Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.4. План рахунків бухгалтерського обліку та його значення : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.4. План рахунків бухгалтерського обліку та його значення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

У процесі поточної діяльності кожне підприємство здійснює велику кількість господарських операцій, які за до-помогою подвійного запису обов’язково відображаються на рахунках бухгалтерського обліку. Кожна операція має визна-чений зміст. У зв’язку з цим суб’єкти господарювання викори-стовують велику кількість бухгалтерських рахунків.

Для забезпечення єдиного підходу до відображення госпо-дарських операцій на рахунках у певних сферах діяльності підприємств було розроблено План рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку — систематизова-ний перелік найменувань і шифрів синтетичних рахунків та субрахунків, що відображають групування необхідної інфор-мації про господарську діяльність підприємства.

В Україні застосовується п’ять Планів рахунків (табл. 5.2).

Найбільше використання має План рахунків бухгалтерсь-кого обліку активів, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Його застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (крім банків і бюджетних установ), а також виділені на окремий баланс філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб. До його скла-ду входять десять класів (Додаток Є).

5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

Клас 1. Необоротні активи.

Він призначений для узагальнення інформації про на-явність і рух основних засобів, інших необоротних ма-теріальних активів, нематеріальних активів, довгостроко-вих фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довго-строкової дебіторської заборгованості та інших необорот-них активів, а також зносу необоротних активів.

Таблиця 5.2

Види Планів рахунків бухгалтерського обліку, які

застосовуються в Україні

 

Назва  Ким і коли затверджений    Сфера застосування  Дата вве-дення в дію

План рахунків бухгал-терського обліку активів, капіталу, зо-бов’язань і господарсь-ких операцій підпри-ємств і організацій     Наказ Мініс-терства фінан-сів України від 30.11.1999 р. ¹291    Підприємства, організації та інші юридичні особи (крім банків і бюджетних установ), а також виділе-ні на окремий баланс філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб       У 2000 р. з дати, визна-ченої розпо-рядчим до-кументом керівника підприємства (організації)

План рахунків бухгал-терського обліку акти-вів, капіталу, зо-бов’язань і господарсь-ких операцій суб’єктів малого підприємництва      Наказ Мініс-терства фінан-сів України від 19.04.2001р. ¹186     Суб’єкти підприємниць-кої діяльності – юридич-ні особи, які відповідно до чинного законодавст-ва визнані суб’єктами малого підприємництва      З дати, ви-значеної розпорядчим документом керівника підприємства

План рахунків бухгал-терського обліку бю-джетних установ     Наказ Головного

Управління

Державного

Казначейства

України від

10.12.1999 р.

¹114     Установи та організації, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюдже-тів  1 січня 2000 р.

План рахунків бухгал-терського обліку Націо-нального банку України Постанова Пра-нпіння НБУ від 21.11.1997 р. №388   Національний банк   1 січня 1998 р.

План рахунків бухгал-терського обліку коме-рційних банків України   Постанова Пра-вління НБУ від 21.11.1997 р. №388   Комерційні банки     1 січня 1998 р.

 

Клас 2 . Запаси.

У ньому узагальнюється інформація про наявність і рух, предметів праці, що належать підприємству, які призна-чені для обробки, переробки, використання у виробництві та для господарських потреб, а також засобів праці котрі підприємство включає до складу малоцінних швидкозно-шуваних предметів.

Клас 3 . Кошти, розрахунки та інші активи.

Даний клас відображає інформацію про наявність та рух грошових коштів (в національній та іноземній валюті) в касах і на поточних рахунках підприємства, грошових до-кументів, короткострокових векселів отриманих, фінансо-вих інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів.

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань.

Цей клас забезпечує узагальнення інформації про стан і рух різновидів власного капіталу (статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а та-кож нерозподіленого прибутку (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечення майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Клас 5. Довгострокові зобов’язання.

За допомогою цього класу рахунків здійснюється облік та узагальнення інформації про заборгованості підприємства банкам за отримані кредити, які не є поточними зо-бов’язаннями (не підлягають погашенню протягом 12 місяців або операційного циклу); витрати за зобов’язання-ми із залученням позик (крім банківських), на які нарахо-вуються відсотки; сума податку на прибуток, яку нале-жить сплатити в майбутніх періодах; витрати за виданими довгостроковими векселями та розповсюдженими облігаціями.

Клас 6. Поточні зобов’язання.

Він використовується для обліку та узагальнення інфор-мації про зобов’язання, які будуть погашені в звичайному ході операційного циклу або протягом 12 місяців. А саме: короткострокові позики; довгострокові позики, що стали

5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

короткостроковими зі строком погашення до 12 місяців; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розра-хунки за податками та платежами; розрахунки по зарплаті, страхуванню; розрахунки з учасниками тощо. Клас 7. Доходи і результати діяльності.

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інфор-мації про доходи підприємства від звичайної (операційної, інвестиційної, фінансової) та надзвичайної діяльностей. Клас 8. Витрати за елементами.

Даний клас узагальнює інформацію про витрати протягом звітного періоду. Клас 9. Витрати діяльності.

Він призначений для узагальнення інформації про витра-ти операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та ви-трат на запобігання надзвичайних подій та ліквідацію їх наслідків. Клас 0. Позабалансові рахунки.

Останній клас плану рахунків призначений для групуван-ня бухгалтерських позабалансових рахунків, детальну ха-рактеристику яких ми розглядали вище. План рахунків складається з рахунків першого та другого порядку: синтетичних рахунків та субрахунків, кожному з яких присвоєно номер (код). У ньому міститься приблизно 90 синтетичних рахунків. Виробничі підприємства використову-ють близько 60 з них, а якщо вони, крім основної діяльності, здійснюють ще й капітальне будівництво або торговельну діяльність, то 63–66 рахунків. Передбачені в Плані рахунків субрахунки застосовуються підприємствами залежно від по-треб — для аналізу, контролю і складання звітності. Викорис-тання кодів рахунків значно прискорює і скорочує облікову роботу, а також є необхідною умовою при автоматичному оп-рацюванні облікової інформації на обчислювальних машинах (Грабова, с. 132)

У Плані рахунків шифри (коди, номери) рахунків можуть бути двоцифровими та трицифровими. Структуру коду рахун-ку можна представити наступним чином (рис. 5.3 ).

Код рахунка

Клас рахунків ^_

¹ синтетичного рахунка

¹ субрахунка +          

х

х

Рис. 5.3. Структура коду рахунка

Наприклад, код 101 означає: 1 — клас “Необоротні акти-ви”, 0 — номер синтетичного рахунка, 1 — номер субрахунка “Земельні ділянки”.

Кожен рахунок та кожен клас рахунків має своє призна-чення і завдяки цьому задовольняє потреби всіх користувачів (як зовнішніх так і внутрішніх). Це відбувається завдяки скла-данню на їх основі форм фінансової звітності. У загальному вигляді зв’язок Плану рахунків з формами фінансової звітності підприємства показано на рис.5.4.

 

Л

Актив

Баланс

Пасив

J Звіт про фінансові результати

“Необоротні активи”

“Запаси”

“Кошти, розрахунки

та інші активи”

“Власний капітал і

забезпечення зобов’язань

“Довгострокові зобов’язання”

“Поточні зобов’язання”

Доходи і результати діяльності” “Витрати за елементами” “Витрати діяльності”

0. “Позабалансові рахунки”

"1й розділ ^2й розділ

-3й розділ

1й розділ 2й розділ 3й розділ ->4й розділ ■^5й розділ

^доходи

ЗІвитрати

Примітки до ^фінансової звітності

Рис. 5.4. Зв’язок Плану рахунків з формами фінансової звітності

Так, балансові рахунки побудовані таким чином, що їх за-лишки відповідають сумам, які відображаються в балансі (ф.№1). Показники розділів 1–3 активу Балансу заповнюють-ся на підставі даних рахунків класів 1–3, показники розділів 1-5 пасиву Балансу — на підставі даних рахунків класів 4–6. Ра5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

хунки класів 7–9 використовуються для заповнення показ-ників Звіту про фінансові результати (форми 2).