Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемні питання за темою : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання за темою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

1.         Яку собівартість краще формувати на рахунку 23 “Вироб-ництво” фактичну чи нормативну?

2.         Чи потрібний розрахунок нерозподілених загальновиробни-чих витрат?

3.         У яких випадках можливе використання методів оцінки за-пасів згідно з П(С)БО 9 “Запаси” для оцінки готової продукції?

4.         Чим викликане використання у фінансовому обліку виробни-чої, а не повної собівартості готової продукції, робіт, послуг?

5.         Чи завжди необхідно в обліку придбання основних засобів ви-користовувати рахунок 15 “Капітальні інвестиції”?

7. Облік господарських процесів

Визначаємо нормативно-правову базу

П (с) БО 7 “Основні засоби” визначає методологічні засади фор-мування інформації про основні засоби.

Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповіді на запитання:

1.         Як визначається об’єкт основних засобів?

2.         Які критерії визнання об’єкта основних засобів активом?

3.         За якою вартістю придбані основні засоби визначаються ак-тивом?

4.         Які витрати не включаються до первинної вартості основних засобів?

5.         Як визначається поняття зносу необоротних активів?

6.         Яке визначення первинної вартості необоротних активів?

7.         Хто встановлює вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів?

П (с) БО 8 “Нематеріальні активи” визначає методологічні заса-ди формування в бухгалтерському обліку інформації про нема-теріальні активи.

Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповіді на запитання:

1.         Нематеріальний актив відноситься до монетарних чи немо-нетарних активів?

2.         За якою вартістю зараховуються на баланс підприємства придбані (створені) нематеріальні активи?

3.         Протягом якого періоду нематеріальний актив утримується підприємством?

4.         Чи може бути нематеріальний актив переданий в оренду іншим особам?

5.         Чи може нематеріальний актив використовуватись у вироб-ництві?

6.         Чи поширюється П (с) БО 8 на гудвіл?

7.         На які групи поділяються нематеріальні активи?

П (с) БО9 “Запаси” визначає методологічні засади формування інформації про виробничі запаси.

Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дайте відповідь на такі запитання:

1.         З якою метою виробничі запаси утримуються підприємством?

2.         З яких складових формуються виробничі запаси?

3.         За якою вартістю придбані виробничі запаси зараховуються

на баланс підприємства?

4.         Які витрати не включаються до первісної вартості запасів?

5.         У якому випадку запаси визнаються активом?

6.         У якому випадку до первісної вартості запасів включаються

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів? П(С)БО 16 “Витрати” визначає методологію обліку витрат на виробництво. Самостійно ознайомтеся з названим стандартом і дай-те відповідь на такі запитання:

1.         Які складові має собівартість реалізованої продукції?

2.         Які складові має виробнича собівартість?

3.         Які складові відносяться до прямих матеріальних витрат?

4.         Які витрати відносяться до прямих витрат на оплату праці?

5.         Які виробничі витрати відносяться до інших прямих витрат?

6.         Який склад мають загальновиробничі витрати?

7.         Які загальновиробничі витрати можуть бути віднесені до змінних?

8.         Які загальновиробничі витрати можуть бути віднесені до постійних?

9.         Ким встановлюється розподіл витрат на змінні та постійні?

П(С)БО 15 “Дохід” визначає методологічні засади формування

інформації про доходи підприємства. Самостійно ознайомтеся з на-званим стандартом і дайте відповідь на такі запитання:

1.         Чи визнаються доходом податок на додану вартість, акциз-ний збір і обов’язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетних фондів?

2.         Чи визнається доходом сума попередньої оплати продукції (робіт, послуг)?

3.         Чи визнається доходом сума авансу в рахунок оплати про-дукції?

4.         За наявності яких умов визнаається дохід від реалізації про-дукції?

7. Облік господарських процесів

Тести для контролю

1.         Визначте, які з наведених показників характеризують ос-

новні засоби підприємства:

а)         еквіваленти грошових коштів;

б)         транспортні засоби;

в)         незавершене виробництво;

г)         витрати майбутніх періодів.

2.         Визначте, які з наведених показників характеризують не-

матеріальні активи:

а)         гудвіл;

б)         витрати майбутніх періодів;

в)         довгострокові фінансові інвестиції;

г)         короткострокові кредити банків.

3.         До виробничої собівартості продукції входять:

а)         прямі витрати на оплату праці;

б)         адміністративні витрати;

в)         витрати майбутніх періодів;

г)         витрати на збут.

4.         Як закривається в кінці звітного періоду рахунок 70 “До-

ходи від реалізації”:

а)         шляхом списання його кредитового сальдо в кредит рахунка

79 “Фінансові результати”;

б)         шляхом списання його дебетового сальдо в дебет рахунка 79

“Фінансові інвестиції”;

в)         шляхом списання його дебетового сальдо в кредит рахунка

79 “Фінансові результати”;

г)         шляхом списання його кредитного сальдо в дебет рахунка 79

“Фінансові результати”.

5.         Основні засоби не призначені для:

а)         використання у процесі виробництва;

б)         для продажу;

в)         для здійснення соціально-культурних функцій;

г)         передачі в оренду.

6.         Інші необоротні матеріальні активи включають:

а)         багаторічні насадження;

б)         транспортні засоби;

в)         бібліотечні фонди;

г)         обладнання.

7.         Ліміт вартості малоцінних необоротних матеріальних ак-

тивів визначає:

а)         П(С)БО;

б)         Кабінет Міністрів України;

в)         підприємство;

г)         податкова служба.

8.         На баланс підприємства придбані основні засоби зарахову-

ються за:

а)         первісною вартістю;

б)         справедливою вартістю;

в)         залишковою вартістю;

г)         ліквідаційною вартістю.

9.         Первісна вартість основних засобів не включає:

а)         суми, сплачені постачальникам;

б)         відсотки за банківський кредит;

в)         витрати на транспортування;

г)         суми ПДВ, що відшкодовуються з держбюджету.

10.       Основні засоби обліковуються на рахунку:

а)         10 “Основні засоби”;

б)         23 “Основне виробництво”;

в)         40 “Статутний капітал”;

г)         12 “Нематеріальні активи”.

11.       До виробничих запасів відносяться:

а)         готова продукція;

б)         незавершене виробництво;

в)         малоцінні та швидкозношувані предмети;

г)         дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги.

12.       До первісної вартості виробничих запасів входять:

а) транспортно-заготівельні витрати;

7. Облік господарських процесів

б)         суми процентів за банківський кредит;

в)         витрати на збут;

г)         адміністративні витрати.

13.       Фактична собівартість придбання виробничих запасів виз-

начається:

а)         собівартість придбання = купівельна вартість + транспортно-

заготівельні витрати;

б)         собівартість придбання = купівельна вартість – транспортно-

заготівельні витрати;

в)         собівартість придбання = купівельна вартість / транспортно-

заготівельні витрати;

г)         собівартість придбання = купівельна вартість × транспорт-

но-заготівельні витрати.

14.       Транспортно-заготівельні витрати відносяться до:

а)         прямих витрат;

б)         непрямих витрат;

в)         можуть бути прямими та непрямими;

г)         адміністративних.

15.       Яка кореспонденція рахунків з обліку придбання основних

засобів є правильною?

а)         Дебет рах. 15 Кредит рах. 10;

б)         Дебет рах. 15 Кредит рах. 63;

в)         Дебет рах. 10 Кредит рах. 15;

г)         Дебет рах. 631 Кредит рах. 15.

16.       Чому дорівнює первісна вартість виробничого обладнання,

якщо сума, сплачена постачальнику, становила 6000 грн, у т. ч.

ПДВ — 1000 грн. Крім того, підприємство здійснило витрати на

транспортування обладнання на суму 900 грн:

а)         6900 грн;

б)         6000 грн;

в)         5900 грн;

г)         5100 грн.

17.       Яка кореспонденція рахунків з обліку витрат виробництва

правильна:

а) Дебет рах. 201 Кредит рах. 631;

б)         Дебет рах. 23 Кредит рах. 201;

в)         Дебет рах. 26 Кредит рах. 23;

г)         Дебет рах. 201 Кредит рах. 23?

18.       Які витрати не відносяться до транспортно-заготівельних:

а)         витрати на збут;

б)         витрати на вантажно-розвантажувальні роботи;

в)         витрати зі страхування ризиків транспортування запасів?

19.       Які витрати не включаються до виробничої собівартості

продукції:

а)         прямі;

б)         змінні;

в)         нерозподілені?

20.       Які витрати не відносяться до загальновиробничих:

а)         витрати на утримання обладнання;

б)         оплата праці директора підприємства;

в)         оплата праці начальника цеху?

21.       Яка кореспонденція рахунків відображає здачу готової

продукції із виробництва на склад:

а)         Дебет рах. 23 Кредит рах. 26;

б)         Дебет рах. 26 Кредит рах. 23;

в)         Дебет рах. 20 Кредит рах. 23?

22.       Яка продукція вважається реалізованою при методі нара-

хування:

а)         оплачена через касу підприємства;

б)         оплачена через поточний рахунок;

в)         відвантажена покупцеві?

23.       Якою кореспонденцією рахунків відображається відванта-

ження готової продукції покупцеві за собівартістю:

а)         Дебет рах. 23 Кредит рах. 26;

б)         Дебет рах. 90 Кредит рах. 26;

в)         Дебет рах. 791 Кредит рах. 90?

7. Облік господарських процесів

24.       Вартість незавершеного виробництва відображається на

рахунку:

а)         39, “Витрати майбутніх періодів”;

б)         69, “Доходи майбутніх періодів”;

в)         23, “Виробництво”.

25.       Фактичну виробничу собівартість готової продукції відоб-

ражає:

а)         сальдо рахунка 23;

б)         оборот по дебету рахунка 23;

в)         кредитовий оборот рахунка 23.

26.       Якою кореспонденцією рахунків відображається дохід від

реалізації продукції у випадку реалізації з відстрочкою платежу

а)         Дебет рах. 36 Кредит рах. 70;

б)         Дебет рах. 70 Кредит рах. 36;

в)         Дебет рах. 681 Кредит рах. 70?

27.       Якою кореспонденцією рахунків відображається податко-

вий кредит у випадку передоплати продукції покупцем:

а)         Дебет рах. 641 Кредит рах. 70;

б)         Дебет рах. 70 Кредит рах. 641;

в)         Дебет рах. 70 Кредит рах. 643?

Практичні завдання

Задача 1. Підприємство придбало об’єкт основних засобів вартістю 18 000 грн, у т.ч. ПДВ — ? Витрати на транспортування об’єкта становили 450 грн, крім того ПДВ — ? Витрати на установку об’єкта — 800 грн, крім того ПДВ — ? Транспортування та установка об’єкта здійснена підрядними організаціями.

Складіть бухгалтерські проводки з обліку придбання основних засобів та визначте первісну вартість придбаного об’єкта, якщо всі витрати на придбання об’єкта здійснені на умовах передплати.

Задача 2. Підприємство придбало малоцінні необоротні ма-теріальні активи:

1) столи для співробітників у кількості 5 одиниць за ціною 1400 грн з ПДВ;

2) книжкову шафу за ціною 2500 грн з ПДВ.

Вартість перевення залученим транспортом становила 90 грн з ПДВ. Усі витрати на придбання здійснені з відстрочкою платежу.

Складіть бухгалтерські проводки з обліку придбання ма-лоцінних необоротних матеріальних активів та визначте їх первісну вартість.

Задача 3. Підприємство використовує три види матеріалів А, Б, В. Залишок матеріалів на складі на початок місяця за фактичною собівартістю придбання:

матеріал А — 26 000 грн, у т.ч. 20 000 грн — купівельна вартість,

транспортно-заготівельні витрати — 6000 грн;

матеріал Б — 4000 грн, у т.ч. купівельна вартість — 3500 грн,

транспортно-заготівельні витрати — 500 грн;

матеріал В — 9000 грн, у т.ч. купівельна вартість — 7500 грн,

транспортно-заготівельні витрати — 1500 грн

Протягом місяця підприємство придбало матеріали за купівель-ною вартістю: матеріал А — 7000 грн, матеріал Б — 3000 грн, матеріал В — 5000 грн.

Загальна сума транспортно-заготівельних витрат протягом місяця становила 4500 грн. Визначте фактичну собівартість прид-бання кожного виду матеріалів. Складіть бухгалтерські проводки.

Задача 4. Визначте виробничу собівартість виготовленої у звітному місяці готової продукції та складіть бухгалтерські провод-ки з обліку витрат на виробництво та здачі готової продукції на склад, якщо відомо:

1)         вартість незавершеного виробництва на початок місяця — 10

500 грн, а на кінець місяця — 9700 грн;

2)         витрати на виробництво продукції у звітному періоді

становили:

-          сировина і матеріали — 30 000 грн;

-          нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції — 10 000 грн;

-          відрахування на соціальні заходи — 3806 грн;

-          загальновиробничі витрати — 4000 грн, у т.ч. розподілені — 3600 грн.

7. Облік господарських процесів

Задача 5. Визначте фінансовий результат від реалізації готової продукції у звітному місяці та складіть бухгалтерські проводки з обліку процесу реалізації за такими даними:

1)         вартість відвантаженої продукції з відстрочкою платежу — 240 000 грн, у т.ч. ПДВ — ?;

2)         собівартість реалізованої продукції — 125 000 грн;

3)         адміністративні витрати, накопичені на рахунку 92 протягом місяця — 20 000 грн;

4)         витрати на збут, накопичені протягом місяця на рахунку 93 — 5000 грн.

Іншої операційної діяльності у звітному місяці підприємство не здійснювало. Розрахуйте прибуток (збиток) від операційної діяльності.