6.2. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансо-ву звітність в Україні” (ст. 10 п. 1) для підтвердження правиль-ності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об’єднан-нями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зо-бов’язань. Слово інвентаризація походить від латинського inventarium (опис) — це допоміжний спосіб первинного спосте-реження, сутність якого полягає у виявленні (з наступним обліком) і документальному підтвердженні наявності, стану й оцінки активів і зобов’язань для забезпечення достовірності по-казників бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

Основні завданнями інвентаризації визначені п. 7 Інструкції №69 з інвентаризації основних засобів, нема-теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошо-вих коштів і документів та розрахунків:

а)         виявлення фактичної наявності основних фондів, нема-

теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів,

цінних паперів та інших грошових документів, а також обсягів

незавершеного виробництва в натурі;

б)         установлення лишку або нестачі цінностей і коштів

шляхом зіставлення фактичної наявності з даними бухгал-

терського обліку;

в)         виявлення товарно-матеріальних цінностей, які част-

ково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і мо-

делей, а також матеріальних цінностей та нематеріальних ак-

тивів, що не використовуються;

г)         перевірка дотримання умов та порядку збереження

матеріальних та грошових цінностей, а також правил утриман-

ня та експлуатації основних фондів;

д)         перевірка реальності вартості зарахованих на баланс

основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріаль-

 

них цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум гро-шей у касах, на рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів.

Суб’єктами інвентаризації є носії прав та обов’язків — державні інститути, структури та підрозділи, що згідно з чин-ним законодавством мають право контролювати фінансово господарську діяльність, а також власники та керівники підприємств. Інвентаризації підлягає все майно, незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансових зобов’язань, тобто об’єкти інвентаризації в системі бухгалтерського обліку — це активи і зобов’язання підприємства, в тому числі й на позабалансових рахунках. Класифікація об’єктів інвентари-зації наведена на рис. 6.4.

Існують різні види інвентаризацій (рис. 6.5). Залежно від обсягу охоплення об’єктів вирізняють повну та вибіркову інвентаризації. Повна інвентаризація досить трудомістка та відриває значну кількість працівників від основних своїх без-посередніх обов’язків. Тому в деяких випадках доцільно про-водити вибіркову інвентаризацію, при якій перевіряється один чи декілька об’єктів або одна чи декілька матеріально відповідальних осіб.

Залежно від способу проведення виділяють планову, по-запланову та раптову інвентаризації. Планова інвентаризація проводиться в раніше встановлені терміни, у відповідності з планом, затвердженим керівником. Позапланова інвентари-зація проводиться у наперед не встановлені терміни. Найбільш ефективними є раптові інвентаризації, які прово-дяться зненацька для матеріально відповідальної особи. Мета проведення такої інвентаризації — перевірка якості виконання матеріально відповідальною особою своїх обов’язків та за-побігають зловживанням.

Залежно від необхідності проведення інвентаризації розрізняють випадки, коли є проведення інвентаризації обов’язковим (табл. 6.4), в інших випадках інвентаризація мо-

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Об’єкти інвентаризації в системі бухгалтерського обліку

(

АКТИВИ

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

Нематеріальні активи, в тому числі списані

Незавершене будівництво, в тому числі списане

Основні засоби, в тому числі на відповідальному зберіганні та списані

Довгострокові фінансові інвестиції, в тому числі списані

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі списана

Орендовані необоротні активи

ОБОРТНІ АКТИВИ

Виробничі запаси, в тому числі на відповідальному зберіганні та списані

Незавершене виробництво, в тому числі списане

Готова продукція, в тому числі списана

Товари, в тому числі на відповідальному зберіганні та списані

Векселі одержані, в тому числі списані

Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги, за

розрахунками), в тому числі списана

Поточні фінансові інвестиції, в тому числі списані

Грошові кошти

Витрати майбутніх періодів

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кредити банків

Облігаційні позики

Інші довгострокові зобов’язання

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

 

Кредити банків

Заборгованість постачальникам і підрядникам, перед бюджетом,

соціальними фондами, працівниками

Забезпечення наступних витрат і платежів

Векселі видані

Інші поточні зобов’язання

Доходи майбутніх періодів

Контрактні і непередбачені зобов’язання

 

Рис. 6.4. Об'єкти інвентаризації в системі бухгалтерського обліку

 

Види інвентаризацій

 

За обсягом охоплення об’єктів

За способом проведення

•          Проводиться за всіма об’єктами, які є на балансі підприємства;

•          Проводиться за об’єктами, які не належать підприємству (взяті в переробку, на відповідальне збереження)

•          Проводиться, як правило, 1 раз на рік перед складанням звітності

•          Охоплює окремі види об’єктів, за які відповідає конкретна матеріально-відповідальна особа (готівка в касі, готова продукція на складі, незавершене виробництво в конкретному цеху)

ПЛАНОВА

ПОЗАПЛАНОВА

 

Проводиться в чітко встановлені терміни згідно затвердженого керівником підприємства плану – додатку до облікової політики підприємства

Проводиться за ініціативою суб’єктів інвентаризації Проводиться в ході аудиторської перевірки В інших випадках

 

РАПТОВА

 

Проводиться для перевірки якості виконання матеріально відповідальною особою своїх обов’язків Проводиться з метою запобігання зловживань В інших випадках

За необхідністю проведення

►I ОБОВ’ЯЗКОВА LJ • Проводиться, у випадках передбачених законодавством

ІНІЦІАТИВНА

 

Проводиться з ініціативи суб’єктів інвентаризації

За характером проведення

ОСНОВНА

н

 

Проводиться робочою інвентаризаційною комісією

 

КОНТРОЛЬНА

 

Проводиться безпосередньо по закінченні основної інвентаризації постійно діючою інвентаризаційною комісією Проводиться перевірка найбільш цінних матеріальних цінностей та тих, що користуються підвищеним попитом

 

168

Рис. 6.5. Класифікація інвентаризацій

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

же проводитися за ініціативою суб’єктів інвентаризації. Ви-падки обов’язкового проведення інвентаризації зазначені Інструкцією №69 з інвентаризації основних засобів, нема-теріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошо-вих коштів і документів та розрахунків (п. 3, 4).

Таблиця 6.4

Випадки обов’язкового проведення інвентаризації

 

Випадки проведення           Періодичність чи дата проведення

Передача майна державного підприємства в оренду      Перед передачею

Приватизація майна державного підприємства   Перед приватизацією

Перетворення державного підприємства в акціонерне товариство      Перед перетворенням

Перед складанням річної бухгалтерської звітності, крім інвентаризації будівель, споруд та інших не-рухомих об’єктів основних фондів, що може про-водитись один раз у три роки, а бібліотечних фон-дів – один раз у п’ять років     Раз на рік не раніше 1 жовтня звітного року

Зміна матеріально відповідальних осіб      На день прийому-передачі справ

Встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей   На день встановлення таких фактів

За приписом судово-слідчих органів         На день отримання припису

Техногенна аварія, пожежа чи стихійне лихо       На день після закінчення явищ

Передача підприємств та їх структурних підрозділів       На дату передачі

Ліквідація підприємства       На день ліквідації

При колективній (бригадній) матеріальній відпо-відальності: • у разі зміни керівника колективу (бригадира)            На день прийому-передачі справ

• вибуття з колективу (бригади) більше поло-вини його членів            На день вибуття

• за вимогою хоча б одного члена колективу (бригади)  На день отримання вимоги

За характером проведення виділяється основна та кон-трольна інвентаризація. Контрольні інвентаризації повинні проводитись постійно діючою інвентаризаційною комісією з

участю членів робочих інвентаризаційних комісій і матеріаль-но відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але обов’язково до відкриття складу, де проводилась інвентари-зація. При цьому перевіряються з опису найбільш цінні ма-теріальні цінності та ті, що користуються підвищеним попи-том. У разі виявлення значних розходжень між даними інвен-таризаційного опису і контрольної інвентаризації керівником підприємства призначається новий склад робочої інвентари-заційної комісії для проведення повторної суцільної інвента-ризації цінностей. Також керівник підприємства повинен після доповіді постійно діючої інвентаризаційної комісії розг-лянути питання про відповідальність першого складу робочої інвентаризаційної комісії, яка допустила порушення при про-веденні інвентаризації цінностей.

Одна й та сама інвентаризація водночас належить до різних класифікаційних груп, зокрема:

♦          річна інвентаризація перед складанням фінансової

звітності:

-          повна за обсягом охоплення об’єктів;

-          планова за способом проведення;

-          обов’язкова за необхідністю проведення;

♦          інвентаризація готівки в касі може бути:

-          часткова (інвентаризації підлягає лише один об’єкт — готівка) за обсягом охоплення об’єктів;

-          позапланова (проводиться зненацька на початку робо-чого дня) за способом проведення;

-          ініціативна (ініціатором інвентаризації може виступа-ти керівник підприємства) за необхідністю проведення.

Об’єкти та періодичність проведення інвентаризації відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (ст. 10 п. 2) визначаються влас-ником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її про-ведення є обов’язковим відповідно до законодавства.

Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах за розпорядчим документом керівника, відповідно до п. 11.1 Інструкції № 69, створюють постійно

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

діючі інвентаризаційні комісії. Наказом (розпорядженням) керівника, який доцільно видавати на початку року, затверд-жується склад постійно діючої інвентаризаційної комісії, до

якої входять:

♦          керівники структурних підрозділів;

♦          головний бухгалтер;

♦          керівник підприємства або його заступник — очолює цю комісію.

Крім постійно діючої комісії, на підприємствах, де через великий обсяг робіт проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією, розпорядчим документом керівника підприємства можуть створюватися робочі інвента-ризаційні комісії. Наказом (розпорядженням) керівника на початку року чи безпосередньо перед інвентаризацією затвер-джується склад робочої інвентаризаційної комісії, до якої мо-жуть бути включені: інженер; технолог; механік; виконавець робіт; товарознавець; економіст; бухгалтер; інші досвідчені працівник, які добре знають об’єкт інвентаризації, ціни та пер-винний облік; очолює цю комісію представник керівника підприємства, якого змінюють щорічно з метою унеможлив-лення змови з матеріально відповідальною особою. При цьому мінімальна кількість членів робочої інвентаризаційної комісії складає три особи. Матеріально відповідальна особа не вхо-дить до складу робочої інвентаризаційної комісії.

Постійно діюча інвентаризаційна комісія проводить не-обхідну роботу не тільки в період інвентаризації, а й у міжінвентаризаційний період. Тому обов’язки постійної комісії можна поділити таким чином (рис. 6.6):

1)         у міжінвентаризаційний період;

2)         у період проведення інвентаризації.

Робочі інвентаризаційні комісії відповідно до п. 11.4 Інструкції № 69:

♦          здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріаль-

них цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових до-

кументів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та

виробництва;

♦          разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у виз-наченні результатів інвентаризації і розробляють пропозиції щодо врегулювання виявлених нестач та лишків;

♦          вносять пропозиції з питань упорядкування прийман-ня, зберігання і відпуску товарно-матеріальних цінностей, поліпшенню обліку та контролю за їх зберіганням, а також ре-алізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;

Обов’язки постійно діючої інвентаризаційної комісії

У МІЖІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

•          Розробка інструктивних матеріалів щодо проведення інвентаризації

•          Профілактична робота по забезпеченню збереження цінностей

•          Вибіркова інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у місцях зберігання та переробки (основне завдання перевірок – здійснення контролю за збереженням цінностей, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх зберігання і ведення первинного обліку)

У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

 

Організація проведення інвентаризацій

Інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій

Контроль за проведенням інвентаризацій робочими комісіями

Перевірка правильності визначення інвентаризаційних різниць,

обґрунтованості пропозицій щодо заліків пересортування цінностей в

усіх місцях їх збереження

Проведення за дорученням керівника підприємства повторних

суцільних інвентаризацій (при встановленні серйозних порушень

правил проведення інвентаризації та в інших випадках)

Розгляд письмових пояснень осіб, які допустили нестачу чи псування

цінностей або інші порушення

Внесення пропозицій щодо регулювання виявлених нестач та втрат від

псування цінностей, заліку внаслідок пересортуванні

 

172

Рис.6.6. Обов'язки постійно діючої інвентаризаційної комісії

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

♦          несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках;

♦          оформлюють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і вис-новків щодо них.

Інвентаризаційний процес на підприємстві умовно можна поділити на такі етапи:

1)         підготовка до інвентаризації;

2)         проведення інвентаризації;

3)         оформлення результатів інвентаризації, їх затверджен-ня та відображення в обліку.

Етап — підготовка до інвентаризації.

На початку року розробляється і затверджується графік проведення інвентаризацій (табл. 6.5) та визначається склад робочих інвентаризаційних комісій.

Таблиця 6.5

Графік проведення інвентаризацій на підприємстві “ _________ ” (витяг)

 

Об’єкт ін-вентари-зації        Матеріально відповідаль-на особа Вид ін-вента-ризації Робоча інвентариза-ційна комісія Період проведен-ня інвентаризації

Готівка в касі Касир Планова         ¹ 1

-          заступник дирек-

тора з фінансів;

-          менеджер з персо-

налу;

-          бухгалтер       31 березня ХХХХр.

30        червня ХХХХр.

30 вересня ХХХХр.

31        грудня ХХХХр.

Готова продукція на складі  Завідувач складом (ко-мірник)        Планова         ¹ 3

-          начальник відділу

збуту

-          менеджер з рек-

лами;

-          бухгалтер       з 01 жовтня

ХХХХр. по

15 жовтня

ХХХХр.

 

В інших випадках об’єкт, термін проведення інвентари-зації та склад робочої інвентаризаційної комісії затверд-жується розпорядчим документом керівника підприємства безпосередньо перед проведенням такої інвентаризації.

Працівниками бухгалтерії мають бути опрацьовані всі первинні документи, а також визначено залишок на рахунку на день початку інвентаризації.

Проводиться підготовка товарно-матеріальних цінностей до інвентаризації в місцях зберігання. Вони повинні бути згру-повані, розсортовані та розкладені за назвами, сортами, розмірами, у порядку, зручному для підрахунку. У разі прове-дення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні цінності підготовляються у присутності інвентаризаційної комісії, в інших випадках — завчасно.

Перед проведенням інвентаризації робоча інвентари-заційна комісія повинна:

♦          опломбувати місця зберігання цінностей, де є відокрем-лені входи і виходи;

♦          перевірити справність усіх ваговимірювальних при-борів;

♦          отримати від матеріально відповідальної особи товар-но-матеріальний звіт на початок інвентаризації;

♦          взяти у матеріально відповідальної особи розписку в тому, що всі прибуткові і видаткові документи включе-но у звіт і здано до бухгалтерії та жодних неоприбутко-ваних чи несписаних цінностей у неї немає.

Етап проведення інвентаризації.

Інвентаризація проводиться в присутності матеріально відповідальних осіб за кожним місцем зберігання цінностей. Порядок проведення інвентаризації залежить від об’єкту інвентаризації та представлено на рис.6.7. Дані інвентаризації за кожним об’єктом заносяться до інвентаризаційних описів, які складаються в двох примірниках за місцями зберігання і матеріально відповідальними особами: один примірник зали-шається у матеріально відповідальної особи, другий — пере6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Роботи, що виконуються під час проведення інвентаризації

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

-          Перевіряється наявність і стан основних засобів з визначенням фактичного ступеню зносу

-          Перевіряється наявність документів, які підтверджують, що основні засоби знаходяться у власності, на відповідальному зберіганні, передані чи прийняті в оренду підприємства

-          Наводяться дані про дату придбання чи спорудження не відображених у бухгалтерському обліку основних засобів

ЦІННІ ПАПЕРИ

Встановлюються правильність оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства цінних паперів, повнота і своєчасність відображення в бухгалтерському обліку доходів з фінансових інвестицій

Перевіряється за окремим емітентом: назва, серія, номер, номінальна і балансова вартість, термін погашення

ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ

Проводиться переважування, обмір, підрахунок послідовно за місцями зберігання

Інвентаризаційні описи складаються окремо на товарно-матеріальні цінності, що

знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності, та на

ті, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на

комісії, у переробці)

НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО,

НЕЗАВЕРШЕНЕ КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО,

НЕЗАВЕРШЕНИЙ РЕМОНТ

-          Вказується найменування заділу, стадія та ступінь їх готовності, кількість або обсяг робіт

-          Перевірити чи не значиться у складі незавершеного капітального будівництва устаткування, що передане до монтажу, а фактично не розпочате монтажем, а також стан об'єктів, що законсервовані, і будівництво яких тимчасово припинено, виявити причини і підстави для їх консервації

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

-          Перевірка обґрунтованості залишку сум, відповідності переліку створюваних резервів

-          За документами встановлюється і включається до опису суму, що підлягає відображенню на рахунку обліку витрат майбутніх періодів і резерву сумнівних боргів

РОЗРАХУНКИ

Підтвердження правильності, обґрунтованості та реальності дебіторської та кредиторської заборгованості

Визначаються назви і адреси дебіторів або кредиторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості

Додається довідка про дебіторську і кредиторську заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності, із зазначенням осіб, винних у цьому

Рис. 6.7. Порядок проведення інвентаризації

дається до бухгалтерії. При цьому кожна сторінка інвентари-заційного опису підписується всіма членами комісії та ма-теріально відповідальною особою. Якщо протягом одного дня інвентаризацію не закінчено, приміщення повинно бути оп-ломбоване інвентаризаційною комісією, до того ж ключ зали-шається у матеріально відповідальної особи, а пломбір — у го-лови комісії.

Крім інвентаризаційних описів, під час проведення інвен-таризації комісія може складати в двох примірниках акт інвентаризації, зокрема при підтвердженні реальної наявності готівки в касі. Один примірник передається до бухгалтерії, другий — залишається у матеріально відповідальної особи. При зміні матеріально відповідальної особи потрібні три примірники: 1) для матеріально відповідальної особи, яка зда-ла цінності; 2) для матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності; 3) для бухгалтерії.

За результатами підтвердження реальності дебіторської та кредиторської заборгованості складають акт звіряння розра-хунків, невід’ємною частиною якого є довідка. В довідці наво-диться: найменування та адреси дебіторів і кредиторів; суму заборгованості за кожним з них; причини, час і документальна підстава утворення конкретної заборгованості. Як правило, для кожного дебітора чи кредитора складається два примірни-ки акту. Підприємство-контрагент зобов’язане у 10-денний термін з моменту одержання підтвердити заборгованість чи заявити про свої заперечення, а потім повернути оформлений зі свого боку один примірник акту.

Слід зазначити, що при інвентаризації об’єктів, облік яких ведеться на позабалансових рахунках, інвентаризаційні описи складаються в двох примірниках окремо за кожним контра-гентом із зазначенням кінцевого терміну обліку на рахунках класу 0 “Позабалансові рахунки”. При цьому один примірник опису надсилається контрагентові.

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Етап оформлення результатів інвентаризації, їх затверд-ження та відображення в обліку.

Остаточні результати проведеної інвентаризації можна визначити за порівняльними відомостями. В них представля-ються інвентаризаційні різниці (рис. 6.8), які виникають між даними бухгалтерського обліку (обліковими залишками) та

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНІ РІЗНИЦІ

Надлишок

Фактичний залишок перевищує обліковий залишок

 

Нестача

За фактичними даними менше ніж за обліковими даними

 

Пересортування

1)

2)

Встановлюється в разі одночасного виконання таких умов: виявлені надлишки та нестачі товарно-матеріальних цінностей однакового найменування і тотожної кількості; виявлені надлишки та нестачі утворилися в однієї матеріально відповідальної особи за період, що перевіряється

Рис. 6.8. Види інвентаризаційних різниць

даними інвентаризаційних описів (фактичними залишками). Усі рішення, що приймає постійна комісія, заносяться до про-токолу. В ньому мають бути наведені відомості про причини й осіб, винних у нестачах, втратах та надлишках, та про вжиті до таких осіб заходи. Коли винні особи встановлені, в протоколі визначається розмір завданих збитків від розкрадання, не-стачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Розмір шкоди підраховують відповідно до затвердженого Порядку 116 визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, зни-щення (псування) матеріальних цінностей, виходячи з балан-сової вартості таких матеріальних цінностей (але не нижче 50% від неї) на момент встановлення факту нестачі з ураху-ванням індексів інфляції за формулою

Рз = [(Бв — А) × Іінф + ПДВ + Азб] × 2,

де Рз — розмір збитків;

Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей;

А — амортизаційні відрахування;

Іінф — загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі щомісячно визначених Мінстатом індексів інфляції;

ПДВ — сума податку на додану вартість;

Азб — сума акцизного збору.

Порядок розрахунку розмірів шкоди деяких видів ма-теріальних цінностей наведено в табл. 6.6.

Одночасно за результатами інвентаризації може мати місце нестача матеріальних цінностей в межах і понад норм природного убутку. Природний убуток характеризує змен-шення ваги матеріальних цінностей внаслідок фізико-хімічних властивостей (усушка, випаровування, утруска, роз-пилення, вивітрювання, витікання тощо) при постачанні, зберіганні, реалізації. Підсумковий розрахунок сум природно-го убутку здійснюється лише після проведення інвентаризації у випадку, коли фактичні залишки матеріальних цінностей менші залишків за даними бухгалтерського обліку. Як прави-ло, нестачі в межах природного убутку списуються на витрати операційної діяльності підприємства, а понад норм природно-го убутку — відносяться на винних осіб, якщо такі виявлені. Нестачі понад норм природного убутку, якщо винних не вста-новлено, відносять до інших витрат операційної діяльності підприємства.

Відповідно до Інструкції № 69 (пп. в, г п. 11.12), протокол інвентаризаційної комісії, підписаний усіма її членами, пови-нен бути у 5-денний термін розглянутий і затверджений керівником підприємства. Затверджені результати інвентари-зації відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року.

6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація

Таблиця 6.6

Довідкова інформація для розрахунку розміру завданої шкоди (витяг з Порядку 116)

 

Вид матеріальних цінностей           База розрахунку збитків       Коефіцієнт

Вузли, деталі, напівфабрикати та інша продукція, що вигото-вляється підприємствами для внутрішньовиробничих потреб, а також вартість про-дукції, виробництво якої не закінчено           Собівартість виробництва з на-рахуванням середньої по під-приємству норми прибутку на цю продукцію       2

Бланки цінних паперів та до-кументів суворого обліку   Номінальна вартість, зазначена на бланках цінних паперів та документах суворого обліку, або вартість документів суворо-го обліку, встановлена законодавством            5

Бланки цінних паперів та до-кументів суворого обліку   Вартість придбання (виготов-лення) бланків цінних паперів та документів суворого обліку, на яких не зазначена номіналь-на вартість або вартість яких не встановлена законодавством          50

Матеріальні цінності, що під-лягають списанню на видатки у міру відпуску їх у виробниц-тво або експлуатацію та облі-ковуються лише у кількісному виразі        Ринкова ціна на аналогічні ма-теріальні цінності, зменшена пропорційно фактичному зносу, але не нижче ніж на 50% рин-кової ціни       -

Наслідки проведених інвентаризацій знаходять відобра-ження у складі: інших операційних доходів; інших доходів; інших операційних витрат; інших витрат; надзвичайних вит-рат. Суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінно-стей до вирішення питання про конкретних винуватців вин-них відображаються на забалансовому рахунку.