Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та структура : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

4.1. Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та структура


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Кожне підприємство в ході свого функціонування щоден-но здійснює велику кількість господарських операцій, які в ре-зультаті відображаються в бухгалтерському балансі. Як відо-мо, баланс складається на останній день звітного періоду (місяця, кварталу, року) і характеризує фінансовий стан підприємства на конкретну дату. Однак уже в перший день на-ступного звітного періоду на підприємстві може здійснювати-ся немала кількість господарських операцій, які призведуть до зміни показників статей балансу. Такий стан речей дає змогу зробити висновок, що інформація представлена в бухгалтерсь-кому балансі на кінець звітного періоду, не буде в повній мірі відображати реальний фінансовий стан підприємства вже на кінець першого дня наступного звітного періоду.

Для оперативного управління суб’єктом господарювання менеджерам усіх його підрозділів необхідно володіти постійною інформацією про зміни, які відбуваються щоденно в структурі активів, власного капіталу та зобов’язань. У зв’яз-ку з цим для поточного спостереження і контролю за змінами всіх складових активів, власного капіталу та зобов’язань у

процесі господарської діяльності в бухгалтерському обліку ви-користовують рахунки.

Рахунки є основною одиницею накопичення інформації в бухгалтерському обліку. За своїм змістом вони є способом групування поточної (щоденної) інформації про всі складові об’єктів бухгалтерського обліку (активів, зобов’язань, власно-го капіталу, доходів, витрат, прибутку). Наприклад, для відоб-раження інформації про складові активів використовуються такі рахунки, як “Основні засоби”, “Каса”, “Рахунки в банках” і т.д., для складових власного капіталу — “Статутний капітал”, “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”, для складо-вих зобов’язань — “Розрахунки з постачальниками та підряд-никами”, “Короткострокові позики”, “Розрахунки з оплати праці” тощо.

За своєю формою рахунок — це таблиця, яка складається з двох частин: лівої — дебету, та правої — кредиту. Схематично будову рахунка можна представити на рис. 4.1.

Найменування рахунка

Дебет  Кредит

Рис. 4.1. Схематичне зображення бухгалтерського рахунка

На початку таблиці (над схемою рахунка) вказується на-зва рахунка — найменування елементу обліку. Далі, для по-вного уявлення про обліковуваний об’єкт, записується зали-шок на початок звітного періоду (сальдо початкове). Потім відображаються господарські операції, які здійснюються про-тягом звітного періоду та призводять до зміни сальдо початко-вого. В кінці рахунка вказується сальдо кінцеве (залишок на кінець звітного періоду).

Слід зазначити, що в схемах рахунків одні операції відоб-ражаються по дебетовій стороні, а інші — по кредитовій. Такий

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

порядок відображення господарських операцій зумовлюється поділом рахунків на певні групи, а саме — на активні, пасивні, активно-пасивні.

Активні рахунки призначені для обліку всіх складових активу балансу. В схемах таких рахунків сальдо на початок та на кінець звітного періоду завжди відображають по дебету. По їх дебетовій стороні також відображаються господарські опе-рації, що збільшують сальдо на початок звітного періоду. По кредитовій — господарські операції, які зменшують сальдо по-чаткове. Сума господарських операцій по дебетовій стороні носить назву дебетовий оборот, по кредитовій — кредитовий оборот. Сальдо на кінець звітного періоду в активному рахун-ку розраховується за формулою

СкД = СпД + ОбД — ОбК,

де СпД — сальдо на початок звітного періоду по дебету ра-хунка;

ОбД —оборот по дебету рахунку (сума операцій по дебету);

ОбК — оборот по кредиту рахунка (сума операцій по кре-диту);

СкД– сальдо на кінець звітного періоду по дебету рахунка.

Схема активного рахунку представлена на рис. 4.2.

Дебет  Активний      Кредит

рахунок

 

С-до (початок)         

Поточні збільшення (+)        зміни

зменшення (–)

Оборот Д       Оборот К

С-до (на кінець)       

Рис.4.2. Схема активного рахунка

 

Пасивні рахунки призначені для обліку власного капіталу та зобов’язань бухгалтерського балансу. Вони мають оберне-ний до активних рахунків порядок відображення сальдо на по-чаток та кінець звітного періоду, а також господарських опе-рацій. Сальдо на початок та кінець звітного періоду в пасивно-му рахунку відображають по кредиту. Господарські операції, що збільшують сальдо початкове, — по кредиту, що зменшу-ють — по дебету. Як і активні рахунки, вони мають дебетовий та кредитовий обороти. Сальдо на кінець звітного періоду в пасивному рахунку розраховується за формулою

СкК = СпК — ОбД + ОбК,

де СпК — сальдо на початок звітного періоду по кредиту ра-хунка;

СкК — сальдо на кінець звітного періоду по кредиту рахун-ка.

Схема пасивного рахунка представлена на рис. 4.3.

Дебет  Пасивний      Кредит

рахунок

 

            С-до (початок)

Поточні зменшення (–)        зміни

збільшення (+)

Оборот Д       Оборот К

            С-до (на кінець)

Рис.4.3. Схема пасивного рахунка

Активно-пасивні (змішані) рахунки поєднують у собі оз-наки активних та пасивних рахунків. А тому для відображен-ня в них залишків на початок, кінець звітного періоду, госпо-дарських операцій застосовуються правила, які встановлені як

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

для активних, так і пасивних рахунків. Прикладами таких ра-хунків є “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”, “Розрахунки за податками й платежами”, “Розрахунки з підзвітними особами” тощо.