Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Проблемні питання за темою : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання за темою


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         Поясність переваги та недоліки вертикального й горизонталь-ного форматів бухгалтерського балансу.

2.         Схарактеризуйте можливі варіанти подання статей в актив ба-лансу щодо ліквідності активів.

3.         Які суперечності виникають при визначенні економічної сут-ності 3-го розділу активу балансу — “Витрати майбутніх періодів”, 2-го розділу пасиву балансу — “Забезпечення майбутніх витрат та пла-тежів” та 5-го розділу — “Доходи майбутніх періодів”?

 

4.         Який вплив здійснюють господарські операції на структуру та підсумок балансу?

5.         Поясніть значення та роль балансу як складової методу бух-галтерського обліку.

6.         Обґрунтуйте взаємозв’язок, який існує між активами, вла-

сним капіталом та зобов’язаннями підприємства.

Вивчаємо нормативно-правову базу

Самостійно ознайомтеся з П(С)БО 2 “Баланс” і дайте відповіді на запитання:

1.         У чому полягає сутність активів, власного капіталу та зо-бов’язань підприємств?

2.         У чому полягає сутність економічної вигоди, яка міститься в кожному активі?

3.         Які відмінності існують між довгостроковими та поточними зобов’язаннями підприємства?

4.         Яка економічна сутність оборотних та необоротних активів?

5.         Які складові оборотних активів не можуть бути віднесені до еквівалентів грошових коштів?

6.         Поясність відмінності між грошовими коштами та їх еквіва-

лентами.

Тести для контролю

1. Баланс поділяється на дві частини:

а)         ліворуч показано актив, праворуч — зобов’язання;

б)         ліворуч показано капітал, праворуч — зобов’язання;

в)         ліворуч показано актив, праворуч — права і зобов’язання;

г) ліворуч показано активи, праворуч — власний капітал і зо-бов’язання.

2.         В активі балансу відображається інформація про:

а)         необоротні активи та оборотні активи;

б)         необоротні, оборотні активи, доходи майбутніх періодів;

в)         необоротні, оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

г)         немає правильної відповіді.

3.         До критеріїв визнання активів, встановлених П(С)БО 2

відносяться:

а)         матеріальна форма;

б)         наявність права власності;

в)         контроль за активами внаслідок минулих подій, надходжен-

ня майбутніх економічних вигод та можливість достовірної

оцінки;

г)         намір придбати активи, отримати в майбутньому економічні

вигоди та можливість достовірної оцінки активів.

4.         До необоротних активів підприємства не відносять:

а)         транспортні засоби підприємства;

б)         бібліотечні фонди;

в)         довгострокові фінансові інвестиції;

г)         грошові кошти в касі підприємства.

5.         До критеріїв визнання зобов’язань відповідно до П(С)БО 2

відносяться:

а)         зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або

збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення влас-

ного капіталу;

б)         збільшення економічних вигод у вигляді надходження ак-

тивів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання

власного капіталу;

в)         контроль за активами внаслідок минулих подій, надходження

майбутніх економічних вигод та можливість достовірної оцінки;

г)         заборгованість підприємства внаслідок минулих подій, існує

ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення та можливість достовірної оцінки.

3. Бухгалтерський баланс

6.         До зобов’язань підприємства відносяться:

а)         заборгованість банку за кредитом;

б)         векселі одержані;

в)         нерозподілений прибуток;

г)         заборгованість підзвітних осіб.

7.         До складових власного капіталу підприємства не включа-

ються:

а)         резервний капітал;

б)         нерозподілений прибуток;

в)         грошові кошти;

г)         статутний капітал.

8.         Транспортні засоби, які утримуються підприємством для

здачі в оренду, відображаються за статею:

а)         основні засоби;

б)         нематеріальні активи;

в)         товари;

г)         незавершене будівництво.

9.         Зарахування грошових коштів на банківський рахунок

підприємства від покупців за відвантажену продукцію спричинює:

а)         зміну статей тільки в активі бухгалтерського балансу (А+ Δ –

– Δ =П);

б)         зміну статей тільки в пасиві бухгалтерського балансу (А=П+

+ Δ–Δ);

в)         збільшення валюти бухгалтерського балансу (А+Δ =П+Δ);

г)         зменшення валюти бухгалтерського балансу (А–Δ =П–Δ).

10.       У ході перерозподілу нерозподіленого прибутку його час-

тина спрямовується до резервного капіталу і це спричинює:

а)         зміну статей тільки в активі бухгалтерського балансу (А+Δ–

–Δ =П);

б)         зміну статей тільки в пасиві бухгалтерського балансу (А=П+

+ Δ–Δ );

в)         збільшення валюти бухгалтерського балансу (А+Δ =П+Δ);

г)         зменшення валюти бухгалтерського балансу (А–Δ =П–Δ).

11.       Нарахування заробітної плати робітникам за виготовлення

продукції сричинює зміну в бухгалтерському балансі:

а)         зміну статей тільки в активі бухгалтерського балансу (А+Δ–

–Δ =П);

б)         зміну статей тільки в пасиві бухгалтерського балансу (А=П+

+Δ–Δ);

в)         збільшення валюти бухгалтерського балансу (А+Δ =П+Δ);

г)         зменшення валюти бухгалтерського балансу (А–Δ =П–Δ ).

12.       В Україні актив балансу побудований у порядку:

а)         зменшення ліквідності активів;

б)         збільшення ліквідності активів;

в)         зменшення ліквідності оборотних активів та збільшення

ліквідності необоротних активів;

г)         зменшення ліквідності необоротних активів та збільшення

ліквідності оборотних активів.

13.       У якому пункті є правильний запис:

а)         чисте майно = майно + зобов’язання;

б)         майно = власний капітал – зобов’язання;

в)         власний капітал = активи – зобов’язання;

г)         власний капітал = активи + зобов’язання?

14.       За умови, що активи становлять 100 тис. грн, а капітал — 60

тис. грн, сума зобов’язань становить:

а)         160 тис. грн;

б)         40 тис. грн;

в)         80 тис. грн;

г)         120 тис. грн.

15.       Господарська операція, внаслідок якої підприємство отри-

мує безоплатно основні засоби, спричинює:

а)         зміну статей тільки в активі бухгалтерського балансу (А+

+Δ–Δ =П);

б)         зміну статей тільки в пасиві бухгалтерського балансу

(А=П+Δ –Δ);

в)         збільшення валюти бухгалтерського балансу (А+Δ =П+Δ);

г)         зменшення валюти бухгалтерського балансу (А–Δ =П–Δ).

3. Бухгалтерський баланс

Практичні завдання

Задача 1. На підставі наведених у табл. 3.7 статей заповніть ба-ланс підприємства за формою №1 на 31 березня, вказавши назви розділів та коди рядків балансу.

Таблиця 3.7

Вихідні дані

 

Показники     Сума, грн

Виробничі запаси     1744,0

Статутний капітал    56 480,0

Короткострокові кредити банків    2080,0

Готова продукція      18 000,0

Товари           6650,0

Векселі одержані       30 000,0

Додатково вкладений капітал         3090,0

Забезпечення виплат персоналу    3200,0

Поточні фінансові інвестиції           2000,0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          3800,0

Незавершене виробництво 10 256,0

Задача 2. Знайдіть помилку в наведеному в табл. 3.8 розподілі балансових статей на підприємстві “Парус” та складіть правильний баланс.

Таблиця 3.8

Розподіл балансових статей

 

Актив Сума, грн       Пасив Сума, грн

Незавершене виробництво 2200    Поточні фінансові інвестиції           1200

Довгострокові кредити банку         1200    Заборгованість з оплати праці        700

Виробничі запаси     1000    Готова продукція      1500

Нерозподілений прибуток   420      Векселі видані           300

Відстрочені податкові активи         200      Цільове фінансування          1000

Резервний капітал    560      Статутний капітал    3780

Векселі одержані       300      Грошові кошти в національній валюті       780

Нематеріальні активи           550      Вилучений капітал   230

 

Задача 3. Визначте, як саме перераховані в табл. 3.9 госпо-дарські операції впливають на валюту бухгалтерського балансу:

1)         збільшують валюту балансу;

2)         зменшують валюту балансу;

3)         не змінюють валюту балансу.

Поставте в табл. 3.9 праворуч від змісту господарської операції номер відповіді.

Таблиця 3.9

Перелік господарських операцій

 

Зміст господарської операції           Сума, грн       Відпо-відь

Зараховано на поточний рахунок грошові кошти в рахунок по-гашення заборгованості покупців за відвантажену продукцію      11580 

Частина прибутку при його розподілі спрямована на збіль-шення резервного капіталу        350     

Перераховано з поточного рахунку суми в погашення забор-гованості перед постачальниками за сировину            975     

Погашено отриманий раніше кредит з банківського рахунку      6000   

Оприбутковано в касу грошові кошти з поточного рахунку       2300   

З каси виплачена заробітна плата персоналу підприємства       2050   

З каси видано готівку під звіт          130     

Оприбутковані від постачальника на склад виробничі запаси з відстрочкою платежу          3300   

Задача 4. Визначте за даними табл. 3.10 типи господарських операцій. Покажіть, які зміни відбуваються в балансі під їх впливом.

Таблиця 3.10

Вихідні дані

 

Зміст господарської операції           Сума, грн

Оприбутковано безоплатно отримані основні засоби     20 000

Відпущено зі складу у виробництво матеріали     30 000

Нараховано заробітну плату робітникам основного виробництва        14 000

Повернуто з виробництва на склад невикористані матеріали   35 000

Погашено з поточного рахунку заборгованість перед бюджетом          15 000

Погашено з поточного рахунку заборгованість пред іншими креди-торами    10 000

Оприбутковано з виробництва на склад готову продукцію       100 000

Зараховано на поточний рахунок довгострокову позику банку 20 000

Повернуто залишок невикористаних підзвітних сум       20

 

3. Бухгалтерський баланс

Задача 5. Запишіть результати наведених господарських опе-рацій у табл.3.11, використовуючи “+” для позначення збільшення і “–” для позначення зменшення величин у бухгалтерському балансі.

Таблиця 3.11

Вихідні дані

 

Зміст господарської операції           Вплив на

 

            Активи           Зобов’язання Капітал

Сплачено постачальнику 500 грн з поточного банківського рахунку                          

Придбано товари в кредит на суму 2000 грн                              

Банк надав підприємству позику в розмірі 10 000 грн                           

До каси повернуто залишок невикори-станих підзвітних коштів у сумі 100 грн                                

Власник вніс до каси підприємства додатково 6000 грн                       

Перераховано заборгованість бюджету за податками в сумі 450 грн                           

З каси виплачено заробітну плату персоналу в сумі 4320 грн