Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Оборотно-сальдова відомість як спосіб перевірки правильності обліку господарських : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

4.4. Оборотно-сальдова відомість як спосіб перевірки правильності обліку господарських


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

операцій

У процесі здійснення облікових записів можуть виникати певні помилки. Своєчасне виправлення їх, значною мірою впливає на якість складання фінансової звітності підпри-ємства та на ефективність бухгалтерського обліку в цілому. Тому для усунення помилок бухгалтеру час від часу необхідно здійснювати контроль за правильністю та відповідністю за-писів у синтетичних та аналітичних рахунках.

Одним із способів перевірки правильності облікових за-писів у рахунках є оборотно-сальдова відомість.

У теорії та практиці бухгалтерського обліку під оборотно-сальдовою відомістю розуміють спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків за звітний період, а також засіб взаємозв’язку між балансом і рахунками [8].

Оборотно-сальдові відомості складаються як за синтетич-ними, так і за аналітичними рахунками. Однак, між ними існу-ють певні відмінності, зумовлені відмінностями, які існують між цими рахунками. Оборотно-сальдова відомість за синте-тичними рахунками будується у вигляді таблиці, яка скла-дається з чотирьох основних стовпців. У першому з них запи-сується назва синтетичного рахунка, в другому — сальдо по-чаткове за дебетом та кредитом, в третьому — обороти за дебетом та кредитом, в четвертому — сальдо кінцеве за дебетом та кредитом. У самому нижчому рядку оборотно-сальдової відомості розраховується підсумок. У даній відо-мості, як і в синтетичних рахунках, застосовується тільки грошовий вимірник. У системі синтетичних рахунків складається одна оборотно-сальдова відомість (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Оборотно-сальдова відомість

за синтетичними рахунками за      

 

Шифр  Сальдо початкове     Обороти за період Сальдо кінцеве

або

назва

рахунка           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит           Дебет  Кредит

...                                                                   

Усього 1 S1 = S2       s3 = s4 | s5 = s6

Оборотно-сальдова відомість має велике контрольне зна-чення для перевірки повноти та правильності облікових за-писів на рахунках. Сутність перевірки в ній полягає в отри-манні трьох пар рівних між собою підсумків.

1.         S1 = S2 .

Така рівність зумовлена рівністю підсумків активу і паси-ву початкового балансу, який є підставою для запису початко-вих залишків на активних і пасивних рахунках.

2.         S3 = S4 .

Дана рівність пояснюється подвійним записом, відповідно

до якого кожна операція в однаковій сумі відображається в де-беті і кредиті різних рахунків.

3.         S5 = S6 .

Така рівність зумовлена двома попередніми рівностями.

Якщо в результаті складання оборотно-сальдової відо-мості за синтетичними рахунками бухгалтер виявить пору-шення таких рівностей, це свідчить про те, що в облікових за-писах у рахунках або при складанні самої оборотно-сальдової відомості допущені помилки.

Оборотно-сальдова відомість за синтетичними рахунками використовується для упорядкування бухгалтерського балан-су на кінець звітного періоду. Він складається на основі за-

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

лишків рахунків на кінець звітного періоду, які відображають-ся в оборотно-сальдовій відомості в останніх суміжних двох стовпцях.

Трохи іншу структуру мають оборотно-сальдові відо-мості за аналітичними рахунками, хоча техніка складання лишається така ж сама. Так, в оборотно-сальдових відомо-стях за аналітичними рахунками як і в оборотно-сальдових відомос-тях за синтетичними рахунками відображаються сальдо початкове та кінцеве за звітний період, обороти. Відмінним є те, що вони не мають трьох пар рівних показ-ників та використовують як грошовий, так і натуральний вимірники.

Схематичне зображення оборотно-сальдової відомості за аналітичними рахунками до активного синтетичного рахунку представлено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

Оборотно-сальдова відомість за аналітичними

рахунками до активного синтетичного рахунку

 

Назва аналі-тичних рахун-ків         Одини-ці вимі-ру     Ціна грн         Споч.  Обороти за місяць    Скін.

 

           

           

            (Дебет)           Дебет  Кредит           (Дебет)

 

           

           

            Нат. вимір-ник          Грош. вимір-ник       Нат. вимір-ник          Грош. вимір-ник       Нат. вимір-ник            Грош. вимір-ник       Нат. вимір-ник          Грош. вимір-ник

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                               S1                   s2                    s3                    s4

де S1 — сума залишків на початок звітного періоду за всіма аналітичними рахунками;

52        — сума дебетових оборотів за звітний період за всіма

аналітичними рахунками;

53        — сума кредитових оборотів за звітний період за всіма

аналітичними рахунками;

S4 — сума залишків на кінець звітного періоду за всіма аналітичними рахунками (рис. 4.10).

Дебет Синтетичний Кредит рахунок (активний)

Cu = S

06 = S2

06 = S

CK = S4

Рис. 4.10. Схема активного синтетичного рахунку

Як бачимо, сальдо на початок звітного періоду за синтетич-ним рахунком дорівнює сумі залишків на початок звітного періоду за всіма аналітичними рахунками. Оборот по дебету та кредиту синтетичного рахунка дорівнює відповідно сумі дебе-тових та кредитових оборотів за звітний період за всіма аналі-тичними рахунками. В результаті сальдо на кінець звітного періоду за синтетичним рахунком збігається із сумою залишків на кінець звітного періоду за всіма аналітичними рахунками.

Розглянемо порядок складання оборотно-сальдової відо-мості представленому раніше прикладі 1. В результаті оборот-на відомість за аналітичними рахунками до синтетичного ра-хунка “Виробничі запаси “ буде наступною:

Таблиця 4.3

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунка “Виробничі запаси”

 

Назва аналі-тичних рахунків           Оди-ниці виміру       Ці-на, грн       Споч.  Обороти за місяць    Скін.

 

           

           

            (Дебет)           Дебет Кредит            (Дебет)

 

           

           

            Нат. вимір-ник          Грош. вимір-ник       Нат. вимір-ник          Грош. вимір-ник       Нат. вимір-ник            Грош. вимір-ник       Нат. вимір-ник          Грош. вимір-ник

Цукор  кг         3,8       100      380      50        190      80        304      70        266

Борошно        кг         3,0       200      600      120      360      80        240      240      720

                                               980                  550                  544                  986

 

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Як бачимо, підсумки оборотів та залишків оборотної відо-мості за аналітичними рахунками повинні бути рівними сумам оборотів і залишків на початок та кінець звітного періоду відповідного синтетичного рахунка.

Якщо виявляється порушення цієї рівності, то це свідчить про помилки певного характеру. Наприклад, операція відобра-жена на синтетичному рахунку, але пропущена в аналітично-му рахунку (або навпаки) або на синтетичному рахунку опе-рація записана в одній сумі, а на аналітичних рахунках — в іншій.