: а) 31 січня; б) 2 лютого; в) 24 квітня.

Якщо 30 січня треба було відобразити в обліковому регістрі от-римання 200 л пального вартістю 660 грн, але внаслідок описки бух-галтер оформив цю операцію на суму 600 грн по дебету субрахунка “Паливо” та кредиту субрахунка “Рохрахунки з вітчизняними поста-чальниками”.

Задача 4. Виходячи із змісту нижченаведених господарських операцій та сальдо кінцевих по рахунках систематизувати відповідну облікову інформацію в регістрах спрощеної форми веден-ня бухгалтерського обліку.

Дані для виконання завдання подано в табл. 8.15–8.18):

Таблиця 8.15

Баланс швейной фабрики на 31 березня 2004 р.

Актив Пасиив

 

Найменування рахунків       Сума, грн

Основні засоби         50 000

Матеріали      20 000

Паливо           3800

Поточний рахунок    4950

Заборгованість підзвіт-них осіб      50

Б А Л А Н С   78 800

 

Найменування рахунків       Сума, грн

Статутний капітал    61 800

Заборгованість постачаль-никам    5000

Короткострокові кредити банків    4000

Нерозподілений прибуток   2000

Заборгованість з оплати праці        6000

Б А Л А Н С   78 800

Таблиця 8.16

Відомість залишків по рахунку “Паливо” на 31 березня 2004 р.

 

№ п/п  Найменування видів палива           Одиниці виміру        Кількість         Ціна за одиницю       Сума, грн

1          Дрова м. куб. 300      6          1800

2          Вугілля           т          200      10        2000

            Усього            -          -          -          3800

Таблиця 8.17

Відомість залищків по рахунку “Розрахунки з підзвітними особами” на 31 березня 2004 р.

 

№п/п   Призвище, ім’я, побатькові  Посада            Сума, грн

1          Сафронова Олександра Миколаївна          Менеджер      20

2          Падюк Іван Петрович          Експедитор    30

            Усього            -          50

 

8. Регістри та форми ведення бухгалтерського обліку

Таблиця 8.18

Господарські операції

 

№ п/п

1          Зміст операції            Сума, грн

 

            Отримано в касу з поточного рахунка гроші на господарські витрати та виплату заробітної плати 6100

2          Отримано від постачальників та оприбутковано на склад паливо:

а)         дрова 100 м.куб. за ціною 6 грн за 1 м.куб. на суму 600,0 грн;

б)         вугілля 100 т за ціною 10 грн за 1 т на суму 1000 грн      1600

3 4

5          Перераховано гроші з поточного рахунку для погашення заборгованості постачальникам   2000

 

            Видано з каси під звіт на господарські витрати та відрядження:

а)         інженеру Бурцеву В.П. – 40,00 грн;

б)         менеджеру Сафроновой О.М. – 20,00 грн;

в)         експедитору Падюку І.П. – 40,00 грн         100

 

            Прийняти та затвердити звіти підзвітних осіб про витрати на потреби основного виробництва:

а)         менеджера Сафронової О.М. – 30,00 грн;

б)         експедитора Падюка І.П. – 40,00 грн         70

6

7

8

9 10     Прийнято в касу від менеджера Сафронової О.М. невикористані залишки підзвітних сум   10

 

            Відпущено зі складу в основне виробництво паливо:

а)         дрова 120 м.куб. за ціною 6 грн за 1 м.куб. на суму 720,0 грн;

б)         вугілля 150 т. за ціною 10 грн за 1 т на суму 1500,00 грн            2220

 

            Отримано від постачальників та оприбутковано на склад паливо:

а)         дрова 30 м.куб. за ціною 6 грн за 1 м.куб. на суму 180,0 грн;

б)         вугілля 50 т. за ціною 10 грн за 1 т на суму 500 грн         680

 

            Прийнято та затверджено звіти підзвітних осіб про витрати на потреби основного виробництва:

а)         інженера Бурцева В.П.–30,00 грн;

б)         експедитора Падюка І.П. – 20,00 грн         50

 

            Повернуто короткостроковий кредит банку         4000

11

12 13   Видано з каси заробітну плату робітникам підприємства за попередній місяць          6000

 

            Нараховано зарплату робітникам за поточний місяць     5600

 

            Нараховано амортизацію виробничого обладнання       230

14 15   Передано на склад готову продукцію за фактичною виробничою собівартістю          7850

 

            Відвантажено всю продукцію, що була виготовлена за поточний місяць за вартістю            10 000

16        Отримання від покупця продукції  10 000

17        Рішенням акціонерів збільшено статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку     2000

Задача 5. Виходячи із змісту господарських операцій та сальдо кінцевих, за рахунками в задачі №4 систематизувати відповідну облікову інформацію в регістрах журнальної форми ведення бухгал-терського обліку.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_6711d64b94c111439a1fc27005b0e77b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0