Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_225a276540fdc57eff541ef2cc7365f2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемні питання за темою : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання за темою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

1.         Чи існують відмінності між термінами “подвійний запис”, “ко-респонденція рахунків” та “бухгалтерська проводка”. Відповідь по-ясніть.

2.         Обґрунтуйте необхідність застосування у бухгалтерському обліку активно-пасивних рахунків.

3.         Які причини викликають окреме ведення синтетичного та аналітичного видів бухгалтерського обліку?

4.         Чи існує, на Вашу думку, необхідність запису бухгалтерської проводки перед записом інформації в регістрах бухгалтерського обліку?

5.         Які форми записуможуть застосовуватися в бухгалтерському обліку?

бухгалтерських проводок? Аргументуйте переваги та недоліки кожної з них.

6.         Які завдання вирішуються за допомогою оборотної, оборотно-

сальдової, шахової оборотної відомостей та які особливості їх побу-

дови?

Тести для контролю

1.         Взаємозв’язок між двома певними рахунками активів,

капіталу, зобов’язань називається:

а)         подвійним записом;

б)         кореспонденцією рахунків;

в)         простою проводкою;

г)         складною проводкою.

2.         Спосіб одночасного та взаємопов’язаного відображення

господарських операцій на двох рахунках (у дебеті одного та кре-

диті іншого) на одну й ту саму суму — це:

а)         бухгалтерські рахунки;

б)         подвійний запис;

в)         документація;

г)         бухгалтерський баланс.

3.         Рахунки, які призначені для детального обліку капіталу

підприємства, його зобов’язань, називають:

а)         активними;

б)         пасивними;

в)         синтетичними;

г)         аналітичними.

4.         Рахунки, на яких ведеться узагальнений облік запасів, гро-

шових коштів підприємства називають:

а)         активними;

б)         пасивними;

в)         синтетичними;

г)         аналітичними.

5.         Сума записів господарських операцій по дебету або кредиту

рахунку за певний період називається:

а)         сальдо;

б)         залишок;

в)         оборот;

г)         видаток.

6.         Сальдо на кінець звітного періоду на активному рахунку

розраховується як:

а) Сальдо на початок (Д) + Оборот (Д) за період — Оборот (К) за період;

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

б)         Сальдо на початок (Д) — Оборот (Д) за період + Оборот (К)

за період;

в)         Сальдо на початок (К) + Оборот (Д) за період — Оборот (К)

за період;

г)         Сальдо на початок (К) — Оборот (Д) за період + Оборот (К)

за період.

7.         До активних рахунків належать:

а)         “Основні засоби”; “Резерв сумнівних боргів”;

б)         “Розрахунки з оплати праці”, “Розрахунки з підзвітними осо-

бами”

в)         “Каса”; “Розрахунки з покупцями та замовниками”; “Вироб-

ничі запаси”;

г)         “Нематеріальні активи”; “Знос необоротних активів”,”Вироб-

ництво”.

8.         До пасивних рахунків належать:

а)         “Статутний капітал”; “Резерв сумнівних боргів”;

б)         “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”;

в)         “Каса”; “Нерозподілений прибуток”; “Виробничі запаси”;

г)         “Довгострокові позики”; “Знос необоротних активів”.

9.         Реєстрація господарських операцій на рахунках проводить-

ся на підставі:

а)         рішення керівника;

б)         рішення бухгалтера;

в)         первинних документів;

г)         усного розпорядження керівника.

10.       Приведіть у відповідність кореспонденцію рахунків до

змісту господарських операцій:

а)         Д 23 К 65 а) здійснили нарахування до соціальних фондів на

нараховану зарплату основним робочим;

б)         Д 91 К 20 б) нараховані лікарняні за рахунок коштів соціальног

страхування;

в)         Д 65 К 66 в) на банківський рахунок зараховано кредит з

терміном погашення 5 років;

г)         Д 31 К 50 г) зі складу відпущені виробничі запаси на

загальногосподарські потреби

11. Визначте суми, де стоїть знак питання

Дебет Активний Кредит Відповідь:

а)         Об Д = 150;    6 = 20; С-до Д = 20

б)         Об Д = 150;    6 = 20; С-до К = 20

в)         Об Д = 160;    6 = 20; С-до Д = 20

г)         Об Д = 160;    6 = 20; С-до К = 20

 

            рахунок

С-до = 10      

1) 50 4) 100    6) ? 8) 120

06 = ?  06 = 140

С-до = ?                     С-до = ?

12.       До відмінних рис, які існують між синтетичними та

аналітичними рахунками, відносяться такі:

а)         в аналітичних рахунках використовується лише грошовий

вимірник, а в синтетичних — грошовий, натуральний, трудо-

вий;

б)         у синтетичних рахунках використовується лише грошовий

вимірник, а в аналітичних — грошовий, натуральний, трудо-

вий;

в)         синтетичні рахунки є узагальнюючими і деталізують показ-

ники аналітичних рахунків;

г)         аналітичні рахунки, на відміну від синтетичних, призначені

для складання бухгалтерського балансу.

13.       Інформація, представлена в синтетичному обліку, викори-

стовується для:

а)         складання фінансової звітності підприємства;

б)         контролю розрахунків з конкретними дебіторами та кредито-

рами;

в)         проведення інвентаризації активів підприємств;

г)         розрахунку амортизаційних відрахувань по необоротних ак-

тивах.

14.       Застосування в бухгалтерському обліку складних прово-

док зумовлюється такими причинами:

а)         неможливістю відображати господарські операції простими

проводками;

б)         можливістю скоротити кількість бухгалтерських записів;

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

в)         необхідністю об’єднати декілька простих проводок в одну

складну;

г)         неможливістю відобразити прості проводки в схемах ра-

хунків.

15. До рахунків другого порядку відносяться:

а)         синтетичні рахунки;

б)         активно-пасивні рахунки;

в)         субрахунки;

г)         аналітичні рахунки.

Практичні завдання

Задача 1. На підставі наведених даних визначити активні та па-сивні рахунки:

1)         основні засоби — 200 000 грн;

2)         нематеріальні активи — 5000 грн;

3)         сировина і матеріали — 3550 грн;

4)         розрахунки з підзвітними особами — 280 грн;

5)         витрати на збут — 4500 грн;

6)         короткострокові позики — 6800 грн;

7)         паливо — 1230 грн;

8)         статутний капітал — 180 330 грн;

9)         нерозподілений прибуток — 20 000 грн;

 

10)       непокритий збиток — 500 грн;

11)       виробництво — 3220 грн;

12)       каса — 520 грн;

13)       готова продукція — 6200 грн;

14)       резервний капітал — 5 00 грн;

15)       розрахунки з постачальниками та підрядниками — 12 650 грн;

16)       розрахунки з покупцями та замовниками — 580 грн.

Задача 2. Знайдіть помилки в наведеній в табл. 4.4 класифікації рахунків бухгалтерського обліку.

Таблиця 4.4

Класифікації рахунків бухгалтерського обліку за структурою

Активні рахунки, грн           Пасивні рахунки, грн

Основні засоби – 150 000    Готова продукція – 500

Знос необоротних активів – 17 200           Векселі видані – 1120

Виробництво – 3250            Короткострокові позики – 6000

Запасні частини – 850          Додатковий капітал – 2200

Статутний капітал – 137910            Резервний капітал – 3500

Рахунки в банках – 13 200   Каса – 130

Задача 3. Для наведених у табл. 4.5 господарських операцій ВАТ “Каштан” зазначте кореспондуючі рахунки.

Таблиця 4.5

Реєстр господарських операцій

 

Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки      Сума, грн

 

            Дебет  Кредит          

 

Зараховано на поточний рахунок кошти внесені влас-ником на поповнення статутного капіталу                          2000

Придбано у фірми “Меркс” обладнання для офісу з відстрочкою платежу                               15 200

Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку “Мрія”                                6000

Погашено з банківського рахунку заборгованість перед фірмою “Меркс”                                 2500

Оприбутковані на склад матеріали для виготовлення продукції від постачальників                          6200

Частково погашено з банківського рахунку заборго-ваність постачальникам                          1000

Відпущені зі складу матеріали в основне виробницт-во для виготовлення продукції                        3700

Нарахована робітникам заробітна плата за виготов-лення продукції                           2100

Повернуті на склад не використані матеріали з осно-вного виробництва                              200

Здана з виробництва на склад підприємства готова продукція                         4100

Оприбутковано в касу з поточного банківського ра-хунку грошові кошти на виплату заробітної плати                              1500

З каси виплачена заробітна плата персоналу                               1450

 

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Задача 4. У наведених схемах рахунків визначте невідомі суми.

Актив-            Пасив-

Дебет ний ра- Кредит          Дебет ний ра- Кредит

 

            хунок 

С-до    500      15) 16)

22)      

11)

18)

24)       400 9 000

?         

            3 000

250

?

Об.      10 180 Об.      ?

С-до    7 130              

 

            хунок

            320 100

?          С-до 200

1)

8) 12) 

            18) 9 000 27) 180

Об.      620      Об. ?

                        С-до ?

Задача 5. За наведеною в табл. 4.6 кореспонденцією рахунків сформулюйте зміст господарської операції

Таблиця 4.6

Кореспонденція рахунків

 

Дебет  Кредит

Розрахунки з оплати праці  Каса

Сировина і матеріали           Розрахунки з постачальниками і підрядниками

Виробництво            Сировина і матеріали

Поточний рахунок    Каса

Виробництво            Розрахунки з оплати праці

Готова продукція      Виробництво

Каса    Розрахунки з підзвітними особами

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_225a276540fdc57eff541ef2cc7365f2, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0