Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_638c7a7950dedad8f2db1531e5b0c5da, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Етапи процесу та елементи методу бухгалтерського обліку : Теорія бухгалтерського обліку : Бібліотека для студентів

2.4. Етапи процесу та елементи методу бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 

магниевый скраб beletage

Загалом під методом розуміють те, як саме та за допомо-гою чого ця наука вивчає свій предмет та об’єкти. А вчення про методи певної науки називають методологією цієї науки.

Серед методів бухгалтерського обліку трапляються як за-гальнонаукові методи, що застосовуються в різних науках, так і спеціфічні, що притамані тільки йому.

Для дослідження сутності та властивостей предмета та об’єктів обліку використовуються такі закальнонаукові мето-ди: діалектичний, історичний, системний, метод індукції і де-дукції. У свою чергу, спираясь на економічні категорії та зако-ни економічної теорії на положення філософії, бухгалтерсь-кий облік має свої методи дослідження, які зумовлені сутністю його предмета, вимог, принципів та функцій.

Методом бухгалтерського обліку називається система способів або прийомів, за допомогою яких об’єкти обліку відо-бражаються та узагальнюються у грошовій оцінці за еко-номічно однорідними ознаками з метою контролю за виконан-ням статутних вимог, ефективного використання виробничих ресурсів, для забезпечення збереження власності і досягнення найбільшої ефективності господарської діяльності. При де-тальному вивченні в методі бухгалтерського обліку можна по-бачити його складові — елементи методу.

Виділення елементів пов’язано з етапністю облікового процесу. Кожному з чотирьох етапів бухгалтерського обліку відповідає певний елемент його методу:

1 етап — хронологічне та постійне в часі та систематичне за об’єктами обліку спостереження;

2          етап — вимірювання об’єктами обліку — господарських

засобів та капіталів, господарських процесів та їх результатів — через єдиний грошовий вимірник;

3          етап — реєстрація та класифікація даних про зміни

об’єктами обліку з метою їх систематизації за ви-дами;

4          етап — узагальнення інформації з метою складання

звітності. Для всіх названих елементів методу властиві свої прийоми або способи, серед яких основними є:

♦          документація та інветаризація;

♦          оцінка та калькуляція;

♦          рахунки та подвійний запис;

♦          бухгалтерський баланс і звітність.

Методичні прийоми (способи), що використовуються для дослідження об’єктами обліку на всіх етапах облікового про-цесу, становлять систему взаємопов ’заних елементів методу бухгалтерського обліку (рис.2.9).

I           Етапи бухгалтерського обліку як складові його методу    I

3. Групування та

1. Спостереження 2. Вимірювання            4. Узагальнення

Прийоми або способи методу бухгалтерського обліку

систематизація

Докумен- Інвента-    Кальку-          Подвійний     Звіт-

Оцінка            Рахунки          Баланс

тування ризація         ляція   запис  ність

Рис. 2.9. Система елеменів методу бухобліку

Розглянемо детально кожний елемент методу бухгал-терського обліку.

На етапі спостереження за зміною об’єктів обліку викори-стовуються документування та інвентаризація. Спостере-ження включає встановлення факту господарської операції та дає якісну характеристику об’єктів обліку. Воно передбачає документування або відображення господарських операцій у первинних документах, які надають юридичної сили даним бу-

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

хобліку. При розв’язанні конфліктів між господарюючими суб’єктами чи особами в судових органах правильно оформ-лені документи набувають правового значення.

На практиці трапляються різні первинні документи, форми, що затверджені Мінфіном, Госкомстатом, іншими відомствами України, а в деяких випадках керівництвом само-го підприємства. Первинні документи накопичуються за вида-ми та звітними періодами, використовуються в роботі бухгал-терії, після чого здаються в архів підприємства або знищують-ся з урахуванням норм діючого законодавства.

Незважаючи на документування, для достовірності даних бухгалтерського обліку необхідно їх зіставляти з фактичними даними. Це стає можливим завдяки інвентаризації, під час якої перевіряється фактична наявність матеріальних ціннос-тей, грошових коштів, кредиторської і дебіторської заборго-ваності. Вона або підверджує облікові дані, або виявляє не-обліковані цінності та допущені втрати, нестачі.

Провдення інвентаризації потребує нормативно встанов-леної процедури. Вирізняють різні види інвентаризації — за об’єктами обліку, цілями та часом проведення. Також існують ситуації їх обов’язкового проведення, зокрема перед складан-ням річної фінансової звітності.

Проведення якісної інвентаризації неможливе без попе-редньо виконанного документування, оскільки її результати залежать від зіставлення інвентаризаційних та облікових да-них про господарські операції у первинних документах. Крім того, зв’язок інвентаризації існує також з іншими приийомами бухгалтерського обліку. Так, результатом проведення інвента-ризації можуть бути, наприклад, встановлення факту знецінення матеріальних цінностей, що потребує визначення уціненої вартості, тобто проведення етапу вимірювання шля-хом оцінки.

Вимірювання об’єктів обліку проводиться з метою вста-новлення їх кількісних характеристик, які з’являються (купу-ються, обмінюються тощо) або змінюються (уцінюються, до-оцінюються) під час господарських операцій. Особливістю

етапу вимірювання є дотримання принципів єдиного грошо-вого вимірника, обачності, історичної (фактичної) собівар-тості. Способом бухгалтерського обліку на цьому етапі є оцінка, яка передбачає вираження вартості господарських за-собів та джерел їх утворення у грошовому вимірнику.

П(С)БО України передбачають різні методи та види оцінки господарських засобів підприємства на дату: придбан-ня, вибуття, складання фінансової звітності, переоцінки. Оцінка вартості господарських засобів може передбачає вста-новлення відповідних видів їх вартості: первісної, переоціне-ної, справедливої, чистої реалізаційної, амортизованої.

Стосовно оцінки вартості джерел утворення господарсь-ких засобів підприємства треба зазначити, що вона проводить-ся одночасно з оцінкою вартості самих господарських засобів, оскільки поява засобів або зміна їх вартості безпосередньо впливають на розмір джерел їх утворення. Так, після госпо-дарської операції з отримання банківського кредиту на підприємстві збільшується загальна вартість господарських засобів за рахунок збільшення грошових коштів на рахунку. При цьому таке збільшення майна цілком пов’язано із збільшенням джерел залучених засобів, а саме — кредиторсь-кої заборгованності перед банком. Тому розмір такої креди-торської заборгованності доріювнює сумі отриманих на його рахунок кредитних коштів.

Окремим видом оцінки є калькуляція, або оцінка вартості такого об’єкта бухгалтерського обліку, як готова продукція (ро-боти, послуги) у розрахунку на весь обсяг або на окрему її оди-ницю. Калькулювання забезпечує визначення собівартості — суми витрат, пов’язаних із процесами постачання, виробництва та збуту. В процесі постачання визначається собівартість прид-бання (постачання, закупівлі), виробництва — виробнича собі-вартість, збуту — собівартість реалізованої продукції (робіт, по-слуг).

В управлінні витратами розрізняють різні методи обліку та калькулювання витрат, що передбачає розробку планових та нормативних калькуляцій, калькуляцій на певні періоди,

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського обліку

замовлення або технологічні етапи виробницва, калькуляції з урахуванням всіх витрат підприємства або з виключенням де-яких з них тощо.

Калькуляція складається зі статей витрат, склад яких встановлюється кожним підприємством самостійно, виходячи з особливостей виготовленої продукції (виконаних робіт, на-даних послуг), технології виробництва, структури та маштабів підприємства. Кожна стаття має назву та відбражає певний вид витрат підприємства.

Після вартісної оцінки змін об’єктів обліку інформація про це реєструється та накопичується шляхом її систематизації.

Систематизація облікової інформації має в якості прий-омів бухгалтерського обліку рахунки та подвійний запис. Гос-подарські операції, які відображені в документах, реєструють-ся за допомогою спеціальних таблиць, які називаються рахун-ками. Рахунки призначені для группування в поточному обліку інформації про зміни однорідних об’єктів обліку під час господарських операцій. Кількість об’єктів обліку визначає кількість рахунків. Наприклад, рахунок “Основні засоби” в табличній формі може відображати вартість придбаного об-ладнання та вартість проданих споруд протягом звітного періоду, а такод обов’язково вартість усіх основних засобів підприємства на початок та кінець звітного періоду.

В Україні існує єдиний План рахунків, за яким працюють усі підприємства. Така уніфікація забезпечує єдність обліко-вих записів на різних підприємствах, спрощує опрацювання державними органами управління статистичної інформації, яка базується на даних бухгалтерського обліку, створює умови для порозуміння між бухгалтерами, оскільки рахунки — це мо-ва спілкування спеціалістів у галузі бухгалтерського обліку.

Свої окремі плани рахунків мають бюджетні та банківські установи. Це пояснюється відміностями засобів та процесів, що облікуються в таких установах.

Господарські операції реєструються на рахунках подвійним записом — одночасним і взаємопов’язаним відображенням кожної операції у двох рахунках. Необхідність в цьому пояс-

нюється тим, що здійснення господарської операції пов’язано з одночасною зміною як мінімум двох об’єктів обліку.

Наприклад, у разі придбання сировини — запаси сирови-ни збільшуються, а сума грошей на розрахунковому рахунку зменшується; у разі використання купленої сировини для ви-готовлення продукції — запаси сировини зменшуються, а за-паси незавершенного виробництва зростають. Таким чином, подвійний запис за своєю суттю відображає кругообіг засобів у господарській діяльності підприємств.

Крім того, подвійний запис базується на розподілі об’єктів обліку на господарські засоби та джерела їх утворення. Напри-клад, отримання кредиту, як уже зазначалося, супровод-жується одночасним збільшенням грошових коштів на банківському рахунку підприємства та кредиторської заборго-ванності перед банком. У такому випадку бухгалтер, показую-чи появу грошей на рахунку, повинен показати й джерела їх утворення, тобто показати, кому належать ці гроші.

Узагальнення даних бухгалтерського обліку робиться за звітний період за допомогою балансу та звітності. Бухгал-терський баланс є способом узагальнення господарських за-собів та джерел їх формування на певну дату. Інакше кажучи, бухгалтерський баланс системно представляє майновий стан підприємства в грошовій оцінці на певний момент через порівняння господарських засобів із джерелами їх утворення. Узагальнення облікової інформації в балансі стає можливим завдяки даним про зміни об’єктів обліку, що накопичувалися на рахунках подвійним записом.

Але, крім стану об’єктів обліку, для прийняття рішень в уп-равлінні підприємством необхідна інформація про рух основ-них засобів, виробничих запасів, структуру собівартості тощо. З цією метою в бухгалтерському обліку складаються відповідні форми звітності у вигляді таблиць, у яких окремо системати-зуються дані поточного обліку про будь-які об’єкти обліку.

Таким чином, усі переличені етапи та прийоми бухгал-терського обліку системно пов’язані між собою та склада-ють його метод.

2. Предмет і об’єкти, етапи та метод бухгалтерського облікуWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_638c7a7950dedad8f2db1531e5b0c5da, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0