Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

3.2. Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

Бухгалтерський баланс є важливою складовою фінансової звітності підприємства, в якій на конкретну дату подається інформація про активи, власний капітал і зобов’язання. Однак користувачам бухгалтерського балансу завжди необхідно

3. Бухгалтерський баланс

пам’ятати, що фінансова позиція підприємства в різних звітних періодах постійно змінюється. Так, на кінець поточного звітно-го періоду інформація, яка характеризує активи, власний капітал та зобов’язання підприємства, може суттєво відрізня-тися від тієї, яка була представлена в попередньому звітному періоду. Наприклад, у попередньому звітному періоді вартість основних засобів підприємства становила 800 тис. грн. За по-точний звітний період підприємство придбало чотири комп’ютери за ціною 4 тис. грн. Бухгалтер, складаючи баланс на кінець поточного звітного періоду, відобразить вартість ос-новних засобів не 800 тис. грн, а 816 тис. грн (800 тис. + 16 тис.), оскільки вартість основних засобів, якими володіє підприємство, на 16 тис. грн зросла.

Такий стан речей пояснюється тим, що в процесі свого функціонування кожне підприємство, з урахуванням вироб-ничої необхідності, може змінювати склад активів власного капіталу, зобов’язань, купуючи нове обладнання, автомобілі, сировину та матеріали для виготовлення продукції; беручи кредити в банках; нараховуючи заробітну плату, здійснюючи додаткову емісію акцій тощо. Тобто в ході господарської діяльності, кожне підприємство здійснює господарські опе-рації, які призводять до змін в статтях активу та пасиву балан-су. Одні статті можуть зменшуватися, інші — збільшуватися, в окремих випадках можуть з’являтися нові статті або зникати існуючі. Однак при цьому завжди повинно виконуватися ос-новне балансове рівняння — рівність активу та пасиву.

Підприємства залежно від масштабів своєї діяльності мо-жуть щодня здійснювати десятки, сотні, тисячі господарських операцій, вірне відображення яких є необхідною умовою якісного бухгалтерського обліку. Господарські операції підприємства є різноманітними економічними діями, які пев-ним чином вливають на його фінансову позицію (фінансовий стан). Кожна з них має дві визначальні риси, які суттєво впли-вають на баланс підприємства. Першою рисою є те, що кожна господарська операція обов’язково змінює дві статті балансу. Це може бути дві статті активу, дві статті пасиву або по одній

статті в активі та пасиві. Другою визначальною рисою є те, що які операції не здійснювало б підприємство і в якій кількості, рівність активу та пасиву балансу не порушується.

Залежно від характеру здійснюваних операцій та їх впли-ву на баланс підприємства в бухгалтерському обліку всі госпо-дарські операції поділяють на чотири типи. Їх характеристика представлена в табл.3.1.

Таблиця 3.1

Порівняльна характеристика господарських операцій

 

№        Тип господарської операції  Рівняння        Вплив на валюту балансу

1          Призводить до змін у структурі активу балансу    А+Л-Л=П       Не змінює

2          Призводить до змін у структурі пасиву балансу   А=П+Л-А       Не змінює

3          Призводить до змін у структурі активу та пасиву балансу в бік збільшення     А+Л =П+Л     Змінює в бік збільшення

4          Призводить до змін у структурі активу та пасиву балансу в бік зменшення     А-А =П-А      Змінює в бік зменшення

До першого типу господарських операцій відносяться опе-рації, внаслідок здійснення яких змінюється сума окремих статей активу балансу. Тобто відбувається переміщення однієї і тієї ж суми з однієї статті активу балансу в іншу. В результаті одна стаття активу збільшується, а інша зменшується на одну і ту саму суму. Рівність підсумку (валюти) балансу не пору-шується . Розглянемо даний тип операцій на прикладі.

Приклад.

Нехай на початок звітного періоду баланс підприємства мав такий вигляд:

3. Бухгалтерський баланс

Таблиця 3.2

Баланс (вихідний)

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Основні засоби         730      Статутний капітал    800

Виробничі запаси     115      Резервний капітал    80

Готова продукція      65        Нерозподілений прибуток   50

Дебіторська заборго-ваність за товари, ро-боти, послуги           17        Короткострокові кредити банків    60

Грошові кошти та їх еквіваленти     73        Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги         10

Усього            1 000               1 000

На підприємстві протягом звітного періоду відбулися певні гос-подарські операції.

Операція 1. Підприємство відвантажило зі складу покупцеві продукцію на суму 40 тис. грн, але покупець ще не здійснив розраху-нок (не перерахував кошти).

В даному випадку стаття балансу “Готова продукція” зменшить-ся на суму 40 тис. грн, оскільки готової продукції на складі стало менше. А стаття “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, по-слуги” збільшиться на суму 40 тис. грн, тому що покупці (дебітори) ще не розрахувалися.

Після цієї операції баланс буде таким (табл. 3.3):

Таблиця 3.3

Баланс (після першої операції)

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Основні засоби         730      Статутний капітал    800

Виробничі запаси     115      Резервний капітал    80

Готова продукція      25 (65 - 40)     Нерозподілений прибу-ток 50

Дебіторська заборго-ваність за товари, ро-боти, послуги           57 (17+40)      Короткострокові кредити банків            60

Грошові кошти та їх еквіваленти     73        Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги         10

Усього            1 000   1 000

До другого типу господарських операцій відносяться операції, в результаті здійснення яких змінюється сума окремих статей пасиву балансу. Одна стаття пасиву збільшується, а інша зменшується на ту саму величину. Рівність підсумку (валюти) балансу не порушується. Прикладом такого типу операцій є наступна господарська операція.

Операція 2. Частину нерозподіленого прибутку — 20 тис. грн підприємство спрямувало на збільшення резервного капіталу. У да-ному випадку стаття балансу “Нерозподілений прибуток” зменшить-ся на суму 20 тис. грн, а стаття “Резервний капітал” збільшиться на цю саму суму.

Після цієї операції баланс матиме такий вигляд (табл. 3.4):

Таблиця 3.4

Баланс (після другої операції)

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Основні засоби         730      Статутний капітал    800

Виробничі запаси     115      Резервний капітал    100 (80+20)

Готова продукція      25        Нерозподілений прибуток   30 (50 - 20)

Дебіторська заборго-ваність за товари, ро-боти, послуги           57        Короткострокові кредити банків    60

Грошові кошти та їх еквіваленти     73        Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги         10

Усього            1 000   1 000

Третій тип господарських операцій призводить до збільшення однієї статті активу та однієї статті пасиву балансу. Внаслідок цього збільшується підсумок активу та пасиву балансу на ту саму суму. Однак рівність між активом та пасивом не порушується. Прикладом є така господарська операція.

Операція 3. Підприємство в банківській установі отримало кре-дит з терміном покриття 12 місяців — 50 тис. грн.

Дана операція призведе до того, що стаття активу балансу “Гро-шові кошти та їх еквіваленти” збільшиться на суму 50 тис. грн, оскільки грошові кошти підприємства збільшаться. Стаття пасиву

3. Бухгалтерський баланс

балансу “Короткострокові кредити банків” також збільшиться на цю саму суму, оскільки борг підприємства (його короткострокова кре-диторська заборгованість) також збільшиться. Валюта балансу теж збільшиться на 50 тис. грн.

Після здійснення такої операції баланс підприємства буде мати наступний вигляд (табл. 3.5):

Таблиця 3.5

Баланс (після третьої операції)

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Основні засоби         730      Статутний капітал    800

Виробничі запаси     115      Резервний капітал    100

Готова продукція      25        Нерозподілений прибуток   30

Дебіторська заборго-ваність за товари, ро-боти, послуги           57        Короткострокові кредити банків    110 (60 + 50)

Грошові кошти та їх еквіваленти     123 (73 + 50)  Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги            10

Усього            1 050   1 050

Четвертий тип господарських операцій формують операції, які призводять до того, що одночасно зменшується на одну і ту саму су-му певна стаття активу балансу та певна стаття пасиву. При цьому підсумок балансу також зменшується на таку саму суму. Рівність між активом та пасивом не порушується. Прикладом являється така господарська операція.

Операція 4. Підприємство перерахувало кошти постачальнику за отримані виробничі запаси — 10 тис. грн.

Внаслідок здійснення цієї господарської операції стаття активу балансу “Грошові кошти та їх еквіваленти” та стаття пасиву балансу “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” зменшать-ся на 10 тис. грн, оскільки у підприємства грошових коштів на поточ-ному рахунку стане менше, і борг перед постачальником також змен-шиться. Підсумок балансу зменшиться теж на 10 тис. грн.

Після здійснення такої операції баланс підприємства буде мати наступний вигляд (табл. 3.6):

Таблиця 3.6

Баланс (після четвертої операції)

 

Актив Сума, тис. грн           Пасив Сума, тис. грн

Основні засоби         730      Статутний капітал    800

Виробничі запаси     115      Резервний капітал    100

Готова продукція      25        Нерозподілений прибуток   30

Дебіторська заборго-ваність за товари, ро-боти, послуги           57        Короткострокові кредити банків    110

Грошові кошти та їх еквіваленти     113 (123 - 10) Кредиторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги            0 (10 - 10)

Усього            1 040   1 040

Ми розглянули по одному прикладу кожного типу господарсь-ких операцій. Однак, у практичній діяльності підприємства здійсню-ють велику кількість операцій, які можна віднести до конкретного ти-пу. Так, операції по оприбуткуванню готової продукції з вироб-ництва, з відпуску матеріалів у виробництво, з видачі коштів із каси підзвітним особам відносяться до першого типу господарських опе-рацій. Операції, з погашення заборгованості постачальникам за раху-нок короткострокових кредитів, з утримання прибуткового податку із заробітної плати працівників характеризують другий тип госпо-дарських операції тощо. Операції, пов’язані з отриманням короткост-рокових чи довгострокових кредитів, оприбуткуванням виробничих запасів від постачальників, безоплатним отриманням основних за-собів, відносяться до третього типу господарських операцій. Опе-рації, які характеризують повернення короткострокових чи довгост-рокових кредитів, видачу заробітної плати, повернення боргів перед контрагентами підприємства, становлять четвертий тип господарсь-ких операцій.

3. Бухгалтерський баланс