7.1. Господарські процеси основної діяльності промислового підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Основна господарська діяльність промислового підпри-ємства складається з господарських процесів, а саме — з про-цесу постачання матеріальних і нематеріальних активів, про-цесу виробництва та процесу реалізації продукції.

Методологія бухгалтерського обліку господарських про-цесів детально викладається у фінансовому та управлінському обліку. У цій темі будуть розглянуті тільки основи бухгал-терського обліку процесів постачання активів, виробництва і реалізації готової продукції.

Основна господарська діяльність у галузях матеріального виробництва (промисловості, будівництві, сільському госпо-дарстві) включає усі три з названих господарських процесів. У той же час у торгівлі, бюджетних організаціях та в деяких інших відсутній процес виробництва. У зв’язку з тією обстави7. Облік господарських процесів

ною, що бухгалтерський облік на виробничих підприємствах більш складний та тривалий, розглянемо облік господарських процесів на прикладі промислового підприємства.

Для промислового підприємства головним господарським процесом є процес виробництва продукції, з цією метою таке підприємство і створюється. У процесі виробництва поєдну-ються предмети праці, засоби праці і жива праця. Вироб-ництво продукції вимагає від підприємства певних витрат: ма-теріальних, витрат на оплату праці, амортизаційних відраху-вань тощо.

Але процес виробництва може здійснюватись тільки за умови його забезпечення основними засобами, матеріалами, робочою силою.

Важливим господарським процесом на промисловому підприємстві є процес реалізації виготовленої продукції, робіт та послуг.

Реалізація — це процес продажу готової продукції (то-варів, робіт, послуг), який супроводжується передачею прав власності на об’єкти продажу іншим особами (покупцям, за-мовникам, посередникам тощо) та отриманням доходу (вируч-ки) від реалізації продукції. Саме в процесі реалізації підприємство отримує прибуток.

Таким чином основна господарська діяльність промисло-вого підприємства зводиться до здійснення розглянутих гос-подарських процесів (рис. 7.1.)

 

Основна господарська діяльність промислового підприємства

Реалізація

Постачання

Рис. 7.1. Господарські процеси основної діяльності промислового підприємства

 

Розглянемо основи методології обліку кожного з госпо-дарських процесів.