Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4c7bb20be7108cbb1e1a1c6f9c459a3a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.3. Облік процесу виробництва : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

7.3. Облік процесу виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Під процесом виробництва розуміють сукупність госпо-дарських операцій, пов’язаних з виготовленням продукції (робіт, послуг).

Завданнями обліку процесу виробництва є:

1)         облік всіх витрат на процес виробництва;

2)         визначення фактичної виробничої собівартості виго-товленої продукції, робіт, послуг.

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО 16 “Витрати” на двох синтетичних рахунках 23 “Ви-робництво” і 91 “Загально-виробничі витрати”.

На рахунку 23 “Виробництво” відображається по дебету вартість незавершеного виробництва і витрати на вироб-ництво, що здійснюються протягом звітного місяця. На креди-товій стороні рахунку обліковується фактична виробнича собівартість виготовленої готової продукції, робіт, послуг (рис. 7.8).

Вартість незавершеного виробництва найбільш точно виз-начається шляхом проведення його інвентаризації та подаль-шої оцінки.

23

Дебет  Виробництво            Кредит

Сп       Вартість незавершеного виро-бництва на початок звітного періоду    

Об.      Виробничі витрати протягом         Об. Фактична виробнича

            звітного періоду        собівартість готової продукції, робіт, послуг

Ск       Вартість незавершеного виро-бництва на кінець звітного періоду       

Рис. 7.8 Інформація рахунку 23 “Виробництво”

Для спрощення схема записів розглянута в умовах відсут-ності повернутих із виробництва на склад матеріалів і остаточ-ного виробничого браку. Витрати на виробництво обліковуються за даними первинних документів. Фактична виробнича собівартість визначається розрахунково за формулою:

св =

нв п+в

 

ÍÂ

Ê

де СВ — фактична виробнича собівартість готової про-дукції, робіт, послуг;

НВП, НВК — вартість незавершеного виробництва на поча-ток та кінець звітного періоду;

В — виробничі витрати протягом звітного періоду.

Виробничі витрати мають такий склад (рис. 7.9).

 

Прямі матеріальні витрати

 

Прямі витрати на оплату праці

Непрямі (загальновиробничі)

Змінні Постійні

розподілені

Інші прямі витрати (відрахування на

соціальні заходи, амортизаційні

відрахування та ін.)

Рис. 7.9. Склад виробничих витрат, що формують фактичну виробничу собівартість готової продукції, робіт, послуг

Як видно з рис. 7.9, фактична виробнича собівартість гото-вої продукції, робіт і послуг складається з прямих та непрямих витрат. Прямі витрати — це витрати, що можуть бути віднесені до конкретного об’єкта калькулювання на основі первинних до-кументів. Непрямі витрати розподіляються між об’єктами каль-кулювання пропорційно обраній базі (наприклад, пропорційно прямим витратам, прямим витратам на оплату праці та ін.).

Згідно з П(С)БО 16, непрямими витратами в складі фак-тичної виробничої собівартості продукції, робіт і послуг є за-гальновиробничі витрати. Крім того, загальновиробничі вит7. Облік господарських процесів

рати є ще й єдиною комплексною статею калькуляції. Для більшого контролю за названими витратами призначений ра-хунок 91 “Загальновиробничі витрати”. Облік на цьому рахун-ку здійснюється наступним чином (рис.7.10).

Загальновиробничі витрати поділяються на змінні та постійні. Розподіл витрат на змінні та постійні підприємства здійснюють самостійно в залежності від зв’язку витрат з обся-гом діяльності підприємства. Постійні витрати, в свою чергу, складаються з розподілених і нерозподілених або норматив-них і понаднормативних.

До загальновиробничих витрат відносяться витрати на уп-равління виробництвом, амортизація основних засобів загаль-новиробничого призначення, амортизація нематеріальних ак-тивів загальновиробничого призначення тощо.

91

Дебет  Загально виробничі витрати           Кредит

Об. Накопичення      Об.

загальновиробничих            1) Списання змінних та постійних

витрат протягом місяця       розподілених загальновиробничих

            витрат на дебет рахунку 23

            “Виробництво”

            2) Списання постійних

            нерозподілених

            загальновиробничих витрат на

            дебет рахунку 90 “Собівартість

            реалізації”

Рис. 7.10. Облік витрат на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”

Визначення суми розподілених і нерозподілених за-гальновиробничих витрат здійснюється розрахунково за мето-дикою, передбаченою П(С)БО 16. До фактичної виробничої собівартості готової продукції, робіт та послуг нерозподілені постійні витрати не включаються. Вони входять до складу собівартості реалізованої продукції, тобто списуються з креди-ту 91 рахунка “Загальновиробничі витрати” на дебет рахунка 90 “Собівартість реалізації”.

Кореспонденція рахунків з обліку процесу виробництва

1.         Облік прямих виробничих витрат:

Дебет рах. 23 “Виробництво”;

Кредит рах. 20 “Виробничі запаси”; Кредит рах. 66 “Розрахунки з оплати праці”; Кредит рах. 65 “Розрахунки за страхуванням”; Кредит рах. 13 “Знос необоротних активів” тощо.

2.         Облік загальновиробничих витрат.

2.1 Накопичення витрат на рахунку 91:

Дебет рах. 91 “Загальновиробничі витрати”;

Кредит рах. 20 “Виробничі запаси”;

Кредит рах. 66 “Розрахунки з оплати праці”;

Кредит рах. 65 “Розрахунки за соціальним страхуванням”;

Кредит рах. 13 “Знос необоротних активів” тощо.

2.2 Списнання витрат з рахунку 91. 2.2.1 Змінних та постійних розподілених витрат: Дебет рах. 23 “Виробництво”; Кредит рах. 91 “Загальновиробничі витрати”.

2.2.2 Постійних нерозподілених витрат: Дебет рах. 90 “Собівартість реалізації”; Кредит рах. 91 “Загальновиробничі витрати”.

3. Списання з рахунка 23 фактичної виробничої собівартості готової продукції, робіт і послуг: Дебет рах. 26 “Готова продукція”; Дебет рах. 90 “Собівартість реалізації”; Кредит рах. 23 “Виробництво”.

Аналітичний облік процесу виробництва здійснюється за видами продукції, підрозділами підприємства, переділами (фазами) технологічного процесу.

7. Облік господарських процесівWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4c7bb20be7108cbb1e1a1c6f9c459a3a, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0