Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c593e147b5a16c63b89f899faf756d0d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.1. Роль класифікації рахунків у бухгалтерському обліку : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

5.1. Роль класифікації рахунків у бухгалтерському обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Ефективність діяльності кожного суб’єкта господарюван-ня та подальший його розвиток, значною мірою залежить від наявності у керівництва своєчасної, достовірної інформації про склад активів, власного капіталу, зобов’язань підприємства, господарські процеси та фінансові результати діяльності. Такий стан речей зумовлює застосування в бухгал-терському обліку чималої кількості рахунків, які відобража-ють інформацію про основні засоби та інші необоротні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, власний капітал, довгострокову та короткострокову кредиторську заборго-ваність, прибуток або збиток підприємства тощо.

Враховуючи зміст, призначення, структуру кожного ра-хунку, в бухгалтерському обліку використовується науково обґрунтована класифікація рахунків, яка дозволяє більш де-тальніше та глибше з’ясувати необхідність та порядок їх вико-ристання.

Під класифікацією рахунків бухгалтерського обліку слід розуміти їх групування за певними ознаками, а також встанов-лення загальних властивостей різних груп рахунків з метою їх вивчення і правильного застосування. Види рахунків за кла-сифікаційними ознаками та їх характеристика представлені в табл.5.1.

Таблиця 5.1

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

 

Класифікаційна ознака         Види рахунків           Коротка характеристика

За структурою рахунка         Активні          Призначені для обліку активів під-приємства

 

            Пасивні          Призначені для обліку власного ка-піталу та зобов’язань підприємства

 

            Активно-пасивні      Призначені для одночасного обліку господарських засобів (активів) підприємства та їхніх джерел форму-вання (власного капіталу та зо-бов’язань)

За ступенем уза-гальнення інфор-мації      Синтетичні    Призначені для обліку інформації про об’єкт в узагальненому вигляді та в грошовому вимірнику

 

            Аналітичні     Призначені для відображення деталь-ної інформації про об’єкт обліку та в яких крім грошового вимірника вико-ристовуються натуральні і трудові

 

            Субрахунки    Займають проміжне місце між син-тетичними та аналітичними рахун-ками

По відношенню до балансу Балансові       Характеризують показники, які відо-бражаються в балансі підприємства

 

            Позабалансові           Характеризують показники, які не можуть бути відображені в балансі підприємства, а відображаються в примітках до фінансової звітності

За економічним змістом       Рахунки обліку активів         Призначенні для обліку активів під-приємства

 

            Рахунки обліку джерел утворен-ня активів           Призначені для обліку джерел фор-мування активів підприємства

За призначенням та структурою     Основні          Призначені для контролю за наявніс-тю і змінами активів та джерел їх утворення

 

            Регулюючі      Призначені для уточнення оцінки активів та джерел їх утворення, які обліковуються на основних рахунках

 

            Операційні     Призначені для обліку витрат, дохо-дів і результатів діяльності підпри-ємства

 

            Фінансово-результативні    Призначені для узагальнення інформа-ції про фінансові результати діяльності підприємства за звітний період

 

5. Класифікація та План рахунків бухгалтерського обліку

Сутність, особливості застосування активних, пасивних, активно-пасивних, синтетичних, аналітичних рахунків, субра-хунків, ми розглядали в попередніх розділах. Однак, не менш важливішою є класифікація рахунків, за якою вони поділя-ються на рахунки обліку активів і рахунки обліку джерел їх утворення (за економічним змістом) та на основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні, позабалансові рахунки (за призначенням та структурою). Обидві класифікації ра-хунків науково обґрунтовані, тісно взаємопов’язані і доповню-ють одна одну [8].Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c593e147b5a16c63b89f899faf756d0d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0