Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Проблемні питання та ситуації для обговорення : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

Проблемні питання та ситуації для обговорення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

Загрузка...

1.         У чому полягає сутність поняття господарська операція?

2.         Поясніть різницю між поняттями “ресурс”, “господарский засіб”, “актив” та “майно”?

3.         Поясність поняття “власний капітал” та “джерела утворення власних господарських засобів”, а також поняття “залучений капітал”, “джерела залучених господарських засобів” та “залучений капітал”.

4.         Яким чином господарчі процеси та їх результати спостеріга-ються в умовах звичайної діяльності підприємства та внаслідок ви-никнення наздзвичайних подій?

5.         Доведіть зв’язок між елементами методу бухгалтерського обліку.

Вивчаємо нормативно-правову базу

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітності в України” (№996 від 16.07.1999 р.) визначає правові основі регулю-вання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінан-сової звітності в Україні. Самостійно ознайомтеся з положеннями За-кону та дайте відповіді на запитання:

1.         Який мінімальний строк зберігання первинних документів, регістрів та звітності підприємства?

2.         Перелічіть обов’язкові реквізити первинних та зведених до-кументів.

3.         Коли оформлюють первинні документи?

4.         Хто несе відповідальність за несвоєчасність складання пер-винних документів та недостовірність відображеної інфор-мації?

5.         Коли первинні документи бухобліку можуть бути вилучені у підприємства?

6.         З чого складається фінансова звітність підприємства та кому вона подається?

7.         Які господарюючі суб’єкти обов’язково повинні оприлюдню-вати фінансову звітність?

Тести для контролю

1.         Оберіть найповніше та правильне визначення предмета

бухгалтерського обліку:

а)         господарська діяльність підприємства;

б)         факти господарської діяльності підприємства;

в)         стан та рух об’єктів обліку внаслідок господарських опе-

рацій;

г)         вплив господарських операцій на об’єкти обліку, що оцінені

у грошовому вимірнику.

2.         У якому пункті наведені об’єкти бухгалтерського обліку:

а)         зобов’язання, власний капітал, процес виробництва, джерела

кредитних коштів;

б)         необоротні засоби, оборотні засоби, прибуток, економія, про-

цес збуту;

в)         зобов’язання, оборотні засоби, процес постачання, персонал;

г)         необоротні засоби, оборотні засоби, зобов’язання, власний

капітал, процес постачання, процес виробництва, процес збу-

ту, прибуток, економія?

3.         Яка група об’єктів є об’єктами бухгалтерського обліку, що

забезпечують господарську діяльність підприємства:

а)         необоротні активи, збитки, операційний цикл, надзвичайна

подія;

б)         кошти в розрахунках, зобов’язання, процес виробництва;

в)         матеріальні, нематеріальні та фінансові засоби, джерела ут-

ворення цих засобів;

г)         немає правильної відповіді?

4.         Яка група об’єктів є об’єктами бухгалтерського обліку, що

складають господарську діяльність підприємства:

а)         процес збуту, фінансова діяльність; власний капітал, джерела

залучених господарських засобів;

б)         основна діяльність; процес збуту, перевитрати, нематеріальні

активи;

в)         процес виробництва, фінансова діяльність, збитки; надзви-

чайна подія;

г)         усі відповіді правильні?

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

5.         У якому пункті наведені тільки господарські засоби:

а)         сировина та матеріали, гроші в дорозі, капітальні інвестиції;

б)         заборгованість постачальникам за поставлені матеріальні

ціності;

в)         дебіторська заборгованість підзвітних осіб; дозоди майбутніх

періодів;

г)         усі відповіді правильні?

6.         У якому пункті наведені тільки джерела утворення госпо-

дарських засобів:

а)         земля, статутний капітал, зобов’язання;

б)         незавершене виробництво; резерв оплати відпускних, забор-

гованість перед робітниками з оплати праці;

в)         власний капітал та витрати майбутніх періодів;

г)         пайовий капітал, цільове фінансування, кредиторська забор-

гованість постачальникам, доходи майбутніх періодів?

7.         До господарських операцій відносяться:

а)         придбання товарів для продажу;

б)         переведення робітника на інше робоче місце;

в)         використання електроенергії на технологічні потреби та

освітлення бухгалтерії;

г)         економія матеріалів за рахунок зменшення норм витрат.

8.         До звичайної діяльності відносяться такі операції:

а)         купівля облігацій, які будуть погашені через два роки;

б)         отримання обладнання в подарунок;

в)         нарахування зобов’язань по оплаті праці адміністрації

підприємства;

г)         встановлення факту псування запасів.

9.         До матеріальних господарських засобів відносяться:

а)         інструменти із строком служби 2 місяці, земельна ділянка,

товари на складі;

б)         право на природні ресурси, готова подукція на складі, при-

родні ресурси;

в)         грошові документи — путівки до будинку відпочинку для

праціників підприємства, готова продукція відвантажена, але

не сплачена;

г)         намає правильної відповіді.

10.       До оборотних грошових (фінансових) засобів не відно-

сяться:

а)         заборгованість постачальникові за поставлене паливо;

б)         заборгованість постачальника підприємству за умов перера-

хування йому авансу;

в)         векселі видані;

г)         векселі одержані та які будуть погашені через 3 місяці.

11.       До фінансових необоротних засобів не можна віднести:

а)         облігації, які будуть погашені через 2 роки;

б)         дебіторська заборгованість за майно, передане у фінансову

оренду;

в)         право користування природними ресурсами;

г)         векселі, видані на 3 роки.

12.       Майно підприємства може складатися з:

а)         господарських засобів матеріальних та нематеріальних;

б)         господарських засобів матеріальних та фінансових;

в)         господарських засобів оборотних та необоротних;

г)         всі відповіді правильні.

13.       Склад власного капіталу підприємства може бути таким:

а)         статутний капітал, резервний капітал та доходи майбутніх

періодів;

б)         статутний капітал, резервний капітал, додатковий капітал,

прибуток;

в)         статутний капітал, додатковий капітал, пайовий капітал,

збитки;

г)         статутний капітал, довгострокові зобов’язання, цільового

фінансування.

14.       Зобов’язання можуть бути у вигляді:

а)         безоплатної фінансової допомоги, зобов’язань з повернення

банківського кредиту, боргів підзвітних осіб;

б)         доходів майбутніх періодів; кредитної заборгованності перед

бюджетом за податками, забезпечень на виконання га-

рантійних зобов’язань;

в)         зобов’язань перед кредитором, виконання якого буде вирішу-

ватися в судовому порядку — непередбачені зобов’язання за-

боргованності перед робітниками з оплати праці;

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

г) витрат майбутніх періодів, резервів оплати відпускних, дебіторської заборгованості.

15.       До умовних зобов’язань відносяться:

а)         заборгованість з оплати праці;

б)         заборгованість зі сплати рахунку комунальним службам;

в)         зобов’язання з покриття витрат на додаткове засіювання

пшениці внаслідок поганих природних умов;

г)         немає правильної відповіді.

16.       До монетарних зобов’язань відноситься:

а)         зобов’язання щодо бартерної угоди;

б)         зобов’язання з повернення надлишку поставлених товарів;

в)         заборгованість перед засновниками за нарахованими

дивідендами.

г)         заборгованість з повернення обладнання особі у випадку її

виходу зі складу співвласників кооперативу.

17.       На етапі спостереження:

а)         використовуються такі елементи методу бухгалтерського

обліку, як калькуляція та інвентаризація;

б)         використовуються такі елементи методу бухгалтерського

обліку, як документація та баланс;

в)         використовуються такі елементи методу бухгалтерського

обліку як документація та інвентаризація;

г)         установлюються факти господарських операцій.

18.       Вимірювання не передбачає:

а)         оцінку господарських засобів та джеред їх утворення;

б)         визначення фактичної кількості запасів та порівняння цих

даних з обліковими даними;

в)         вираження вартості основних засобів після дооцінки;

г)         розрахунок собівартості виготовленої продукції.

19.       Бухгалтерські рахунки — це:

а)         прийом етапу — узагальнення облікового процесу;

б)         таблиці, в яких відображаються вартість та рух тільки госпо-

дарських засобів;

в)         таблиці, в яких відображаються розмір, структура та рух

об’єктів обліку;

г)         немає правильної відповіді.

20. Узагальнення проводиться:

а)         з використанням балансу та звітності;

б)         завдяки подвійному запису;

в)         на підставі результатів оцінки;

г)         після калькуляції собівартості продукції, робіт та послуг.

Практичні завдання

Задача 1. Дайте повну характеристику об’єктів обліку за всіма відомими класифікаціями:

Нерозподіленний прибуток.

Малоцінні та швидкозношувані предмети.

Резервний капітал.

Біблиотечні фонди підприємства.

Нематеріальні активи.

Молотки на складі підприємства.

Тарні матеріали на складі підприємства.

Меблі в офісі фабрики.

Незавершене будівництво нового цеху.

Незавершені вироби в цехах.

Заборгованість дебіторів.

Будинок їдальні фабрики.

Облігації, які куплені з метою продажу .

Готове взуття на складі.

Цільове фінансування підготовки кадрів.

Додаткові вкладення в підприємство.

Будинок складу паливно-мастильних матеріалів.

Телефонні апарати.

Зразки нового взуття підприємства на виставці.

Будинок відпочинку підприємства.

Право користування автомобілем протягом 2 років.

Забогованість підприємства з оплати праці службовцям.

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

Задача 2. Дайте повну характеристику об’єктів обліку за всіма відомими класифікаціями:

Взуття, яке відвантажене покупцям, але ще не сплачене. Заборгованність держбюджета підприємству (короткостроко-ва).

Заборгованність банку за короткостроковою позичкою. Інструменти на складі зі строком служби більше 1 року. Заборгованність підприємства перед фондом соціального стра-хування.

Гроші підприємства, які видані головному інженерові у зв’язу з його відрядженням.

Право агропромислової фірми на користування землею протягом 10 років.

Спецодяг (халати, рукавиці) зі строком служби менше 1 року, які знаходяться на складі.

Заборгованість підприємства будівельній організації за вико-нання капремонту виробничих приміщень. Заборгованість робітникам підприємства за нарахованими ди-видентам. Господарчий інвентар строком служби менше 1 року на складі.

Задача 3. На підставі даних (табл. 2.6) визначте вартість скла-дових майна підприємства та джерел їх утворення, якщо:

Таблиця 2.6 Майно підприємства

 

Складові майна         Вартість майна

Необоротні засоби:  

основні засоби         

нематеріальні активи          

Оборотні засоби:      

- виробничі запаси  

- незавершене виробництво          

- готова продукція   

- грошові кошти та кошти в розрахунках  

обладнання — 3000 тис.грн., споруди — 10000 тис.грн., кредиторська заборгованість становить 300 тис. грн, готова продукці на складі —

500 тис. грн, готова продукція в цехах — 200 тис. грн, статутний капітал — 10 500 тис. грн, нерозподілений прибуток — ?, товарий знак — 10 тис .грн, готівка в касі — 4 тис. грн, дебіторська заборго-ваність — 5 тис. грн.

Задача 4. Складіть перелік власного рухомого та нерухомого майна та визначте джерела їх утворення.

Кожен студент особисто складає перелік рухомого та нерухомо-го власного майна або майна своєї родини, визначає вартість кожної складової цього майна, а потім визначає джерела його утворення.

Завдання можна виконувати з використанням приблизних (умовних) даних.

Задача 5. Які елементи методу бухгалтерського обліку наве-дені нижче (інветаризація, документування, оцінка, калькулюван-ня, рахунки, подвійний запис, баланс та звітність) використані при здійсненні та обліку наведених господарських операцій?

♦          на підставі наказу було видано зарплату працівникам;

♦          визначено собівартість 100 одиниць готової продукції;

♦          складено звіт з праці та бухгалтерський баланс;

♦          на бухгалтерських рахунках відображено нарахування зносу нематеріальних активів;

♦          здійснено уцінку матеріальних цінностей;

♦          встановлено факт нестачі товарів на складі;

♦          прийнято авансовий звіт робітника про використання підзвітних сум.