Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2 Класифікація рахунків за економічним змістом : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.2 Класифікація рахунків за економічним змістом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Класифікація рахунків за економічним змістом показує, який саме об’єкт бухгалтерського обліку, залежно від його економічного змісту, обліковується та відображається на ра-хунку в процесі господарської діяльності підприємства. Види рахунків за цією класифікаційною ознакою представлено на рис. 5.1.

Як бачимо, рахунки обліку активів підприємства та рахун-ки обліку джерел їх формування поділяються на певні групи рахунків. Такий поділ зумовлений поділом активів підприємства на необоротні та оборотні, джерел їх формуван-ня — на власні та позикові. Так, для обліку необоротних ак-тивів використовується група рахунків необоротних активів. До складу цієї групи входять такі рахунки, як “Основні засо-би”, “Інші необоротні матеріальні активи”, “Знос необоротних активів”, “Нематеріальні активи”, “Довгострокові фінансові вкладення”, “Довгострокова дебіторська заборгованість” та інші. Для обліку оборотних активів підприємства в бухгал-терському обліку застосовуються рахунки запасів, грошових коштів, розрахунків. До їх складу входять такі рахунки, як “Виробничі запаси”, “Малоцінні та швидкозношуючі предме-ти”, “Виробництво”, “Готова продукція”, “Товари”, “Каса”, “Рахунки в банках”, “Поточні фінансові інвестиції”, “Короткост-рокові векселі одержані”, “Розрахунки з покупцями та замов-никами”, “Розрахунки з різними дебіторами”.

Бухгалтерські рахунки (за економічним змістом)

Рахунки обліку активів

Рахунки обліку джерел утворення активів

 

Рахунки

 оборотних

активів

Рахунки

необоротних

активів

Основні засоби

Капітальні інвестиції

Нематеріальні активи

Кошти в розрахунках

Довгострокова

дебіторська

заборгованість

Довгострокова фінансові інвестиції

Відстрочені

податкові

активи

Витрати

майбутніх

періодів

Рахунки

власного

капіталу та

забезпечення

зобов’язань

Статутний капітал

Додатковий капітал

Резервний капітал

Пайовий капітал

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Нерозподілений прибуток

Забезпечення майбутніх витрат та платежів

Рахунки довгостро-кових зобов’язань

Довгостро-кові кредити банків

Довгостро-кові векселі видані

Довгостро-кові зобов’язання

Відстрочені

податкові

зобов’язання

Довгостро-кові зобо-в’язання за облігаціями

Інші довгострокові зобов’язання

Рахунки

поточних

зобов’язань

Коротко-строкові

позики

Коротко-строкові векселі видані

Розрахунки з постачальни-ками та підрядниками

Розрахунки за

податками й

платежами

Розрахунки з оплати праці

 

130

Рис. 5.1. Види рахунків за економічним змістом

5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

Рахунки, які призначенні для обліку джерел формування активів підприємства поділяються на три групи:

♦          рахунки власного капіталу та забезпечення зобов’язань;

♦          рахунки довгострокових зобов’язань;

♦          рахунки поточних зобов’язань.

Ця група рахунків формується завдяки певним рахункам. Це такі рахунки, як “Статутний капітал”, “Вилучений капітал”, “Неоплачений капітал”, “Нерозподілений прибуток”, “Додат-ковий капітал”, “Забезпечення майбутніх витрат та платежів”, “Довгострокові позики”, “Довгострокові векселі видані”, “Ко-роткострокові позики”, “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, “Розрахунки з оплати праці” та ін.

Класифікація рахунків за економічним змістом дає можливість з’ясувати два важливі питання. По-перше, розкри-ває економічний зміст окремого рахунку. По-друге, дає змогу визначити систему рахунків, яку можуть застосовувати підприємства різних форм власності та різних організаційних форм, для обліку активів і джерел їх формування.