Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c090034f3f2dfa2d5fd99af5b6854cfd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

4.3. Синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

У бухгалтерському обліку, крім поділу рахунків на ак-тивні та пасивні, ще використовують їх поділ на синтетичні та аналітичні. Такий стан речей зумовлений способом групуван-ня та узагальнення облікових даних, які представлені в тих чи інших рахунках.

Синтетичні рахунки призначені для узагальненого гру-пування та обліку однорідних об’єктів у грошовому вимірни-ку.

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Аналітичні рахунки деталізують показники синтетичних рахунків. У них, крім вартісного (грошового) вимірника, за-стосовуються натуральні і трудові. Інформація, представлена в аналітичних рахунках, використовується для оперативного керівництва підприємством та контролю господарської діяль-ності.

Для більш повного з’ясування сутності синтетичних та аналітичних рахунків розглянемо притаманні їм спільні та відмінні риси, які існують між ними.

Зв’язок між цими двома типами рахунків проявляється в наступному:

1)         структура синтетичного рахунка визначає структуру його аналітичних рахунків;

2)         будь-яка господарська операція відображається на ос-нові одних і тих первинних документів як в аналітичних ра-хунках, так і в синтетичному рахунку. Лише в аналітичних ра-хунках більш докладно. Тобто в синтетичному рахунку — за-гальною сумою, а на аналітичних рахунках до нього — частко-вими сумами;

3)         сума сальдо на початок та кінець звітного періоду, обо-роти по дебету та кредиту всіх аналітичних рахунків відповідно дорівнюють сальдо на початок та кінець звітного періоду, обороту по дебету та кредиту синтетичного рахунка, який їх об’єднує.

Відмінні риси, які існують між синтетичними та аналітич-ними рахунками полягають у тому що:

1)         в системі синтетичних рахунків використовується лише єдиний вимірник — грошовий, в аналітичних рахунках можуть використовуватися як грошові вимірники, так і натуральні або трудові;

2)         таблиця синтетичного рахунка має стандартну форму, форма аналітичних рахунків може відрізнятися залежно від інформації, яка на них обліковується.

Розглянемо схеми синтетичного рахунка та аналітичних до нього на прикладі.

Ill

Приклад.

На початок звітного періоду виробничі запаси підприємства ста-новили 980 грн. З них цукру — 100 кг загальною вартістю 380 грн та борошна 200 кг загальною вартістю 600 грн. Потягом звітного періоду підприємство придбало 50 кг цукру за ціною 3,8 грн за 1 кг та 120 кг борошна за ціною 3 грн за 1 кг на загальну суму 550 грн. У процесі виробництва спожило 80 кг борошнаи та 80 кг цукру на су-му 544 грн.

Запис у синтетичному бухгалтерському рахунку буде таким:

Дебет  Виробничі      Кредит

запаси

 

С-до поч. =980         

1. 550  2. 544

Оборот Д=550           Оборот К=544

С-до кін.=986           

В аналітичному рахунку запис може здійснюватися двома спо-собами.

1 спосіб — тільки в грошовому вимірнику:

Дебет  Цукор (грн.)   Кредит Дебет            Борошно (грн.)          Кредит

 

С-до поч.= 380         

1. 190  2. 304

Оборот Д= 190          Оборот К=304

С-до кін.=266           

 

С-до поч.= 600         

1. 360  2. 240

Оборот Д=360           Оборот К=240

С-до кін.= 720          

 

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

2 спосіб — в грошовому та натуральному вимірниках

Цукор

 

Дебет                                                 Кредит

Умовні позначення  Натуральний вимірник        Грошовий вимірник Умовні позначення  Натуральний вимірник        Грошовий вимірник

С-до поч. 1.   100 50 380 190           2.         80        304

Оборот Д       50        190      Оборот К       80        304

С-до кін.         70        266                            

Борошно

 

Дебет                                                 Кредит

Умовні позначення  Натуральний вимірник        Грошовий вимірник Умовні позначення  Натуральний вимірник        Грошовий вимірник

С-до поч. 1.   200 120           600 360           2.         80        240

Оборот Д       120      360      Оборот К       80        240

С-до кін.         240      720                            

Як бачимо, в схемах рахунків прослідковуються і спільні і відмінні риси, які існують між синтетичними та аналітичними рахунками.

Поділ рахунків на синтетичні та аналітичні зумовлює на-явністю синтетичного та аналітичного бухгалтерських обліків. Синтетичний облік являє собою облік наявності та змін су-купностей економічно однорідних елементів активу, власного капіталу та зобов’язань у грошовому вимірнику. Інформація, представлена в цьому обліку, використовується для: 1) скла-дання фінансової звітності підприємства; 2) розробки поточ-

них та перспективних планів; 3) контролю діяльності підприємства шляхом ревізій та аудиту.

Аналітичний облік являє собою деталізацію синтетичного обліку з метою отримання більшого обсягу інформації для контролю та аналізу господарської діяльності. Детальна інформація використовується для: 1) здійснення розрахунків з конкретними дебіторами та кредиторами; 2) проведення інвентаризації активів підприємств; 3) калькулювання собівартості окремих видів продукції; 4) розрахунку аморти-заційних відрахувань по необоротних активах тощо.

У бухгалтерському обліку крім синтетичних та аналітич-них рахунків також використовуються субрахунки, які займа-ють проміжне місце між синтетичними та аналітичними ра-хунками. Субрахунки створюються відповідними групами аналітичних рахунків, які, в свою чергу, узагальнюються син-тетичним рахунком (рис. 4.8).

 

                        Синтетичний рахунок                                 i          

 

                                   ▼                              

           

 

Субрахунок   

            Субрахунок                Субрахунок   

i \ ^     

            i \                     ^ \       

Аналітич-ний рахунок         Аналітич-ний рахунок         Аналітич-ний рахунок         Аналітич-ний рахунок            Аналітич-ний рахунок         Аналітич-ний рахунок         Аналітич-ний рахунок

Рис. 4.8. Взаємозв’язок між рахунками

Розглянутий зв’язок можна показати на прикладі (рис.

4.9).

 

Джем

J"

Виробничі запаси

t

Паливо

Сировина та матеріали

*          *

Солярка

Цукор Сіль Борошно Бензин

Купівельні напівфабрикати

Морожені вишні

 

114

Рис. 4.9. Взаємозв’язок між рахунками

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Такий стан речей, зумовлює виділення в бухгалтерському обліку рахунків першого порядку (синтетичних рахунків), ра-хунків другого порядку (субрахунків) та рахунків третього по-рядку (аналітичних рахунків).Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_c090034f3f2dfa2d5fd99af5b6854cfd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0