Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4f23164e42ee790a04146089e4df17ca, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.2. Порядок заповнення облікових регістрів : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

8.2. Порядок заповнення облікових регістрів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Форми облікових регістрів, порядок записів у них, оброб-ки та використання необхідної інформації визначаються відповідними нормативними документами:

порядок запису, обробки та використання інформації про господарські операції в облікових регістрах регламентується “Положенням про документальне забезпечення записів у бух-галтерському обліку”, що затверджене наказом Мінфіну Ук-раїни №88 від 24.05.1995 р.;

8. Регістри та форми ведення бухгалтерського обліку

форми облікових регістрів та порядок їх застосування за формами бухгалтерського обліку регламентуються “Методич-ними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерсь-кого обліку малими підприємствами” (наказ Мінфіну України №422 від 25.06.2003 р.) та “ Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку” (наказ Мінфіну України №356 від 29.12.2000 р.) — для всіх інших підприємств незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, крім крім банків і бюджет-них установ.

Господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первин-них документів. Усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мо-вою. Поряд з українською мовою може застосовуватися інша мова в порядку, визначеному статею 11 Закону України “Про мови в Україні”. Документи, що є підставою для записів у бух-галтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні ма-ти впорядкований автентичний переклад.

Записи в облікових регістрах здійснюються після пе-ревірки первинних документів за формою і змістом, в міру їх надходження до місця обробки (бухгалтерії, обчислювального центру), проте не пізніше терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробітної плати та здійснення інших розрахунків, складання бухгалтерської, податкової і статистичної звітності.

Господарські операції відображаються у регістрах у грив-нях і копійках, а в регістрах, у яких систематизовані операції в іноземних валютах, — додатково ще й у відповідних вимірни-ках іноземної валюти.

Записи в облікових регістрах можуть бути простими та копіювальними. Прості здійснюються тільки в одному примірнику. Копіювальні передбачають заповненням першого примірника одночасно з другим примірником за допомогою копіювального паперу. Таким чином заповнюється Касова книга, що виключає можливість виникнення помилок

внаслідок переписування та сприяє економії часу на облікові операції.

Наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу) інфор-мація про господарські операції в окремих облікових регістрах підсумовуюється та переноситься у згрупованому вигляді до бухгалтерських звітів: по кожному рахунку підраховуються обороти по дебету та кредиту, визначаються залишки — саль-до. Регістри підписуються відповідальною особою, яка склала їх та несе відповідальність за правильність облікової реєстрації.

Первинні документи поточного місяця комплектуються до кожного регістру бухгалтерського обліку в хронологічному і систематичному (по відношенню до регістру) порядку, нуме-руються і переплітаються (зшиваються) із зазначенням на-лежності до регістру і періоду.

Підприємства й установи, що складають облікові регістри на машинозчитувальних носіях, зобов’язані забезпечити технічні засоби для їх відтворення у зручному для читання ви-гляді. Але як у машиному, так і в ручному режимі вже оформ-ленні записи в регістрах повинні бути захищені від не-сакціонованих і непомітних виправлень. З цією метою автома-тичні програми повинні бути оснащені функцією блокування для оновленних записів, а при ручному заповнені регістрів слід користуватися тільки чорнилами або пастою синього та чорного кольорів. Записи в облікових регістрах треба роботи чіткими, щоб уникнути непорозумінь та неоднозначностей.

Проте на практиці помилки при заповнені облікових регістрів не є поодинокими випадками. Причини, з яких вони виникають, різні: людський фактор, несправності техніки, не-доліки в організації документообігу тощо. За характером по-милки можуть бути локальними та транзитними. Локальні по-милки відрізняються від транзитним тим, що не тягнуть за со-бою помилки в інших регістрах, в оборотних відомостях та ба-лансі. Прикладом локальної помилки є неправильне датуван-ня операції, орфографічні помилки в записах, описки які не вплинули на підсумок усього регістру. Транзитні помилки

8. Регістри та форми ведення бухгалтерського обліку

частіше пов’язані з визначенням кореспонденції рахунків, сум проводок та невиконанням правилу подвійного запису.

Помилки в записах знаходяться при складанні оборотних та шахових відомостей, при зіставленні сальдо за аналітич-ними та синтетичними рахунками, що грунтується на взаємо-зв’язку між синтетичними рахунками через їх кореспонденцію та між синтетичним і його аналітичними рахунками.

Зокрема, в шаховій відомості підсумок граф по вертикалі дорівнює підсумку рядків по горизонталі, оскільки сума саль-до по дебету всіх рахунків дорівнює сумі сальдо по кредиту всіх рахунків. В оборотно-сальдових відомостях підсумок гра-фи “обороти по дебету” повинен дорівнювати підсумку гра-фи”обороти по кредиту”, а підсумок графи “сальдо кінцеве по дебету” — підсумку графи “сальдо кінцеве по кредиту”.

Перевірка правильності записів на синтетичних і аналітичних рахунках виконується за допомогою оборотних аналітичних відомостей, які дають змогу перевірити рівність оборотів та сальдо всіх аналітичних рахунків з відповідними показниками синтетичного рахунку.

Усі виявлені помилки необхідно виправити належним чи-ном, враховуючи, що в тексті та цифрових даних облікових регістрів підчистки і необумовлені виправлення не допуска-ються.

Залежно від характеру та часу виявлення помилки законо-давством передбачаються такі способи їх виправлення: корек-турний спосіб та спосіб сторно (або “червоного” сторно).

Арифметичні помилки й описки, які виявлено до складан-ня звітів в облікових регістрах, що заповнюються ручним спо-собом, виправляються коректурним способом, тобто непра-вильний текст або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати виправлене. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом “виправлено” та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

Помилки в облікових регістрах за минулий звітний період, тобто помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Голо-вну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб пе-редбачає складання Бухгалтерської довідки, в якій наводиться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерсь-кого обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання Бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку: неправильний запис (сума, кореспонденція рахунків) робиться ще раз, але вже червоним чорнилом (пастою кулькових ручок), або із знаком “мінус”, або в дужках, а правильний запис заноситься чорнилом (пас-тою кулькових ручок) синього або чорного кольору. Внесен-ням цих даних до облікового регістру в місяці, в якому виявле-но помилку, ліквідується неправильний запис та відобра-жається правильна сума і кореспонденція рахунків бухгал-терського обліку.

В теорії бухгалтерського обліку існує ще один спосіб ви-правлення помилок у регістрах — спосіб додаткових записів. Він застосовується, коли сума проводки в регістрі є меншою, ніж фактичне її значення. Тоді додатково робиться запис (про-водка) на виявлену різницю. Таким чином, сума обох прово-док буде відповідати одній правильній.

Порядок виправлення помилок у регістрах, що створені машинним способом, встановлюється вказівками з організації бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки.

Облікові регістри, що пройшли обробку, підлягають обов’язковій передачі до архіву. Термін зберігання облікових регістрів у архіві визначається згідно з Переліком типових до-кументів, що утворюються в діяльності органів державної представницької і виконавчої влади та місцевого самовряду-вання, інших установ, організацій і підприємств із зазначен-ням термінів зберігання матеріалів, який затверджено наказом Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів Ук-раїни №41 від 20 липня 1998 р. (Додаток 12). Зберігання

8. Регістри та форми ведення бухгалтерського обліку

облікових регістрів, що пройшли опрацювання в бухгалтерії і були підставою для складання звітності, оформлення і переда-чу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства.

Видача облікових регістрів з бухгалтерії і з архіву підприємства працівникам інших структурних підрозділів мо-же провадитися тільки за рішенням головного бухгалтера. Їх вилучення може бути здійснене тільки за постановою органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і судів, держав-ної контрольно-ревізійної та податкової служб відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформлюється протоколом (актом), копія якого вручається під розписку відповідній посадовій особі підприємства, установи. З дозволу і в присутності представників органів, які здійснюють вилу-чення, відповідні посадові особи підприємства, установи мо-жуть зняти копії та скласти реєстр документів, що вилучають-ся, із зазначенням підстав і дати їх вилучення. Якщо вилуча-ються томи документів, які недооформлені (не переплетені, не пронумеровані тощо), то з дозволу і в присутності представ-ників органів, які проводять вилучення, відповідні посадові особи підприємства, установи можуть дооформити ці томи (зробити опис, пронумерувати аркуші, прошнурувати, опеча-тати, засвідчити своїм підписом та печаткою).

Органи, що вилучили документи, забезпечують підприємствам, установам за їх письмовим зверненням мож-ливість зробити виписку, витяг, копію документів для видачі довідок за обставинами відповідно до законодавства. У разі повернення вказаними органами документів, що були раніше вилучені, такі документи приймаються під розписку відповідною посадовою особою підприємства, установи та ра-зом із рішенням про повернення підшиваються до тих же томів, з яких документи були вилучені та в яких знаходяться постанови про вилучення, реєстр і копії таких документів.

У разі пропажі або знищення облікових регістрів керівник підприємства, установи письмово повідомляє про це право-охоронні органи та наказом призначає комісію для встанов-лення переліку відсутніх регістрів та розслідування причин їх

пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошу-ються представники слідчих органів, охорони і державного по-жежного нагляду. Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником підприємства, устано-ви. Копія акта надсилається в 10-денний термін органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, податковій інспекції та місцевому фінансовому органу — бюджетними ус-тановами.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4f23164e42ee790a04146089e4df17ca, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0