Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.4. Облік процесу реалізації : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

7.4. Облік процесу реалізації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

В умовах ринкової економіки зростає значення процесу реалізації продукції, робіт і послуг. У процесі реалізації визна-чається обсяг попиту на продукцію, а також прибуток, який вона забезпечує виробнику.

У фінансовому обліку відомі два методи визначення ре-алізованої продукції:

1)         касовий метод;

2)         метод нарахування.

При першому методі реалізованою вважається продукція, яка відвантажена покупцеві і за яку надійшли кошти у готівковій чи безготівковій формі. При другому методі ре-алізованою визначається продукція, яка передана покупцеві незалежно від того, надійшли за неї кошти чи ні. Найбільш по-ширеним методом є метод нарахування, який відповідає прин-ципам бухгалтерського обліку. Саме він передблачений П(с)БО 15 “Дохід”.

Реалізована продукція обліковується за двома оцінками — за собівартістю і за договірною вартістю. Облік реалізованої продукції за собівартістю здійснюється на рахунку 90 “Собівартість реалізації”, а за договірною вартістю — на рахун-ку 70 “Дохід від реалізації”. Фінансовий результат від ре-алізації продукції, робіт і послуг визначається на рахунку 79 “Фінансові результати”.

Собівартість реалізованої продукції, що формується на ра-хунку 90, має такі складові (рис. 7.11).

Фактична собівартість реалізованої продукції

Виробнича

собівартість

реалізованої продукції

Нерозподілені

загальновиробничі

витрати

Понаднормативні

виробничі

витрати

 

Рис. 7.11. Складові собівартості реалізованої продукції

 

Понаднормативні виробничі витрати обліковуються окре-мою складовою, якщо на рахунку 23 “Виробництво” фор-мується не фактична, а нормативна (планова) виробнича собівартість виготовленої продукції.

Порядок обліку реалізованої продукції на рахунку 90 “Собівартість реалізації” показано на рис. 7.12.

Як видно з рис. 7.12, і на дебеті і кредиті рахунка 90 відоб-ражається один і той же показник — собівартість реалізованої продукції. Відмінність у тому, що на дебеті рахунка цей показ-ник складається з окремих складових, а з кредиту він списується загальною сумою.

Об. Собівартість реалізованої продукції

Кредит

рах. 26 рах. 23 рах. 91

20,66,65

90 Дебет Собівартість реалізації Кредит

Об. Собівартість реалізованої продукції:

а)         виробнича собівартість

реалізованої продукції

б)         нерозподілені постійні

загальновиробничі витрати

в)         зверхнормативні та інші

виробничі витрати

Дебет рах.

Рис. 7.12. Облік процесу реалізації за собівартістю реалізованої продукції

В дебет рахунка 90 “Собівартість реалізації” з кредиту ра-хунка 26 “Готова продукція” списується фактична виробнича собівартість готової продукції, якщо вона відпускається по-купцеві зі складу. Фактична виробнича собівартість робіт і по-слуг та готової продукції, яка відпускається із виробництва списується в дебет рахунка 90 з кредиту рахунка 23 “Вироб-ництво”. В такому випадку складова “понаднормативні вироб-ничі витрати на дебеті рахунка 90 буде відсутня. Якщо ж з кре-диту рахунка 23 в дебет рахунка 90 буде списуватись норма-тивна собівартість реалізованої продукції, то окремою складо-вою будуть реєструватись понаднормативні виробничі витра-ти з кредиту рахунків виробничих запасів, розрахунків з опла7. Облік господарських процесів

ти праці та інших. У випадку існування у звітному періоді по-наднормативних (нерозподілених) загальновиробничих вит-рат вони будуть списуватись в дебет рахунка 90 з кредиту ра-хунка 91 “Загальновиробничі витрати”.

В кінці звітного періоду накопичена на дебеті рахунка 90 “Собівартість реалізації” сума списується з кредиту цього ра-хунка в дебет рахунка 79 “Фінансові результати”.

Облік процесу реалізації продукції за договірною вартістю здійснюється на рахунка 70 “Доходи від реалізації” наступним чином (рис. 7.13).

Дохід від реалізації продукції визначається згідно з П(С)БО “Дохід”. Не визнаються доходом підприємства подат-ки, що утримуються з доходу від реалізації продукції (податок на додану вартість, акцизний збір та ін.).

70

Кредит           Дебет Доходи від реалізації Кредит           Дебет

рах. 641, 643—1) податки, що

Об.      утримуються з

Л         доходу від

реалізації продукції

рах. 791 —► 2) чистий дохід від

реалізації продукції

Об. Дохід від реалізації

продукції -4    рах. 36,

Рис. 7.13. Облік процесу реалізації продукції за договірною вартістю

Залежно від форми розрахунків з покупцями за реалізова-ну продукцію рахунок 70 “Доходи від реалізації” кореспондує на суми доходу і податків з різними рахунками.

У випадку реалізації продукції з відстрочкою платежу на суму доходу запис здійснюється в дебет рахунка 36 “Розрахун-ки з покупцями і замовниками”, а у випадку передплати за про-дукцію — в дебет рахунка 681 “Розрахунки за авансами одержа-ними”. Податки, що утримуються з доходу від реалізації про-дукції у кредит (з відстрочкою платежу), записуються в кредит рахунка 641 “Розрахунки за податками”, а у випадку передпла-ти — в кредит рахунка 643 “Податкове зобов’язання”.

Для визначення фінансового результату процесу ре-алізації продукції (валового прибутку чи валового збитку) чи-стий дохід від реалізації продукції порівнюється із собівартістю реалізованої продукції. Порівняння здійснюється на рахунку 79 “Фінансові результати”, на субра-хунку 791 ”Результат операційної діяльності”. З цією метою в кінці звітного періоду рахунки 70 “Доходи від реалізації” і 90 “Собівартість реалізації” закриваються шляхом списання до-ходів і витрат на рахунок 791 (рис. 7.14).

79

Кредит           Дебет____Фінансові результати____Кредит        Дебет

рах. 90 -► Об. Собівартість реалізованої продукції

Об. Чистий дохід від

реалізованої продукції -«- рах.

Рис. 7.14. Визначення фінансового результату процесу реалізації

Якщо чистий дохід від реалізації перевищує собівартість реалізованої продукції, підприємство отримує в результаті процесу реалізації валовий прибуток, у протилежному випад-ку — валовий збиток.

Аналітичний облік процесу реалізації здійснюється за ви-дами готової продукції, робіт і послуг.