Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d942c0bf004a947d0907ace25fa817d8, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемні питання за темою : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання за темою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

1.         Обґрунтуйте необхідність застосування в Україні п’яти видів Планів рахунків бухгалтерського обліку.

2.         Які існують відмінності між побудовою класів Плану рахунків та класифікацією рахунків за економічним змістом?

3.         Чи правильне об’єднання в 4 класі Плану рахунків власного капіталу та рахунків забезпечення майбутніх витрат і платежів?

4.         Який варіант організації бухгалтерського обліку вам більше подобається: 1) з використанням єдиного Плану рахунків; 2) без ви-користання єдиного Плану рахунків?

5.         У якому, на Вашу думку, класі Плану рахунків (2 чи 9) пови-нен бути розміщений рахунок 23 “Виробництво”?

Вивчаємо нормативно-правову базу

1.         План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

2.         Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Самостійно ознайомтеся з нормативними актами і дайте відповіді на такі запитання:

1.         Що зумовлює наявність у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських опе-рацій підприємств і організацій десяти класів рахунків?

2.         Чи може підприємство самостійно вводити до Плану ра-хунків нові синтетичні рахунки? Відповідь обґрунтуйте.

3.         Які рахунки і яких класів є обов’язковими для всіх підприємств?

4.         Ким встановлюється порядок ведення аналітичного обліку?

5.         Чи має право підприємство не використовувати субрахунки? Відповідь обґрунтуйте.

6.         За якою системою здійснюється ведення позабалансових ра-хунків?

Тести для контролю

1.         За структурою рахунка рахунки бухгалтерського обліку

поділяються на:

а)         активні та пасивні;

б)         синтетичні, аналітичні, субрахунки;

в)         балансові та позабалансові;

г)         рахунки обліку активів та рахунки обліку джерел утворення

активів.

2.         За ступенем узагальнення інформації бухгалтерські рахун-

ки поділяються на:

а)         активні та пасивні;

б)         синтетичні, аналітичні, субрахунки;

в)         балансові та позабалансові;

г)         рахунки обліку активів та рахунки обліку джерел утворення

активів.

3.         Основні рахунки бухгалтерського обліку призначені для:

а)         контролю за наявністю і змінами активів та джерел їх утво-

рення;

б)         уточнення оцінки активів та джерел їх утворення, які обліко-

вуються на основних рахунках;

в)         обліку витрат, доходів і результатів діяльності підприємства;

г)         узагальнення інформації про фінансові результати діяль-

ності підприємства за звітний період.

4.         Операційні рахунки використовуються для відображення

інформації про:

а)         наявність і зміни активів підприємства та джерел їх утворення;

б)         показники, які за певних причин не можуть бути відображені

в балансі підприємства;

в)         витрати, доходи і результати діяльності підприємства;

г)         фінансові результати діяльності підприємства за звітний

період.

5.         Рахунки, призначенні для обліку джерел формування ак-

тивів підприємства не включають таку групу рахунків:

а)         рахунки власного капіталу та забезпечення зобов’язань;

б)         рахунки довгострокових зобов’язань;

5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

в)         рахунки поточних зобов’язань;

г)         рахунки тимчасових зобов’язань.

6.         До складу основних рахунків не належать:

а)         матеріальні;

б)         фондові;

в)         порівняльні;

г)         грошові.

7.         Грошові рахунки застосовуються для:

а)         обліку й контролю за наявністю та рухом грошових коштів і

грошових документів підприємства;

б)         обліку й контролю за наявністю та рухом грошових коштів в

безготівковій формі;

в)         обліку й контролю за наявністю та рухом грошових коштів,

які знаходяться тільки в касі підприємства;

г)         обліку й контролю за наявністю грошових документів.

8.         Субрахунок “Транспортно-заготівельні витрати” (до рахун-

ку “Виробничі запаси”) є:

а)         доповнюючим регулюючим активним рахунком;

б)         доповнюючим регулюючим пасивним рахунком;

в)         порівняльним регулюючим;

г)         грошовим регулюючим

9.         Операційні рахунки поділяються на:

а)         збірно-розподільчі, бюджетно-розподільчі, калькуляційні,

номінальні, порівняльні.;

б)         збірно-розподільчі, бюджетно-розподільчі, калькуляційні,

фондові, порівняльні;

в)         збірно-розподільчі, матеріальні, калькуляційні, номінальні,

порівняльні;

г)         збірно-розподільчі, бюджетно-розподільчі, калькуляційні,

номінальні, матеріальні

10.       Збірно-розподільчі рахунки призначені для:

а)         обліку виробничих витрат та визначення фактичної собівар-

тості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

б)         відображення інформації про витрати та доходи, пов’язані із

звичайною і надзвичайною діяльностями підприємства;

в)         визначення витрат і доходів саме того звітного періоду, яко-

го вони стосуються, незалежно від дати фактичного

здійснення витрат або отримання доходів;

г)         обліку витрат, пов’язаних з обслуговуванням та управлінням

виробництвом (накладних витрат), які в момент їх здійснен-

ня не можуть бути прямо віднесені на певний об’єкт.

11.       План рахунків бухгалтерського обліку не включає:

а)         аналітичних рахунків;

б)         регулюючих рахунків;

в)         синтетичних рахунків;

г)         субрахунків.

12.       Субрахунки називають:

а)         рахунками першого порядку;

б)         рахунками другого порядку;

в)         рахунками третього порядку;

г)         рахунками нульового порядку.

13.       Рахунки класів “Доходи і результати діяльності”, “Витра-

ти за елементами” “Витрати діяльності” відображаються у:

а)         Звіті про фінансові результати діяльності підприємства;

б)         Балансі;

в)         Примітках до фінансових звітів;

г)         Звіті про рух грошових коштів

14.       Цінності, які не належать підприємству, але тимчасово пе-

ребувають у його користуванні у випадку операційної оренди відо-

бражаються на:

а)         рахунках класу 4;

б)         рахунках класу 8;

в)         рахунках класу 9;

г)         рахунках класу 0.

15.       План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,

зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підпри-

ємництва затверджує:

а)         Міністерство фінансів України;

б)         НБУ;

5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

в)         Фонд державного майна;

г)         Верховна Рада України.

Практичні завдання

Задача 1. Дайте економічну характеристику рахунків бухгал-терського обліку (10, 20, 23, 26, 30, 37, 40, 60, 63, 66, 68, 79) за схемою, наведеною в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Економічна характеристика рахунків бухгалтерського обліку

 

Повна назва

рахунка згідно

діючого Плану

рахунків          Відношення

рахунка до

балансу          Структу-ра раху-нка Об’єкти, що на ньому облікову-ються       Аналітичний облік

(відкрийте три,

чотири аналітичні

рахунки)

Задача 2. Виберіть рахунки, які потрібно використовувати для обліку таких об’єктів:

1)         витрати виробництва;

2)         грошові кошти;

3)         кредити банків;

4)         власний капітал. Дані для виконання: 12, 13, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 41,

42, 44, 50, 60, 62, 66, 65, 68, 91, 92, 93.

Задача 3. На підставі даних табл. 5.4 заповніть табл. 5.5. Для цього сформулюйте зміст господарської операції, запишіть коди ра-хунків, які мають дебетуватися та кредитуватися, вкажіть відповідні суми.

Таблиця 5.4.

Вихідні дані

 

Назва рахунку            Сума, грн.

Дебет  Кредит          

 

Каса    Рахунки в банку        4 200

Розрахунки з оплати праці  Каса    3 900

Рахунки в банку        Каса    100

Виробничі запаси     Розрахунки з постачальниками та підря-дниками           8 000

 

Продовження табл. 5.4

 

Назва рахунку            Сума, грн.

Дебет  Кредит          

 

Основні засоби         Статутний капітал    2 000

Виробництво            Виробничі запаси     3 200

Виробництво            Розрахунки з оплати праці  1 000

Виробництво            Розрахунки за страхуванням           3 800

Виробництво            Резерв наступних витрат і платежів          800

Готова продукція      Виробництво            3 500

Розрахунки з оплати праці  Розрахунки за податками і платежами       400

Розрахунки з оплати праці  Розрахунки за страхуванням           80

Рахунки в банку        Короткострокові позики      5 000

Виробничі запаси     Виробництво            700

Таблиця 5.5

Господарські операції

 

№оп.   Зміст господарської операції           Дебет  Кредит           Сума, грн

                                              

Задача 4. На підставі кореспонденції рахунків складіть госпо-дарські операції:

 

1. Д 301          К 311  6. Д 92            К 661  11. Д 641        К 311

2. Д 601          К 311  7. Д 311          К 301  12. Д 26          К 23

3. Д 312          К 502  8. Д 104          К 42    13. Д 311        К 46

4. Д 23            К 201  9. Д 44            К 40    14. Д 23          К 631

5. Д 92            К 131  10. Д 201        К 46    15. Д 372        К 301

 

5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

Задача 5. Виберіть правильний варіант кореспонденції ра-хунків, наведених у табл. 5.6 господарських операцій.

Таблиця 5.6

Господарські операції

 

Зміст господарської операції           Сума, грн.      Варіант відповіді       Кореспонденція ра-хунків

 

           

           

            Дебет Кредит

Надійшли від постачальників матеріали, призначені для вироб-ничих потреб           1800    1

2 3       20 20 20          37 68 63

Відпущені матеріали на виробни-цтво продукції 1200    1

2 3       23 26 90          20 20 20

Нарахована заробітна плата робі-тникам за виготовлення продукції    800      1

2 3       23 66 26          66

23 66

На поточний рахунок зараховано короткострокову позику        5000    1

2 3       31 60 31          50 31 60

Здана на склад з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю  1000    1

2 3       26 23 90          23 26 26

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_d942c0bf004a947d0907ace25fa817d8, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0